ingrid

Directeur/bestuurder 36 uur (Alkmaar)

Sluitingstermijn

Organisatie

MEE & de Wering is in 2016 ontstaan door de fusie van De Wering, MEE Noordwest-Holland en Samis. In deze combinatie wordt jarenlange ervaring, kennis en deskundigheid op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning (WMO en WLZ) gebundeld. De medewerkers van MEE & de Wering ondersteunen de cliënten op levensterreinen zoals werk, gezondheid, opvoeding en ontwikkeling, wonen en netwerkversterking. Bij vragen of problemen rond opvoeden, schulden, relaties, mantelzorg, arbeidsparticipatie, vastlopen in zorg of geen aansluiting vinden in het onderwijs. Dat doen ze met een efficiënt pakket van (preventieve) diensten, cursussen, activiteiten en projecten waarmee op termijn (in de 2e lijn) kosten bespaard kunnen worden. Naast maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning initiëren ze projecten, samenwerkingsverbanden en netwerken en bieden ze vrijwillige inzet. Daarnaast lopen een aantal mooie programma’s rond arbeid, inclusie, verbinding tussen de 0e en de 1e lijn, gezondheid en leefstijl.

MEE & de Wering streeft naar een samenleving waarin iedereen – naar vermogen – kan meedoen en de regie over het eigen leven behoudt. Waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is, waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Met alle kennis, ervaring en preventieve aanpak ondersteunen de medewerkers met veel enthousiasme de cliënten in het zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Ze staan naast de cliënt en stellen diens leefsituatie, wensen en behoeften centraal, gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt en stimuleren de eigen kracht. Ze bieden passende ondersteuning naar de behoefte van de cliënt. Wat hij wenst en nodig heeft. Zij ondersteunen cliënten bij het organiseren van hun leven, zodat meedoen in de samenleving (weer) mogelijk is. De kernwaarden zijn verbindend, deskundig, onafhankelijk en lef.

Ruim 300 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn actief in vier regio’s in Noordwest-Holland: de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond & Zuid-Kennemerland. Ze werken samen met verschillende organisaties zoals gemeenten, scholen, UWV, jeugdgezondheidszorg, zorgaanbieders en gespecialiseerde vrijwilligers. De organisatie wordt voornamelijk gefinancierd door gemeenten in het werkgebied Noordwest-Holland. Daarnaast in beperkte mate door bijvoorbeeld Zorgverzekeraars en het UWV.  De omzet bedraagt € 16 miljoen.

Net als andere organisaties in het sociaal domein heeft MEE & de Wering te maken met de gevolgen van de decentralisaties: de overheveling van taken naar de gemeenten, de verdere doorvoering van de WMO, de invoering van de WLZ, Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Eén van de wensen van deze veranderingen is om de preventieve functies te versterken. De signalen en vragen van burgers om ondersteuning of hulp moeten intensief en professioneel opgepakt worden om zo snel mogelijk ondersteuning te bieden, erger te voorkomen en kosten te besparen. De afstemming, verbinding en samenwerking van maatschappelijke organisaties is steeds belangrijker. Het voorkomen van ‘overlap’ en het realiseren van een doelmatiger aanpak, in het belang van de kwaliteit van leven van burgers en dat van zorgvuldige besteding van overheidsgeld, speelt hierbij een rol.

Stichting Groeimee is een expertiseorganisatie in het sociaal domein, die haar 40 professionals (werkzaam in de gemeentelijke teams) voedt met expertise, zodat zij de gezinnen en jeugdigen zo kan versterken dat er sprake is van een gezond opvoedingsklimaat voor kinderen en jeugdigen om verder te groeien en zich te ontwikkelen. Groeimee wil meegroeien met de ontwikkeling van jeugdhulp, de beste kwaliteit, het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering en ontwikkeling van jeugdbeleid. Groeimee is bewust onconventioneel ingericht om de organisatie dynamisch te houden, expertise voorop te stellen en de kostprijs laag te houden. De professionals zijn werkzaam in de wijk-, gebieds- en jeugdteams. Het is een platte organisatie waar recent een manager is aangesteld. Ondersteunende diensten worden ingekocht bij MEE & de Wering. Het is haar ambitie om zich, vanuit de jeugddeskundigheid, te positioneren als een duurzame en betrouwbare organisatie die zich ondersteunend, flexibel en innovatief opstelt. De organisatie heeft een omzet van € 2,5 miljoen. MEE & de Wering en Groeimee zijn 2 separate juridische entiteiten die door 1 directeur/bestuurder worden aangestuurd. Omdat de huidige directeur/bestuurder in de loop van 2017 vertrekt zoeken we voor beide stichtingen één nieuwe directeur/bestuurder.

