nicoline 1502 84 Banner

Directeur-bestuurder Probiblio (fulltime) Hoofddorp

Sluitingstermijn

Organisatie

Probiblio is een levendige, financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie die- met subsidies van de provincies Noord- en Zuid-Holland - haar provinciale taken uitvoert om bibliotheken optimaal te ondersteunen, in alle vormen en maten. Elke dag zorgen de betrokken medewerkers van Probiblio ervoor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij kunnen vervullen. Nu én in de toekomst. 

Onlangs is Probiblio, als eerste van de acht provinciale ondersteuningsinstellingen (POI) in Nederland, gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties toetst. Een citaat uit de auditrapportage: “De kracht van ProBiblio ligt in het meebewegen met de veranderingen in het bibliotheekwerk. De gezonde financiële situatie staat mede borg voor de toekomstbestendigheid van de organisatie”. 

Werken bij Probiblio betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is en waar ongeveer 150 enthousiaste collega’s met een grote maatschappelijke gedrevenheid aan het werk zijn. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een no-nonsense cultuur waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd zijn.

Visie en missie
De missie van Probiblio is om bibliotheken slagvaardiger te maken in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Het bibliotheekwerk in Nederland kenmerkt zich door grote lokale verschillen. Toch zijn de overeenkomsten groter en zijn bibliotheken er stuk voor stuk op gericht om iedereen de gelegenheid te bieden om mee te kunnen doen in een democratische samenleving. Alle mensen hebben tenslotte het universele recht tot kennis en cultuur. Daar draagt Probiblio’s ondersteuning aan de 39 bibliotheekorganisaties (met 350 vestigingen) in Noord- en Zuid-Holland met hart en ziel aan bij.

Wettelijke provinciale taken
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen die sinds 2015 van kracht is, beschrijft voor welke taken Rijk, provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn. Samen zorgen zij voor een hoge kwaliteit van het bibliotheekwerk in Nederland. Bibliotheken, POI’s en de Koninklijke Bibliotheek vormen dit netwerk waarin nauw wordt samengewerkt.
Taken die exclusief zijn toegewezen aan de provinciale organisaties – zoals Probiblio – zijn het verzorgen van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken en het interbibliothecair leenverkeer.

Probiblio is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Zij biedt werkgelegenheid aan ongeveer 150 medewerkers. Het totale budget bedraagt ca. € 14 miljoen. De verdeling tussen subsidie en eigen inkomsten is ca. 55 – 45 %. De gesubsidieerde taken van Probiblio zijn vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Daarnaast biedt Probiblio ook niet gesubsidieerde (kostendekkende) dienstverlening aan bibliotheken aan. Bibliotheken en dus ook Probiblio, hebben te maken met digitale ontwikkelingen die sterk van invloed zijn op hun aanbod; burgers die zij digitaal wegwijs en weerbaar maken, bestuurlijke wijzigingen als gevolg van verkiezingen, regelgeving op het terrein van privacy, etc.

De Functie

Probiblio anticipeert onder meer actief op de volgende ontwikkelingen:

 • Eind 2019 wordt de evaluatie van de Wsob naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitkomsten kunnen van invloed zijn op de taken en positie van de POI. De directeur-bestuurder moet hier op anticiperen.
 • Er loopt een onderzoek naar de wenselijkheid van één landelijk bibliotheek systeem. Probiblio onderhoudt op dit moment het grootste systeem in Nederland. Een eventueel besluit voor één systeem kan verregaande consequenties hebben.  Een strategisch plan op deze ontwikkeling is een opdracht voor de directeur-bestuurder.
 • Een nieuwe gemeenschappelijk innovatieagenda van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO) en het ministerie van OCW is in de maak. De verwachting is dat voort wordt geborduurd op de vorige editie. Bibliotheken richten zich in de  komende periode op deze agenda, vaak in nauwe samenwerking met culturele, maatschappelijke en/of educatieve partners in de stad en regio. De provincies en Probiblio baseren  hun toetsingskader en afspraken voor het jaarwerkplan op de innovatieagenda.
 • Probiblio is eigenaar van het pand waarin zij gehuisvest is. Dit pand is verkocht omdat het te ruim is geworden. Uiterlijk 1 juli 2021 moet het pand worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De zoektocht naar een nieuwe locatie is in volle gang.
 • Indexatie van de subsidie is niet vanzelfsprekend maar de salarissen stijgen wel als gevolg van cao-onderhandelingen. De bedrijfsvoering en daarbij passende organisatie is een stevig aandachtspunt voor de directeur-bestuurder.

De huidige directeur-bestuurder vertrekt per 1 maart 2020 en daarom zijn wij op zoek naar een directeur- bestuurder die bovengenoemde uitdagingen en ontwikkelingen samen met de organisatie aangaat.
De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan twee business unitmanagers (de unit Educatie, Organisatie & Marketing en de unit Collecties & Infrastructuur) en de managers van de stafafdelingen (Finance & Control, HRM en Communicatie).
De directeur-bestuurder draagt zorg voor de vertaling van zowel externe ontwikkelingen in de sector als de financiering naar een heldere visie en strategisch beleid met inachtneming van de risico’s. U betrekt daarbij de input van het management, de ondernemingsraad, overige medewerkers en stakeholders. U stuurt de organisatie aan op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze functie zoeken we kandidaten met een academisch werk- en denkniveau. U heeft brede bestuurlijke ervaring als eindverantwoordelijke in minimaal een middelgrote organisatie, bij voorkeur in een sector waarin het geschreven en gesproken woord belangrijk zijn, zoals de media, het onderwijs en/of de kunstensector. U bent een daadkrachtige leider en een natuurlijk boegbeeld. U bent empathisch en hebt het vermogen om te verbinden, bruggen te bouwen en te inspireren en motiveren met oog voor zowel de harde - als de zachte indicatoren. U bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder die echt de verbinding maakt met zowel de interne organisatie als externe stakeholders. U stimuleert een open klimaat , brengt humor en energie. U bent communicatief vaardig en kan via woorden overtuigen. Probiblio zoekt een energieke directeur-bestuurder met grote maatschappelijke betrokkenheid en een brede culturele ontwikkeling en belangstelling.

De nieuwe directeur-bestuurder:

 • heeft een voortrekkersrol in visie- en strategieontwikkeling en heeft het vermogen de organisatie daar bij te betrekken;
 • heeft aantoonbare kennis van organisaties en organisatieontwikkeling;
 • is conceptueel en analytisch ingesteld;
 • heeft financieel inzicht; is in staat om de bedrijfsvoering op orde te houden;
 • kan goed netwerken en beweegt zich gemakkelijk en slagvaardig in diverse situaties;
 • heeft oog voor het organisatiebelang en weegt  individuele belangen van medewerkers daarin zorgvuldig mee;
 • is (politiek) sensitief, en weet goed te laveren tussen de vraag van de provincies, de vraag van de bibliotheken en de mogelijkheden van de organisatie.

Aanbod en procedure

Salaris is conform schaal 16 BBRA (peil 2019 max € 8.372), 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 3,25% van het bruto jaarsalaris. Uw CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 16 oktober 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 24, 25 en 29 oktober gevoerd. De eerste ronde gesprekken zijn op dinsdag 12 november, de tweede ronde gesprekken zijn op dinsdag 19 november. Een case-assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 25 november. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. U moet een actuele VOG kunnen overleggen.


Deel deze pagina in uw netwerk