Directeur PrivaZorg Fulltime Amersfoort

Sluitingstermijn

Organisatie

“Onze cliënten krijgen met aandacht, respectvolle, professionele, goed georganiseerde zorg!” Dat is het motto van PrivaZorg.

PrivaZorg is een landelijk werkende extramurale zorgorganisatie. PrivaZorg biedt vanuit regionale steunpunten een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van verpleging, verzorging, huishouding en begeleiding. PrivaZorg biedt diensten die gefinancierd worden uit de WLZ, de Zvw of de Wmo. 
PrivaZorg heeft met haar steunpunten een nagenoeg landelijke dekking. De steunpunten van PrivaZorg zijn zelfstandig of in dienst van PrivaZorg.
De cliënten van PrivaZorg krijgen zorg en ondersteuning die geboden wordt door zelfstandige zorgverleners waarbij de korte termijn koers is om medewerkers in dienst te nemen.

PrivaZorg is de groepsnaam voor een aantal (zorg) ondernemingen in de extramurale zorg en maakt onderdeel uit van de Stichting Administratiekantoor Nasrab. Deze stichting is houdstermaatschappij van alle aandelen van de onderliggende (zorg) ondernemingen. PrivaZorg heeft alle ondersteunende diensten in een separaat facilitair bedrijf ondergebracht, namelijk PrivaZorg B.V. Het facilitair bedrijf levert alle ondersteunende diensten voor o.a. de Wtzi erkende zorgondernemingen in het kader van de Wlz, Zvw.
De omzet bedraagt circa € 35 miljoen (ZVW, WMO en privaat). PrivaZorg heeft een gezonde financiële positie.
Het centrale kantoor van PrivaZorg bevindt zich in  Amersfoort. Vanuit hier worden de steunpunten ondersteund in Zorg en Kwaliteit, Accountmanagement, ICT en Financiën.

De koers van PrivaZorg
Het sociale domein is volop in ontwikkeling en verandert continu. Voor PrivaZorg is toekomstbestendigheid een belangrijke missie om lokaal maatschappelijke meerwaarde te kunnen leveren om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
De missie en visie zijn vastgelegd in het Strategisch Plan 2018-2020 waarin een heldere koers de richting geeft voor de komende jaren waarbij wendbaarheid en adaptief vermogen van belang zijn. Dit betekent tijdige en proactieve visievorming en het concreet formuleren en vooral realiseren van antwoorden op nieuwe ontwikkelingen.

De groeiambitie maakt PrivaZorg waar vanuit de steunpunten. Dit houdt in het verder versterken en uitbreiden van het aantal steunpunten en de huidige dienstverlening, het ondersteunen van complexe zorgvragen en nieuwe doelgroepen waardoor er een forse omzetgroei kan worden gerealiseerd.
De steunpunten van PrivaZorg vormen de lokale verankering voor het bieden van ondersteuning bij mensen thuis. Dit doet PrivaZorg door goed te luisteren naar de behoeften en wensen van de cliënten, mantelzorgers en partners. PrivaZorg zoekt de kansen op waardoor zij zich blijvend kan onderscheiden. 

Qua organisatie is eén van de belangrijkste veranderingen de komende jaren het in dienst nemen van zorgverleners naast de zelfstandige zorgverleners (zzp-er). Hierdoor zal een hybride organisatiemodel ontstaan. Deze ambitie zal van de directie veel aandacht vragen.

De huidige directeur gaat per 1 oktober 2018 met pensioen waardoor de functie van collegiaal directielid vrijkomt. 

De Functie

PrivaZorg is een ambitieuze organisatie die wil groeien en actief investeert om het werk op een slimme manier te doen. De organisatie is erop gericht om naast de huidige bemensing met zelfstandigen in de zorg, medewerkers in loondienst aan te trekken waarbij gelijkwaardigheid een belangrijk item is.
Deze ontwikkeling vraagt aandacht en aansturing vanuit de collegiale directie.

Gezien deze ontwikkelingen en het specifieke karakter van PrivaZorg is vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht:

 • Implementeer de strategische visie en formuleer/realiseer antwoorden op nieuwe ontwikkelingen.
 • Faciliteer de steunpunten op proactieve wijze en ondersteun hen met de realisatie van verdere groei.
 • Faciliteer de verdere ontwikkeling van zorgondernemerschap en bouw met alle steunpunten verder aan PrivaZorg als merk.
 • Realiseer een hybride organisatiemodel waarbij zelfstandige zorgprofessionals en zorgprofessionals in loondienst op gelijkwaardige wijze samenwerken t.b.v. cliënten.
 • Investeer in duurzame relaties met verzekeraars en gemeenten.
 • Kijk naar mogelijkheden die er zijn voor groei: richt je op nieuwe doelgroepen en complexe zorg thuis en verdere samenwerking met partners met behoud van de eigen identiteit en het onderscheidend vermogen.
 • Realiseer een integraal zorgaanbod, duurzame kwaliteitsverbetering, verbetering van de samenwerking extramuraal.
 • Zorg voor een onderscheidend aanbod in dienstverlening en gastvrijheid, zowel in producten als in kwaliteit.
 • Laat een moderne leiderschapsstijl zien waarin transparantie belangrijk is.
 • Zorg dat eigenaarschap, zakelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan zodat er ruimte is voor ontwikkeling en verbetering. Vervul hierbij een voorbeeldrol.
 • Zorg ervoor dat PrivaZorg als de beste zorgorganisatie voor cliënten wordt ervaren, een aantrekkelijke werkgever is voor medewerkers en een goede partij om mee samen te werken voor de gemeenten en collega organisaties.
 • Representeer PrivaZorg met trots.