De Functie

De markt waarin MEE & de Wering en Groeimee zich bewegen is in beweging. Door de stelselwijzigingen is het niet meer vanzelfsprekend dat er vraag is naar de geleverde producten. Er is meer ondernemerschap en focus op de klantvraag nodig. Er is concurrentie en geen ruimte meer voor welzijn ‘oude stijl’. Groeimee is een snel groeiende organisatie die een bijzondere positie inneemt in het jeugddomein. Er liggen veel kansen voor dit mooie initiatief maar ook Groeimee moet zich verhouden tot de ontwikkelingen in het (kwetsbare) jeugddomein. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden moet de nieuwe directeur/bestuurder aan deze opdrachten invulling geven:                                                                                                               

Strategie en visie ontwikkelen: ontwikkel een strategische visie die de organisatie klaarmaakt voor de nieuwe realiteit en die ervoor zorgt dat het een inhoudsgedreven organisatie is met een stevige en onmiskenbare positie in het sociaal domein waar gemeenten niet om heen kunnen en een prijs willen betalen voor de dienstverlening. Breng focus aan, kies een duidelijke positie in de regio die aansluit bij wat de klant wil en nodig heeft. Buig je kritisch over de relevante vragen: waarom zijn we er, wat doen we, voor wie en hoe doen we dat? Wat onderscheid je als organisatie? Breng scherpte aan in het diffuse profiel en durf keuzes te maken over bv. de beroepsgroepen, profielen, positie van de professionals in de teams. Creëer een stevige positie van Groeimee in het jeugddomein. Welke mogelijkheden zijn er om de expertise en deskundigheid van Groeimee nog verder te laten groeien, ontwikkelen en vermarkten?

Ondernemen: zowel MEE & de Wering als Groeimee worden voor het grootste deel gefinancierd door gemeenten. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk (liefst meerjaren-) contracten worden afgesloten en mogelijke aanbestedingen gewonnen. Dat is één van de uitdagingen. Daarnaast, om de afhankelijkheid van de gemeenten te reduceren, onderzoek je nieuwe geldstromen en andere dienstverlening. Je ziet kansen liggen om allianties te sluiten die beter zijn voor de klant (hogere kwaliteit dienstverlening die sneller en tegen een lagere prijs geboden wordt) en weet werkgelegenheid te behouden. Met wie kun je die kansen ontwikkelen en nieuwe dienstverlening aanbieden? Realiseer met behoud van het mooie dat de organisaties te bieden hebben de transformatie naar een netwerkorganisatie die openstaat voor samenwerking. Lever een bijdrage aan de bouw van Groeimee als opleidingsinstituut in het Jeugdwerk.

Organisatie aansturen en doorontwikkelen: MEE & de Wering is een postfusie organisatie. Veel aandacht zal uitgaan naar de daadwerkelijke integratie na de fusie. Na de zomer is de reorganisatie van ondersteunende diensten afgerond. Je stuurt direct 4 regiomanagers, de beleidsafdeling, een senior projectmanager en de controller (verantwoordelijk voor financiën) aan. Op P&O, facilitair/ICT, communicatie, receptie/telefonie en kennis en kwaliteit wordt een primes inter pares benoemd die je ook direct aanstuurt. Groeimee is een platte organisatie met één manager. Die stuur je direct aan en de 40 professionals indirect. Je boekt de volgende resultaten:

  • financieel gezonde organisatie: realiseer een efficiënt ingerichte organisatie die in control is met een heldere en transparante verantwoording;
  • integratie post fusie: realiseer een organisatie waar de 3 culturen van oud de Wering, MEE Noord-Holland West en Samis zijn geïntegreerd, waar kennis wordt gedeeld en elkaars expertise benut;
  • realisatie van de transformatie: begeleid de regiomanagers naar integraal verantwoordelijke MT-leden; zet ze in hun kracht en in positie; ga uit van het principe van zelforganisatie; bevorder ondernemerschap en vergroot het vermogen om te anticiperen op relevante ontwikkelingen.
  • aantrekkelijke werkgever: wordt een organisatie waar medewerkers graag willen blijven werken met hoge medewerkerstevredenheid en een laag verzuim.
  • halen van de groeiambitie van Groeimee: geef de manager en professionals de ruimte om te doen wat zij het beste kunnen, inspireer ze en daag ze uit om het beste uit zichzelf te halen.

