ingrid 1504 85 Banner

Directeur/bestuurder (36 uur) Utrecht

Organisatie

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie die 240 landelijk werkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties helpt en adviseert om hun organisatie te versterken. Het doel van PGOsupport is om de organisaties in staat te stellen zich te professionaliseren en hen daarbij te ondersteunen.
 
PGOsupport biedt diensten aan die de maatschappelijke positie van deze organisaties versterken en de kwaliteit en continuïteit van hun bedrijfsvoering ondersteunen, vooral door gebruik te maken van de al in het veld aanwezige kennis en kunde. PGOsupport biedt cursussen aan, organiseert themabijeenkomsten, geeft advies, koopt dienstverlening in bij pg-organisaties voor het realiseren van kwaliteitstrajecten en ondersteunt hen daarbij en biedt interactieve ondersteuning aan de organisaties via artikelen, kennisbank, nieuwsbrief, toolkits en uitwisseling via sociale media. PGOsupport ontsluit de kennis en ervaring van de ene organisatie voor de andere. De dienstverlening van PGOsupport is complementair aan de functies die de koepels vervullen. PGOsupport houdt zich dus niet bezig met lobby en belangenbehartiging en heeft de opdracht op het terrein van kwaliteit van zorg uit te groeien tot een expertisecentrum. 
 
PGOsupport is in 2008 opgericht door de koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (nu de NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg) en is sinds 2011 een zelfstandige stichting. In de afgelopen jaren heeft PGOsupport een stevige positie gekregen in het veld. Er is grote tevredenheid over de invulling die PGOsupport in de afgelopen jaren heeft gegeven aan haar rol, zowel bij de opdrachtgever (VWS), als bij de patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de koepels. Dit stelt PGOsupport in staat om samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties efficiënt en effectief te werken aan professionalisering en aan een professionele inbreng van het cliëntperspectief. Het wordt de uitdaging voor PGOsupport om ook in deze tijden van decentralisaties, transities, veranderingen en ontwikkelingen een relevante positie in te blijven nemen.
 
PGOsupport wordt gevormd door een kern van 11 medewerkers met een schil van 20 - 40 ZZP'ers. PGOsupport heeft in 2012 de aanbesteding van VWS, zijnde een onderdeel van het beleidskader voor het pg-veld, gewonnen eerst voor twee jaar en is inmiddels tot eind 2016 verzekerd van een bijdrage van
ca. € 3 miljoen per jaar. Ieder kwartaal verantwoordt de organisatie haar activiteiten bij VWS. De bestuurder van PGOsupport legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt geadviseerd door de Raad van Advies.
 
Omdat de huidige directeur/bestuurder van PGOsupport eind 2015 met pensioen gaat zoeken we een nieuwe directeur/bestuurder.

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je verantwoordelijk voor:
 
Ontwikkeling en implementatie strategie en visie 
Gezien alle ontwikkelingen is het noodzakelijk dat je de strategie en koers van PGOsupport verder concretiseert en uitstippelt, een toekomstvisie ontwikkelt, aan productinnovatie doet en de nieuwe producten en instrumenten op de markt brengt. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat alle hedendaagse speerpunten (denk aan de decentralisaties, ontwikkeling van de participatiemaatschappij, de kanteling naar informele zorg, de veranderende rol van vrijwilligers, de snelle ontwikkeling van digitale toepassingen, de discussie over big data, het idee om patiënten  en gehandicaptenorganisaties meer te clusteren, vragen over de WMO, het verder uitrollen van het participatiekompas en de professionele inbreng van het cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg) worden vervat in één logische strategie die een goede bijdrage levert aan de patiënten/cliëntenbeweging. Deze strategie vertaal je naar een heldere visie en passende producten en instrumenten. Daarbij speel je continu in op de veranderende vraag uit de patiënten/cliëntenbeweging en differentieer je in bijv. het scholingsaanbod. Je ontwikkelt PGOsupport verder tot een ondernemend kennis- en expertisecentrum dat aansluit bij de huidige (technologische) ontwikkelingen. Dit doe je met behoud van de dienstverlenende klantgerichtheid die PGOsupport nu zo typeert; dichtbij, vraaggericht, onafhankelijk en waardevrij. Met de focus op de klanten waar je het voor doet!