PrivaZorg wordt gezamenlijk aangestuurd door een collegiale tweehoofdige directie met ieder een eigen aandachtsgebied. Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering. De collega directeur is verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en kwaliteit. Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en de resultaten van de totale organisatie.

PrivaZorg is specifiek op zoek naar een directielid met de portefeuille bedrijfsvoering waarin commercie een belangrijke plaats inneemt. Het directielid dient te beschikken over uitstekende commerciële vaardigheden en vervult een sleutelrol als het gaat om het versterken van de financieel-economische en commerciële positie van PrivaZorg.

Je stuurt de adjunct-directeur Financiën en de manager ICT aan. Samen met de collega directeur stuur je de manager accountmanagement en het managementteam aan. Je bent de gesprekspartner voor de personeelsvertegenwoordiging. Je rapporteert aan het bestuur en legt tevens maatschappelijke verantwoording af.

Het Profiel

We gaan graag in gesprek met kandidaten die de potentie en ambitie hebben om een collegiale directie te vormen bij PrivaZorg. Hierbij is het van belang dat je binnen de directie goed past qua persoonlijkheid en stijl. We zoeken kandidaten met een academisch denk- en werkniveau Je hebt ruime ervaring in een management positie en je hebt aantoonbare ervaring met marketing, communicatie en complexe verandertrajecten, financiën en ICT.

We zoeken een directeur die gericht is op samenwerking. Iemand die gevoel voor dienstverlening combineert met een zakelijke instelling en resultaatgerichtheid. We zoeken een ambitieuze stevige zorgondernemer die onderscheidend wil zijn.

Een daadkrachtige, stevige persoonlijkheid waarbij bescheidenheid en respect je siert. Die gemakkelijk kan schakelen tussen de diverse belangen. Die op gemakkelijke wijze PrivaZorg profileert en de medewerkers meeneemt in alle ontwikkelingen. Verbindend, toegankelijk en zichtbaar.

Je bent in staat om de juiste balans te houden tussen innoveren en borgen, veranderen en implementeren, doorpakken en consolideren, kaders stellen en ruimte geven en het juiste tempo weet te bepalen. Je herkent je in deze competenties:

 • Visie, strategisch en analytisch inzicht: je hebt een visie op de actuele thema’s die spelen in de steeds complexer wordende diversiteit van de extramurale zorg, je maakt scherpe analyses, schetst diverse scenario’s en je kunt ze vertalen naar een strategische koers die intern gedeeld en gedragen wordt.
 • Je bent conceptueel sterk en je kunt plannen helder onderbouwen. Je stijgt boven de materie uit en ziet de grote lijnen; je kunt deze vertalen naar concreet beleid, je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog en je neemt alle partijen op transparante en verbindende wijze mee.
 • Leiderschap: je stelt heldere nieuwe kaders vast waarbinnen de steunpunten, de medewerkers en het management van PrivaZorg kunnen groeien en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor ontwikkeling. Je maakt heldere afspraken en toetst die. Je faciliteert en coacht. Je spreekt mensen, met behoud van de relatie, aan op hun verantwoordelijkheid en op gemaakte afspraken.
 • Besluitvaardig en communicatief: je brengt focus aan, stelt prioriteiten, maakt keuzes, neemt besluiten en communiceert hier transparant en helder over.
 • Sociaal ondernemerschap: je speelt proactief in op de zorgvragen van de toekomst, je signaleert ontwikkelingen in de zorgmarkt, neemt het initiatief om zaken te beïnvloeden. Je komt met nieuwe ideeën, bedenkt nieuwe concepten, ziet kansen en mogelijkheden en je verzilvert deze in samenspraak met de steunpunten en collega’s op het centraal kantoor. Je kunt goed onderhandelen en bent maatschappelijk betrokken.
 • Ambassadeurschap: je vormt samen met de collega directeur het boegbeeld van PrivaZorg. Je profileert, positioneert en representeert de organisatie in alle relevante gremia. Je onderhoudt de relaties met de steunpunten alle stakeholders en speelt een actieve rol in dit netwerk. Je bouwt nieuwe relaties op en je lobbyt waar nodig. Alles om van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënten van PrivaZorg.
 • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie.

Aanbod en procedure

De salariëring is conform de zwaarte van de functie. Je krijgt een contract aangeboden van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Je CV met motivatie (bij voorkeur in Word) ontvangen we graag.

Reacties zijn welkom t/m 27 augustus 2018. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 6 en 7 september gevoerd. De selectiegesprekken op het centraal kantoor van PrivaZorg in Amersfoort vinden plaats op 17, 21 en 27 september en eventueel case-assessement op 25 september.

Een referentiecheck en integriteitsonderzoek maken deel uit van de procedure. De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi, partner Bosman & Vos. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met het secretariaat op 070-3072980.


Deel deze pagina in uw netwerk