Je bent de bestuurder in het kader van de WOR en je rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Voor deze complexe en uitdagende functie zoeken we iemand die de diverse doelgroepen een warm hart toedraagt en deze uitdaging wil aangaan. Een aantal zaken is hiervoor nodig: academisch werk- en denkniveau, bedrijfskundig goed onderlegd en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van een organisatie in het (ambulante) sociaal domein. Het is essentieel dat je een strategische visionair bent, als ondernemer commercieel kan denken in het sociaal domein en dat je een goede leider bent. Je hebt kennis van en ervaring met de transities en hebt een visie op de transformatie. Je snapt de complexiteit van het sociaal domein en hoe gemeenten en aanbieders zich tot elkaar verhouden. Je hebt meerdere organisatieveranderingen doorgevoerd en het is een pré als je een fusie hebt meegemaakt. Vanwege de snel veranderende context zoeken we een echte bruggenbouwer die lenig kan schakelen tussen alle diverse onderwerpen, regio’s, organisatie onderdelen, 2 stichtingen, verantwoordelijkheden en kan balanceren tussen binnen en buiten, werkvloer en bestuurskamers, oude sentimenten en nieuwe kansen, echt sturen en er zijn voor de mensen, besluitvaardig en toegankelijk, een inspirator die wel het overzicht houdt. Die over zowel uithoudings- als relativeringsvermogen beschikt. Ondanks het feit dat de organisatie een stevig fundament heeft, is de toekomst onzeker en daar moet je je prettig bij voelen: de markt is ongewis, wat doen de opdrachtgevers en concurrenten en wat betekent dat? Als jij je hoofd koel houdt in deze dynamische setting en je herkent in deze competenties ligt hier een mooie uitdaging

Visionair met strategisch inzicht: Je hebt een visie op de huidige transformatie in het sociaal domein, je zet de juiste stip op de horizon, ontwikkelt de strategische koers en vertaalt deze naar concreet beleid. Daarbij ben je in staat om in deze onzekere tijden de koers aan te passen als dat nodig is.Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je bepaalt de richting voor de organisatie en brengt focus aan.

Maatschappelijk ondernemerschap met commerciële affiniteit: je anticipeert op alle ontwikkelingen, signaleert kansen en mogelijkheden, kunt ze zelf actief beïnvloeden en daarbij durf je verantwoorde risico's te nemen. Je durft buiten de gebaande paden te treden. Je vertaalt de vraag uit de markt naar dienstverlening met een adequate prijs/prestatieverhouding. Je durft met nieuwe ideeën te komen en kunt andere concepten ontwikkelen, kunt goed onderhandelen, nieuwe markten aanboren en improviseren. Je bent creatief, innovatief en onderzoekend, je verruimt de huidige denkwereld en scherpt deze aan.

Transformationeel leiderschap: je stelt kaders en maakt resultaatafspraken, daarbinnen stuur je op vertrouwen, biedt ruimte en geeft invloed; zet de managers in hun kracht en daagt ze uit om hun kennis optimaal te benutten. Je stimuleert ondernemerschap, eigenaarschap en creativiteit van de medewerkers. Je houdt het overzicht en stuurt op hoofdlijnen. Met behoud van de relatie spreek je mensen aan op de afspraken die gemaakt zijn. Je bent toegankelijk, zichtbaar en transparant. Je doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Je faciliteert en coacht.

Ambassadeur: je bent zowel in- als extern hét boegbeeld. Je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je representeert de organisaties met veel contactuele souplesse. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders, bouwt nieuwe relaties op en lobbyt waar nodig.

Verbindend vermogen: je kunt mensen verbinden en meenemen, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Je kunt anderen overtuigen en beïnvloeden door ideeën en plannen zo te presenteren, dat zij hun standpunt wijzigen en/of hun activiteiten daarop aanpassen. Je bent in staat om de oorspronkelijke organisaties, medewerkers en culturen te verbinden en te integreren.

Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je haakt makkelijk aan bij het bestuurlijke niveau van alle gemeenten; snapt hoe de processen werken en de beleidscycli lopen; overziet het speelveld; begrijpt de stakeholders en de bewegingen in het gevoelige krachtenveld, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je hebt veel gevoel voor verhoudingen, je leeft je in en snapt de verschillende belangen die spelen.

Bedrijfsmatig inzicht: voor deze rol hoef je geen financieel expert te zijn, maar wel de importantie en relevantie te zien. Je zorgt voor een duurzame en financieel gezonde organisatie; weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie. Je houdt goed zicht op de (eind)resultaten die de algehele rentabiliteit van de organisatie verbeteren. Je weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie. Betrekt kosten als criterium bij alle besluiten.

Aanbod en procedure

Het inkomen bedraagt conform inschaling in de WNT II klasse II maximaal € 121.000,= (€ 100.000,= bruto per jaar). Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. We zien je reactie graag uiterlijk op 9 mei  2017 via onze website. Wij voeren de gesprekken van 15 t/m 23 mei. De gesprekken bij de MEE & de Wering en Groeimee vinden plaats op 20 en 22 juni. Een case assessment (28 juni) maakt onderdeel van dit selectieproces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk