francine 1483 80 Banner

Directeur/Bestuurder (36 uur) Middelburg

Organisatie

Stichting Welzijn Middelburg (SWM) is een maatschappelijk ondernemende organisatie, die midden in de samenleving staat. SWM stelt zich vier doelen: het vergroten van de zelfredzaamheid, het bevorderen van maatschappelijk verkeer zodat er minder eenzaamheid is, het verhogen van de maatschappelijke inzet en bijdragen aan sociale samenhang, waardoor bijvoorbeeld de leefbaarheid in buurten en kernen vergroot. Ze richt zich op een breed palet aan jeugd- en jongerenwerk, volwassenwerk, opbouwwerk en welzijnsadvies. Door de verbindingen te maken in de wijken wordt er veel energie ingezet op preventie. Met haar proactieve en vraaggerichte manier van werken levert SWM maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners. Ze stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven die welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid in buurt, wijk of gemeente bevorderen. Ze richt zich op vroegtijdige signalering van problemen en hanteren de methodiek van oplossingsgericht werken. Het sociaal domein is volop in beweging met de transities en decentralisaties. Vergrijzing, ontgroening en verkleuring hebben hun gevolgen voor de vitaliteit in de wijken. De ontwikkelingen in onze participatiemaatschappij laten steeds meer zien waar mogelijkheden en knelpunten ontstaan. Het aantal ouderen neemt toe en er wonen steeds meer kwetsbare ouderen langer thuis. Dit leidt ertoe dat er een groot beroep gedaan wordt op de omgeving om toenemende eenzaamheidsproblematiek te voorkomen. SWM heeft samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en treedt de uitdagingen met verschillende aanbieders op Walcheren en de gemeente Middelburg tegemoet. Er zijn gebiedsteams samengesteld vanuit verschillende organisaties om inwoners van Walcheren die intensieve begeleiding nodig hebben op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, opvoeden en opgroeien integraal te benaderen. Binnen SWM zoeken medewerkers vanuit hun verschillende invalshoeken elkaar steeds vaker op en vormen zich daarmee als wijkteam.
SWM werkt volgens het Raad van Toezicht -model met een directeur/bestuurder, die statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Momenteel zijn er twee meewerkend managers, 35 medewerkers en 160 vrijwilligers die zorgen dat iedereen in Middelburg en omstreken aan de samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen. De organisatie heeft hiervoor ongeveer € 2,5 miljoen ter beschikking, waarvan een ton uit andere financiële bronnen dan subsidie komt. De kernwaarden die ze hanteren zijn betrokken, professioneel, resultaatgericht, samenwerkend, energiek, creatief, inventief en onafhankelijk.
In verband met het vertrek van de huidige directeur/bestuurder zijn we voor SWM op zoek naar een nieuwe directeur/bestuurder.
 

De Functie

Je zet de strategische koers uit, ontwikkelt een lange termijn visie en meerjarenbeleid en je bent eindverantwoordelijk voor een goede bedrijfsmatige aansturing van de organisatie. De doorontwikkeling van gebiedsteams, de integrale wijkteams vanuit SWM en het positioneren van beiden zijn momenteel van belang. Je realiseert structurele samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties, zoals maatschappelijk werk, mantelzorg, jeugd en onderwijs. Je legt de ten behoeve van nieuwe initiatieven die de netwerken in de wijk versterken; in co-creatie met collega-aanbieders en particuliere initiatieven definieer je een vernieuwend aanbod, passend bij het uitgezette beleid. Op die manier profileer je de organisatie en de kwaliteiten van de medewerker. De functie vraagt aandacht op verschillende vlakken:
 
Extern
Je onderhoudt de goede relatie met de gemeente, adviseert hen ten aanzien van het welzijnsbeleid en werkt nauw samen. Samenwerken doe je ook met andere externe partijen en vertaalt ontwikkelingen naar mogelijkheden. De signalen die je krijgt van medewerkers en/of gebruikers, weet je om te zetten in kansen voor nieuw aanbod. Op deze manier geef je vorm aan het nodige en gewenste ondernemerschap, zowel in samenwerking met andere partners als zelfstandig binnen SWM. Je profileert SWM als stevige partner en maakt de toegevoegde waarde duidelijk. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen in de gebiedsteams.
 