Aansturen van de organisatie
Je geeft leiding aan de medewerkers van PGOsupport, draagt bij aan de verdere professionalisering en stimuleert innovatie en ondernemerschap binnen de organisaties. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en je spart en denkt mee met de adviseurs. Je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op orde is en dat alles op kantoor goed loopt. Je draagt bij aan een goede sfeer binnen PGOsupport. Je richt de organisatie zó in dat ze bestaansrecht heeft en ook in de toekomst financieel solide blijft. Je haalt gelden binnen voor de periode na 2016; wellicht door wederom in te schrijven op de aanbesteding door VWS, mogelijk door de realisatie van een vaste financiering.
 
Externe representatie
Als directeur/bestuurder vertegenwoordig je PGOsupport bij alle relevante externe stakeholders, zoals VWS, de koepels (je neemt deel aan het directeurenoverleg van de koepels) en de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Je draagt de visie uit, denkt mee met de klanten over hedendaagse en toekomstbestendige vormen (van organiseren van mensen met een aandoening of een beperking)  en bevordert de onderlinge samenwerking. In het veld van de patiënten/cliëntenbeweging is nog veel te ontwikkelen en als bestuurder van PGOsupport speel je in deze context een faciliterende rol om het veld verder te ontginnen. Er is geen organisatie die vergelijkbaar is met PGOsupport. Dat maakt deze functie uniek en ook complex. Je moet in deze rol PGOsupport zó kunnen positioneren dat ze waarde toevoegt, recht doet aan de patiënten/cliëntenbeweging en dat het voor de stakeholders helder is waar PGOsupport voor staat. 

Het Profiel

We zoeken voor deze bijzondere positie kandidaten met een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie. Kennis van en ervaring in de zorgsector kan helpen de wereld van PGOsupport sneller te begrijpen. We zoeken voor deze rol specifiek naar iemand met een ondernemende geest en het talent en de ambitie om de organisatie en de patiënten/cliëntenbeweging écht verder te ontwikkelen. Affiniteit met deze beweging is een pré. Bestuurlijke kwaliteiten zijn in deze rol onontbeerlijk. Deze unieke functie vereist een flexibel gedragsrepertoire: extern sterk, intern soepel; je schakelt van een hoog abstractieniveau naar operationele zaken; je balanceert tussen persoonlijke stevigte en gevoel voor (politieke) verhoudingen; je bent ambitieus op de inhoud en bescheiden als persoon; je kunt zonder formele positie invloed uitoefenen. Je bent dienstverlenend ingesteld en gericht op samenwerking. Je beschikt over geduld en uithoudingsvermogen, je kunt relativeren, bent realistisch en hebt veel humor. Een duidelijk moreel kompas is waardevol. Uiteraard heb je aantoonbaar affiniteit met verenigingen, vrijwilligers en de patiënten/cliëntenbeweging.
 
Je herkent je in deze competenties:
  • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: kent de bewegingen in het politieke krachtenveld, heeft veel gevoel voor verhoudingen in de bestuurlijke context, snapt de gevoeligheden, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, leeft zich in, snapt de diverse belangen die spelen en is communicatief en adviesvaardig.
  • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, schept de randvoorwaarden waaronder professionals kunnen groeien en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor ontwikkeling. Snapt hun positie, creëert afstand in nabijheid en bezit de flexibiliteit die het invullen van deze strategische, tactische en operationele rol vereist. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Realiseert met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
  • Visie en strategisch inzicht: kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, heeft een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
  • Maatschappelijk ondernemerschap: is niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, heeft het lef om met nieuwe ideeën te komen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken. Voelt zich verantwoordelijk alsof het zijn eigen organisatie is.
  • Ambassadeurschap: staat pal voor de organisatie, snapt wat er in het sociaal domein in het algemeen en de patiënten/cliëntenbeweging in het bijzonder gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders om de doelen van PGOsupport te realiseren.
Resultaatgericht en besluitvaardig: handelt snel en adequaat, stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform schaal 15 van cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening maximaal
€ 7.145,= bruto per maand op basis van 36 uur. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 27 mei. De intakegesprekken bij ons bureau worden tussen 1 en 12 juni gevoerd. De gesprekken bij PGOsupport vinden plaats tussen 22 juni en 10 juli. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. 

Deel deze pagina in uw netwerk