ingrid

Directeur/bestuurder (36 uur) Zwijndrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De Swinhove Groep biedt een breed scala aan zorg, woonmogelijkheden en behandelingen aan ruim 400 cliënten die op één van de vier eigen locaties in Zwijndrecht wonen. Dat doet ze met bijna 650 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Daarnaast biedt ze professionele thuiszorg en ondersteuning aan veel mensen in de gemeente Zwijndrecht, die zelfstandig wonen. Ook kunnen mensen met een zorgvraag terecht op de dagbehandeling.

De Swinhove Groep heeft 4 eigen huizen: de Lindonk (een verzorgingshuis met dagbehandeling en 3 woongroepen); de Lichtkring (verzorgingshuis met 5 pg woongroepen); de IJsvogel (verzorgingshuis) en Swinhove (verpleeghuis). Ze heeft een expertisecentrum voor behandeling en een zorghotel waar cliënten tijdelijk kunnen herstellen. Voor + 250 cliënten biedt De Swinhove Groep thuiszorg (hier gaat € 1,2 miljoen in om).  Ze heeft ruimte voor 30 plaatsen geriatrische revalidatie zorg. De Swinhove Groep heeft in 2016 opnieuw voor alle locaties het kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. Swinhove, de Lindonk en de Lichtkring hebben het zilveren keurmerk behaald en de IJsvogel en de Thuiszorg  het gouden keurmerk. Twee van de vier locaties hebben een kerkelijke achtergrond. De Swinhove Groep voert een actief mantelzorg beleid en voelt zich gesteund door de ruim 600 vrijwilligers.

Zorg is sinds jaar en dag de core-business van de Swinhove Groep, daar staat ze om bekend. Verpleging in woongroepen, verzorging (nu nog tijdelijk in verzorgingshuizen) en thuiszorg. Sinds een aantal jaren kunnen cliënten bij de Swinhove Groep ook zelfstandig wonen in een huurappartement, waarbij gebruik gemaakt wordt van de thuiszorg. De Swinhove Groep is een organisatie die al decennia lang een heel eigen gezicht in Zwijndrecht heeft. In de visie van de Swinhove Groep staat de zorg voor haar cliënten centraal en werken de medewerkers volgens de kernwaarden Dichtbij, Betrouwbaar en Gastvrij. Het is belangrijk dat bewoners professionele en betrouwbare zorg en behandeling krijgen, dat ze belevingsgericht worden benaderd, sfeervol en veilig wonen, zinvolle dagbesteding hebben en lekker kunnen eten en drinken.

Ook de Swinhove Groep heeft te maken met de turbulente tijden in de ouderenzorg en de ontwikkelingen die zich in rap tempo opvolgen. De aard van de verzorging wordt steeds zwaarder, cliënten stromen steeds later in en van de medewerkers wordt meer deskundigheid gevraagd. Onder meer vanwege de bezuinigingen en de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand staat er druk op het aantal handen aan het bed. Er is een krappe exploitatiebegroting en de afdeling thuiszorg draait verlies. Daar tegenover staan mooie nieuwe ontwikkelingen: in 2015 is het visiehuis ontwikkeld, er een nieuw welzijnsteam gevormd, mantelzorgbeleid opgezet, een structuur voor dagbesteding neergezet, de CVA unit geprofessionaliseerd, een dashboard met zorg gerelateerde kwaliteitscriteria geïmplementeerd en deskundigheid op het gebied van de PG+ Groepen verbeterd. Ook laat de cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid een stijging zien ten opzichte van een aantal jaren geleden.

De Swinhove Groep heeft een omzet van een kleine € 30 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder, tevens voorzitter van het Managementteam (MT) waarvan de manager zorg, wonen en behandeling en de manager bedrijfsvoering deel uitmaken. De CCR en de OR vertegenwoordigen de belangen van de cliënten respectievelijk de medewerkers. De huidige bestuurder heeft een nieuwe functie elders geaccepteerd, zal de organisatie op 1 mei 2017 verlaten en we zoeken een goede opvolger.

De Functie

De directeur/bestuurder van de Swinhove Groep is in deze rol verantwoordelijk voor:

Strategische visie ontwikkeling en implementatie
Omdat het uitdagende tijden zijn is het belangrijk dat je, op basis van het startdocument en in nauwe samenwerking met de mensen om je heen, een goede SWOT analyse maakt, diverse scenario’s schetst en op die manier een kwantitatief goed onderbouwde toekomstbestendige strategie ontwikkelt. Die mondt uit in een heldere visie waar in ieder geval deze elementen terug moeten komen:

 • De opgave tot volwaardige integratie van het welbevinden van de cliënt en het welzijn model binnen de organisatie.
 • Inzet van personeel (kwantitatief en kwalitatief).
 • Mogelijkheden van geriatrische revalidatie zorg.
 • Keuzes over de afdeling thuiszorg (versterken, uitbouwen met derden of mee stoppen).
 • De vastgoed portefeuille (wel of geen eigendom, renovatieplannen etc.).
 • Samenwerking met andere partijen (met wie, op welke gebied en hoe?).
 • E health en andere digitale ontwikkelingen.

Je neemt de medewerkers, het MT, de OR, de CCR en de RvT heel nadrukkelijk mee in deze trajecten en je bent uiteraard ook verantwoordelijk voor de implementatie van de keuzes die voortvloeien uit deze trajecten.

Bieden van goede zorg en het creëren van een duurzaam en gezond bedrijfsklimaat
Dit gaat in de ouderenzorg hand in hand. Je zorgt ervoor dat de Swinhove Groep een plek is waar het voor de cliënten goed toeven is, een organisatie die aan de medewerkers een prettige werkomgeving biedt en waar de financiën op orde zijn. Om dit te realiseren moet, naast het bewaken van de kwalitatieve (deskundigheidsniveau) en kwantitatieve (formatie) inzet van de medewerkers een start worden gemaakt met strategische personeelsplanning. Je draagt verantwoordelijkheid voor de implementatie, borging en stimulering van de kwaliteitszorg in alle geledingen van de organisatie en voldoet aan wet- en regelgeving. Uiteraard moet de basis van de organisatie kloppen. Je zorgt voor een gezonde exploitatiebegroting.

Aansturen van de organisatie
Je bent verantwoordelijk voor de directe aansturing van de manager wonen, zorg en behandeling, de manager bedrijfsvoering, het hoofd P&O, het hoofd communicatie/marketing en het bestuursbureau. Indirect ben je verantwoordelijk voor 650 medewerkers en de juiste inzet en ondersteuning van ruim 600 vrijwilligers. De besturingsfilosofie van de Swinhove Groep is geënt op een klantgerichte benadering, waarin je integraal verantwoordelijk bent voor het primair proces, je op een coachende en faciliterende wijze leiding geeft en ruimte biedt aan eigen verantwoordelijkheid en initiatief. In 2015 is het LEAN concept geïntroduceerd om processen te verbeteren, verspillingen tegen te gaan en zo efficiënter en effectiever te werken.

Externe representatie
Je voert de gesprekken en onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren en de gemeente. Je zorgt ervoor dat de Swinhove Groep in de omgeving goed op de kaart staat. Je creëert mogelijkheden met andere partijen op het gebied van de geriatrische revalidatie zorg, onderzoekt samenwerking met regionale ziekenhuizen; overlegt met andere bestuurders en kijkt om je heen om te leren van andermans ‘best practices’. Je participeert actief in het samenwerkingsverband Drechtsteden    en bent bereid daarin een voortrekkersrol te spelen.

