ingrid

Directeur (Fulltime) Utrecht

Organisatie

MEE-organisaties staan naast mensen met een beperking en staan borg voor individuele en collectieve cliëntondersteuning. MEE en haar rechtsvoorgangers kunnen bogen op een lange geschiedenis die inmiddels 70 jaar omvat. In 2004 zijn MEE-organisaties en MEE Nederland ontstaan. Gedurende elf jaar, tot 2015, waren de beleidsverantwoordelijkheid en de financiering van MEE cliëntondersteuning in handen van het ministerie van VWS. In deze periode is gewerkt door een krachtig en landelijk dekkend netwerk van MEE-organisaties, ondersteund door (hun) branchevereniging MEE Nederland. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de vernieuwde WMO, inclusief alle vormen van cliëntondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er blijven naast gemeentelijke ook landelijke initiatieven en opdrachten om de zelfredzaamheid te vergroten en de inclusie te bevorderen van mensen met een beperking.

MEE wil graag in heel Nederland de expert en cliëntondersteuner zijn en blijven voor mensen met een beperking, zodat iedereen volwaardig kan meedoen. De decentralisatie van de cliëntondersteuning en de transformaties in de langdurige zorg, arbeidsparticipatie en het sociaal domein vragen om een andere dienstverlening en inrichting van de branchevereniging MEE Nederland. Daarom gaat MEE Nederland per 1 januari 2016 verder als MEE NL, een coöperatieve vereniging van de MEE-organisaties. Daarmee wordt de landelijke beschikbaarheid van de onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning van MEE gegarandeerd.

Meedoen mogelijk maken. Dat is het streven van MEE NL en de 20 regionale MEE-organisaties. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om hun leven zo te organiseren dat meedoen voor hen mogelijk is. Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om zich zelfstandig te kunnen redden. Om die ondersteuning vraaggericht en slagvaardig overal in Nederland te kunnen bieden, vinden de MEE-organisaties dat zij er samen een taak in hebben. Als collectief van MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid, inclusie en participatie van mensen met een beperking.
MEE NL gaat voor en met haar leden kennis delen, maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan MEE NL maatschappelijke organisaties en bedrijven van dienst zijn bij de uitvoering van hun beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking. MEE NL richt zich onder andere op:
 • Arbeidsparticipatie en activering in het kader van de Participatiewet.
 • WLZ cliënt ondersteuning
 • Sport en beweging
 • Professionals en teams trainen op versterking van eigen regie en sociaal netwerk.
 • Training en advies op het gebied van het erkennen, herkennen en leren omgaan van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking.
 • Interim- en adviesopdrachten om inclusiviteit van organisaties en beleid op te voeren.
 • MEE-organisaties toerusten om professioneel op MEE NL-contracten te kunnen leveren.          
De borging en doorontwikkeling van de MEE-expertise en het bestaande pakket van dienstverlening van MEE Nederland op het vlak van cursussen en trainingen aan MEE - consulenten, houdt onder de vlag van MEE NL  alle aandacht en wordt doorgezet. Voor de branchetaken van MEE Nederland zoekt de vereniging samenwerking met andere brancheverenigingen.
 
De omzetting van MEE Nederland in de coöperatieve vereniging MEE NL zorgt voor continuïteit van bestaande opdrachten en samenwerkingsrelaties, ook onderling tussen MEE-organisaties. Door MEE NL landelijk verworven opdrachten worden in uitvoering genomen door de regionale MEE-organisaties en hun succesvolle initiatieven kunnen via MEE NL naar het landelijke niveau worden opgeschaald.
 
De expertise, het netwerk, de mensen en middelen van MEE Nederland vormen het 'startkapitaal'. Deze coöperatie gaat werken met een compacte uitvoeringsorganisatie in de vorm van een klein kern startup-team. Dat team ontwikkelt, is actief en biedt expertise op marktontwikkeling, acquisitie van nieuwe opdrachten, productontwikkeling, opstellen van offertes, contractering, ondersteuning en coördinatie op eenduidige lokale uitvoering en het oppikken van lokale innovaties. Vanuit deze kernfunctie van MEE NL worden met de netwerkpartners nieuwe diensten en markten ontwikkeld en lokale ontwikkelingen gestimuleerd.
 
De geprognotiseerde omzet 2016 van MEE NL uit op landelijk niveau gesloten contracten voor haar leden staat nu al op € 13,5 miljoen.
 
MEE NL kent drie fasen om uit te groeien tot een succesvolle en innovatieve non-profit onderneming:
 • 2015 - 2016: start-up, omzet realiseren en markt maken op bestaande dienstverlening;
 • 2017 - 2018: doorgroeien naar een breder dienstenpakket;
 • 2019 - 2020: uitgroei naar een innovatieve volwaardige landelijke MEE - onderneming.
Het Start-up Team van MEE NL bestaat uit een directeur, 3 portfolio-/accountmanagers, een marketing- en communicatiemanager, een management assistent en een medewerker financiën en bedrijfsvoering. Op basis van lopende en nieuwe opdrachten wordt dit team flexibel en variabel vergroot met project- of programmaleiders/-managers. Om MEE NL vanaf 1 januari 2016 verder gestalte te geven zoeken wij een maatschappelijk ondernemende directeur.

