crista

Directeur Welzijn Teylingen 24-28 uur

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Welzijn Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) is een welzijnsorganisatie die zich bezighoudt met verbinding van bewoners, buurtwerk, zelfstandig (blijven) wonen, ontmoeting, mantelzorg, geldzaken, vrijwilligerswerk en samenwerking in de regio. Inwoners van Teylingen kunnen bij de organisatie terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning; daarnaast worden diverse diensten verzorgd met en voor bewoners; waaronder mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Er is een groot aantal vrijwilligers actief en 18 medewerkers (10 fte) in dienst. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur die rapporteert aan het (toezichthoudend) bestuur. De jaaromzet bedraagt € 825.000,=; deels structureel, deels projectgebonden gesubsidieerd door de gemeente.

De samenwerking met de gemeente Teylingen is hecht, op basis van een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Daarnaast kent Welzijn Teylingen een groot aantal samenwerkingspartners in de kernen waarin de werkzaamheden plaatsvinden (Gemeente Teylingen), met collega-organisaties in de Bollenstreek (Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout) en met Welzijnskwartier in Katwijk, dat verantwoordelijk is voor het jongerenwerk in de Bollenstreek. Tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) is regelmatig bestuurlijke afstemming en ambtelijke samenwerking. Het welzijnsbeleid wordt tussen de drie gemeenten afgestemd op basis van ‘samen optrekken’ zonder formele regeling.

Het nieuwe college van B&W is een sterke voorstander van intensivering van samenwerking tussen de HLT-gemeenten en streeft naar samenhang en partnerschap met en tussen maatschappelijke organisaties, steeds met het oog op vergroten van professionaliteit en effectiviteit.

In de Transformatieagenda Bollenstreekgemeenten 2017-2018 zijn vier uitdagingen benoemd:

 • Uitgaan van wat mensen kunnen.
 • Ondersteuning voor wie dat nodig hebben.
 • Zorgen dat mensen de weg naar hulp kunnen vinden.
 • Een agenda voor en door inwoners.

De gemeente Teylingen heeft een aantal kaders opgesteld voor het sociaal domein en meegegeven aan Welzijn Teylingen ten behoeve van het realiseren van welzijn van de inwoners van de gemeente.
Dat betekent voor de huidige beleidsperiode een aanscherping van de opdracht aan Welzijn Teylingen in twee hoofddoelen:

 • Vorm geven aan het verleggen van de aandacht: van zorg naar welzijn / meer mensen zeer vroegtijdig ondersteunen / dure en complexe zorg voorkomen. Onder meer zichtbaar te maken in een integraal programma; met als voorbeeld innovatieve programma’s als “Welzijn op Recept”.
 • Een actieve rol spelen als netwerker en netwerk-ontwikkelaar, vanuit de 0e lijn en in samenhang met 1e en 2e lijn: relaties versterken, banden aanhalen, initiatieven ontwikkelen, connecties leggen. Om als ‘spin in het web’ bewoners te helpen meer zelf te kunnen en regie over eigen leven te nemen en behouden, verenigingen te faciliteren, organisaties en (bewoners)groepen te verbinden.

De huidige directeur heeft besloten haar werkzaam leven een nieuwe invulling te geven; daarom zoekt Stichting Welzijn Teylingen kandidaten voor wie deze vacature een nieuwe stap in de loopbaan is.

De Functie

Directeur Stichting Welzijn Teylingen is een functie met een strategisch/tactisch karakter op het gebied van sociaal werk en maatschappelijke dienstverlening. De directeur is, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de integrale (aan)sturing en positionering van de organisatie.

Ontwikkelen strategie, visie en beleid voor de toekomst:
Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat alle relevante speerpunten in het brede sociaal domein (invulling geven aan participatiedoelen, kanteling naar informele zorg en dienstverlening, een belangrijke rol van vrijwilligers, de invulling van sociaal makelaarschap) uitgangspunt zijn van het werken met een helder en duurzaam dienstenportfolio en werkprogramma. Vanzelfsprekend neem je als directeur hierbij de beleidskaders als uitgangspunt, doet voorstellen voor bijstelling en vernieuwing ervan en betrekt medewerkers bij de ontwikkelingen en opgaven, bij het werken met nieuwe methodieken en werkvormen. Je legt aan het bestuur verantwoording af, doet voorstellen voor beleidsontwikkeling en innovaties; en rapporteert periodiek over de voortgang.

Het aansturen van de organisatie:
Je stuurt de medewerkers direct aan en bent verantwoordelijk voor de indirecte aansturing van vrijwilligers. Je motiveert hen om de gezamenlijk beoogde doelen te realiseren en voorgenomen resultaten te behalen. Je bent duidelijk over wat je als Welzijn Teylingen wilt bereiken en over de resultaatgebieden (het wat). Je communiceert helder over de kaders als vertrekpunt, creëert randvoorwaarden, faciliteert en stimuleert de medewerkers om hun talenten te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. Je draagt bij aan beroepsontwikkeling en dienstenportfolio (het hoe) en bevordert de onderlinge samenwerking, waar nodig kun je ook meewerkend voorman/vrouw zijn. Uiteraard ben je in deze rol verantwoordelijk voor actuele dienstverlening, een financieel gezonde organisatie, een, hoge klant- en medewerkerstevredenheid en een laag verzuim.

Externe vertegenwoordiging:
Om doelen en resultaten te bereiken weet je de randvoorwaarden te creëren; je kunt lobbyen als ambassadeur en bent een prettige partner in de samenwerking.
Je neemt het initiatief om Welzijn Teylingen stevig te positioneren en profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te vergroten. Je onderhoudt de goede relatie met de gemeente en andere externe partijen. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. Je realiseert nieuwe initiatieven die de netwerken in de wijken en kernen versterken; in co-creatie met collega aanbieders en particuliere initiatieven definieer je een vernieuwend aanbod.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met:

 • een academisch denk- en werkniveau;
 • managementervaring, recent opgedaan in een organisatie waar je integraal verantwoordelijk was en hebt gewerkt voor en/of werd gefinancierd door gemeenten / publieke middelen;
 • een heldere visie op ontwikkelingen in het sociaal domein en beroepsontwikkeling in het sociaal werk;
 • financieel en bedrijfsmatig inzicht;
 • ambitie en potentie om eindverantwoordelijkheid te dragen;
 • enthousiasme en professionaliteit om te boeien en te binden; intern naar medewerkers en vrijwilligers en naar buiten toe met opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Het is belangrijk dat je gevoel hebt bij een gemeente als Teylingen, met drie herkenbare kernen met elk hun eigen kenmerken, en dat je snapt welke positie Welzijn Teylingen inneemt, in de gemeente en in de regio. Omdat je zowel ex- als intern hét boegbeeld bent is verbindend vermogen essentieel. Je bent een hands-on allround manager die open communiceert en veel lef toont. Je hebt natuurlijk overwicht en je voelt je prettig in een rol waarin je continu balanceert tussen zakelijkheid en persoonlijke aandacht, strategie en operatie, sociaal werk en financiën, de cliënt en de wethouder, ambitie en realisme en tussen de stip op de horizon en de realiteit van alle dag.
Een positie waarin je de verbindende schakel vormt tussen de medewerkers en de politiek. Je houdt van mensen, van professionals en bewoners; je weet het beste uit je collega’s en vrijwilligers te halen. Je spreekt mensen aan en durft te confronteren; je weet te coachen en successen te vieren. Geen vraag is je te gek, geen idee is onbespreekbaar binnen de ruimte van de opdracht waar Welzijn Teylingen zich voor ziet geplaatst. Je bent proactief, innovatief en ondernemend in het signaleren op feitelijke en verwachte (markt) ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid.
Je herkent je in de competenties: Sociaal ondernemend  /  Ambassadeur  /  Politiek/bestuurlijk sensitief  /  Inspirerend leider  /  Stressbestendig  /  Samenbindend  /  Resultaatgericht  /  Besluitvaardig.
We zoeken daarom iemand met daadkracht en ambitie passend bij een kleine organisatie die van maatschappelijke betekenis wil zijn, met relevante ervaring en visie op positionering van het sociaal werk in het sociaal en publiek domein. Doorstromers vanuit een managementfunctie, kandidaten met ambitie om deze stap te maken nodigen we van harte uit te reageren.
Wij zijn benieuwd naar je verhaal; we lezen graag je motivatie waarmee je ons uitdaagt om met je in gesprek te gaan.

Aanbod en procedure

Het salaris wordt gebaseerd op de cao Sociaal Werk, schaal 13 (Max € 6.065, = bij fulltime dienstverband).
Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst na een jaar omgezet in een vast dienstverband.
Je kunt t/m 7 juli 2018 reageren (bij voorkeur Word bestanden) via onze website. De namenlijst van kandidaten die reageren, checken we bij het bestuur van de stichting. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden in de week van 9 juli gevoerd. De gesprekken bij Welzijn Teylingen vinden tussen 16 en 18 juli plaats.
Een (case)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


Deel deze pagina in uw netwerk