Intern
Twee meewerkend managers zijn je vooruitgeschoven posten in het operationele veld. Zij sturen de vrijwilligers aan en projecten zoals het talentenhuis, Niet zonder jou, teams in de wijk en Samen actief. Je stimuleert en faciliteert medewerkers in het verder profileren, initiëren en uitvoeren van diensten, afgestemd op de vraag in het veld. Daarmee zet je de ingezette koers van oplossingsgericht werken voort. Dankzij het meerjarenbeleid dat je opgesteld hebt geef je richting aan het uit te voeren beleid en de resultaten. Je hebt visie hoe de organisatie flexibel in te blijven richten, met behoud van kwaliteit in een werkveld dat onder politieke druk staat. Je schept de voorwaarden voor een goed en inspirerend werkklimaat, waar ruimte is voor initiatieven en het duidelijk is wat de te behalen doelen en resultaten zijn. Zo weet je een mens- en resultaatgerichte stijl van leidinggeven te combineren. In 2014 is een verkenning en een eerste aanzet gemaakt tot het werken met zelforganiserende teams. Door interne en externe ontwikkelingen is dit tijdelijk on hold gezet. Je verkent de mogelijkheden en voorwaarden om dit al dan niet verder door te zetten. Uiteraard communiceer je hier helder en concreet over met de medewerkers zelf en de Ondernemingsraad.
Als eindverantwoordelijke zorg je voor een financieel gezonde organisatie, stuur je aan de hand van de planning en control cyclus en zorg je er voor dat de rapportage in orde is. Je onderzoekt hoe de ondersteunende diensten van P&O, facilitair en financiën optimaal kunnen functioneren.
 
Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Het is de kunst om in een politiek gevoelige omgeving een stevige organisatie neer te zetten waarvan de toegevoegde waarde onomstotelijk vast staat.
 

Het Profiel

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in het sociaal domein en je bent bekend met de dynamieken tussen welzijn, zorg en onderwijs. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld waarin gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders zich veranderend tot elkaar verhouden. Je hebt een visie op zowel de inhoud als leiderschap, bent strategisch sterk, analytisch, en hebt veel gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.  Je bent financieel goed onderlegd en bent in staat om SWM extern goed te profileren. Je bent degene die weet te verbinden, die richting geeft en ook toegankelijk is voor de inbreng van anderen. Een netwerker, die strategisch en tactisch inzicht heeft om de juiste bruggen te bouwen in een grote hoeveelheid aan complexe processen. Je hebt naast een helikopterview ook een hands-on mentaliteit. Hierdoor weet je in het totaalbeeld van strategie en maatschappelijk ondernemen de uitgezette beleidslijnen te vertalen naar consistente concrete doelstellingen en uitvoering. In deze rol moet je in staat zijn om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van de professional naar de gemeente, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alledag. We zoeken een zakelijke en mensgerichte directeur bestuurder die het een uitdaging vindt om in deze kleine setting de uitdagingen te realiseren. Net als binnen het werk zelf ligt je focus op (het ontwikkelen van) vaardigheden en weerbaarheid bij je medewerkers. Kortom je denkt in mogelijkheden, bent ondernemend en prestatiegericht met oog voor zakelijkheid en individu.
Je herkent je in onderstaande competenties:
  • Visie en strategisch inzicht: je bent in staat om op professionele wijze boven de materie uit te stijgen en de grote lijnen te zien maar verliest de dagelijkse praktijk hierbij niet uit het oog. Je bent scherp en analytisch, hebt een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Ambassadeurschap: je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van SWM te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Sociaal ondernemerschap: je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen, kan goed onderhandelen, anticipeert op relevante ontwikkelingen en bent maatschappelijk betrokken.
  • Leiderschap: we zoeken de kandidaat die heel duidelijk en stevig is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Die de kracht van de medewerkers benut, op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals.
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: je handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.
  • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit voor langere termijn te beleggen in de organisatie.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 13
maximaal € 5.791,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op vast dienstverband.
Je CV met motivatie zien we graag uiterlijk 20 maart via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. De intakegesprekken vinden plaats bij ons op kantoor in Rijswijk vanaf 28 maart. Eerste ronde selectiegesprek bij de organisatie vinden plaats op 13 april. Een caseassessment maakt onderdeel uit van de procedure.
De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen. Voor vragen kan je bellen vanaf 15 maart.
 

Deel deze pagina in uw netwerk