De Functie

Als directeur van deze nieuwe organisatie sta je voor de uitdaging om MEE NL verder vorm te geven, uit te bouwen en in de markt te zetten. Dit maakt dat je verantwoordelijk bent voor:
 •  De verdere concretisering van de koers en richting van MEE NL.
 • Het zien van de maatschappelijke ontwikkelingen, vraagstukken en trends, benutten van de kansen om de dienstverlening in Nederland aan mensen met een beperking uit te bouwen en deze vertalen naar concrete plannen en projecten. Je bent de aanjager om integraal en levensbreed werken in de markt op de kaart te zetten.
 • Het binnenhalen van projecten, bedenken van nieuwe ideeën, aanbieden van nieuwe diensten en produkten en passende, innovatieve en zichtbaar succesvolle maatwerkoplossingen. Daarmee realiseer je een stijgende omzet. Je voert acquisitiegesprekken en zet deze leads door naar het team. Je schrijft winnende offertes en aanbestedingen en je werft fondsen voor innovaties en creatieve ideeën.
 • Het voeren van de zakelijke lobby voor het verwerven van opdrachten en waar mogelijk al afspraken maken over het gezamenlijk, decentraal uitvoeren door de MEE - organisaties van die opdrachten.
 • De vertegenwoordiging en lobby naar de landelijke politiek en naar belangenorganisaties van de doelgroep. Je onderhoudt en vergroot het netwerk van overheden, samenwerkingspartners en andere partijen waar MEE NL duurzaam mee samenwerkt. Je zorgt voor draagvlak bij netwerkpartners, samenwerkingspartijen, concullega's en leden.
 • Het bieden van structurele oplossingen en een hoger rendement voor elke euro die wordt geïnvesteerd door financiers zoals overheden en andere partijen om de maatschappelijke kosten van het tekort aan inclusie terug te dringen.
 • Het bieden van een goede start aan leden van MEE NL en hun achterban om binnen hun eigen mogelijkheden bij te dragen aan de inclusiviteit van de Nederlandse samenleving. Hierbij ben je dienstbaar aan de leden, je faciliteert hen en zorgt ervoor dat opdrachten op lokaal niveau kunnen worden uitgevoerd. Je maakt gebruik van de kennis en expertise van de lokale leden. Je laat de samenwerkingspartners beter functioneren doordat je concrete praktische ideeën aanreikt ten behoeve van hun dienstverlening. Je biedt de leden ruimte om lokaal te excelleren door gebruik te maken van de kracht van het collectief.
 • De ondersteuning van het bestuur en de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten.
 • Het dagelijks leidinggeven aan de medewerkers van de coöperatie.
De directeur rapporteert aan het bestuur dat wordt gekozen uit de Algemene Vergadering. De ALV wordt gevormd door de bestuurders van de landelijke MEE organisaties. MEE NL stelt een adviesraad van belanghouders in, waarvoor je de eerste overlegpartner bent. Dit is een mooie functie omdat MEE NL zich in een nichemarkt begeeft op een wijze die geen enkele andere organisatie voor de MEE-doelgroep kan waarmaken. Er is een goed en groot netwerk en veel kennis en ervaring aanwezig, van arbeid tot onderwijs, van zorg tot mobiliteit, van wijk tot Rijk. Bij de MEE organisaties werken veel capabele mensen. Je bent in deze rol als aanjager van het start-up team in staat om een relevante bijdrage te leveren aan de doelgroep van MEE en op landelijk niveau mooie opdrachten binnen te halen.

Het Profiel

Bij deze bijzondere opdracht past geen standaard profiel en geen lijstje met competenties. Een paar zaken zijn wel belangrijk. Allereerst horen we graag waaruit blijkt dat je de doelgroep van MEE omarmt en een warm hart toedraagt. Daarnaast zijn een paar harde criteria onontbeerlijk: een afgeronde WO opleiding, aantoonbaar sterk op visie en strategie, analytisch sterk en minimaal 5 ervaring in een managementfunctie. Kortom, een professioneel portfolio dat borg staat voor een succesvol MEE NL.
 
We zoeken naar de kandidaat die denkt in kansen en mogelijkheden. Hoe kun jij aantonen dat je:
 • Past in deze pioniersrol die in ontwikkeling is en waarbij het uiteindelijke doel redelijk onzeker is?
 • Een creatieve, realistische en maatschappelijk ondernemer bent die in het sociaal domein effectief doelen haalt, vernieuwingen realiseert en produkten en diensten verkoopt?
 • Degene bent die nieuw elan komt brengen en de bestuurders van de MEE organisaties meeneemt in deze verandering?
 • Een netwerker pur sang bent die soepel kan schakelen in dit politiek/bestuurlijke veld?
 • Zoveel overtuigingskracht hebt dat je zonder formele positie wel invloed en, als het nodig is, macht kan uitoefenen?
 • Overkoepelend kan denken maar wel oog hebt voor de lokale diversiteit en mogelijke belangentegenstellingen?
 • In verbinding durft door te pakken, dus hard op de inhoud, zacht in de relatie?
 • Snapt wat deze rol, als directeur van een coöperatie, inhoudt?
 • In staat bent om, met gevoel voor verhoudingen, het consensusmodel om te buigen naar een besluitvaardig model?
 • Zowel in- als extern de samenwerking opzoekt?
 • Voldoende senioriteit en bestuurlijke sensitiviteit voor deze functie hebt? 
Verras ons met je verhaal waarin je ons verleidt om met jou in gesprek te gaan. Wij zijn benieuwd.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in bezoldingsklasse C maximaal
€ 112.835,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. MEE NL biedt een passend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. De directeur van MEE NL krijgt een aanstelling van 3 jaar. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 1 oktober. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 7, 8, 9 en 12 oktober gevoerd. De gesprekken bij MEE NL vinden plaats op 19, 23 en 26 oktober. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Mocht je naar aanleiding van dit profiel aanvullende vragen hebben over deze functie kun je bellen met ons secretariaat van ons bureau (070-3072980). Zij stellen je in verbinding met één van de leden van de selectiecommissie. Aan de kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, sturen we een documentatiepakket toe.
 


Deel deze pagina in uw netwerk