Je bent de gesprekspartner voor de CCR en de OR, de bestuurder in het kader van de WOR en je rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruime bestuurlijke/management ervaring bij voorkeur in een complexe organisatie binnen de ouderenzorg of andere relevante zorgterreinen (w.o. de gehandicaptenzorg) waar je integraal verantwoordelijk was. Je hebt de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke positie voor de organisatie in te vullen. Je hebt aantoonbare bijdragen geleverd aan strategische trajecten en externe representatie. We zoeken een echte doortastende, stevige zorgondernemer die strategisch, visionair, analytisch en besluitvaardig is en die beschikt over implementatiekracht. Natuurlijk ga je met hart en ziel voor de ouderenzorg en ben je zichtbaar en toegankelijk voor de cliënt en de medewerker. In de regio ben je zichtbaar. Je beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie en in staat op korte termijn kansrijke allianties c.q. samenwerkingsverbanden aan te gaan en te onderhouden. Je hebt ruime financiële kennis en inzicht, grondige kennis van HRM en affiniteit met (zorg)vastgoed. Omdat de Swinhove Groep voor een deel een kerkelijke achtergrond heeft moet je respect hebben voor de diverse levensovertuigingen.

Als eindverantwoordelijke directeur/bestuurder moet je in staat zijn om de juiste balans te houden tussen  innoveren en borgen, veranderen en implementeren, extern en intern, kaders stellen en ruimte geven, reflectie en snelheid. Daarnaast herken je je in deze competenties:

 • Visie, strategisch en analytisch inzicht: je hebt een visie op alle actuele thema’s die spelen in de ouderenzorg, je maakt scherpe analyses, schetst diverse scenario’s en je kunt ze vertalen naar een strategische koers en naar intern tactisch beleid en bedrijfsvoering Je bent conceptueel sterk en je kunt plannen helder onderbouwen. Je stijgt boven de materie uit en ziet de grote lijnen; je kunt deze vertalen naar concreet beleid, je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog en je neemt alle partijen op transparante wijze mee.
 • Inspirerend leiderschap en besluitvaardigheid: je stelt heldere kaders waarin de MT-leden en de medewerkers van de Swinhove Groep kunnen groeien en geeft daarbinnen alle ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Je coacht en faciliteert. Je stimuleert en ondersteunt de medewerkers om uit te gaan van hun kracht en talent. Je spreekt ze met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheid en op gemaakte afspraken. Je doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Je faciliteert en coacht maar kan zo nodig ook knopen doorhakken. Je neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
 • Zorgondernemerschap: je bezit competenties als zorgondernemer met focus op resultaten en in staat om proactief in te spelen op de zorgvragen van de toekomst, je kunt ontwikkelingen in de zorgmarkt signaleren en vertalen naar kwalitatief gedegen en verantwoorde zorg, neemt het voortouw om zaken te beïnvloeden, komt met nieuwe ideeën, bedenkt nieuwe concepten, ziet kansen en mogelijkheden en je verzilvert deze, denkt in samenwerkingen met derden, kunt goed onderhandelen en bent maatschappelijk betrokken.
 • Ambassadeurschap: je bent hét boegbeeld van de Swinhove Groep. Je representeert de organisatie in alle relevante gremia. Je weet heel goed wat er speelt in de zorg en het bredere sociaal domein in de regio. Je onderhoudt de relaties met alle relevante stakeholders en speelt een actieve rol in dit netwerk. Je bouwt nieuwe relaties op en je lobbyt waar nodig. Alles om van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënten van de Swinhove Groep.
 • Bedrijfsmatig inzicht: je bent in staat om bovengenoemde zorginhoudelijke doelstellingen te realiseren en gelijktijdig de financiële spankracht en de continuïteit van de organisatie te waarborgen; je weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie.
 • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en beïnvloeden.

Aanbod en procedure

Het WNT-2 inkomen bedraagt conform inschaling in bezoldigingsklasse II maximaal € 121.000,= hetgeen overeenkomt met € 100,000,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract.
Reacties zijn welkom t/m 22 maart. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 27 maart en 3 april gehouden. De gesprekken bij de Swinhove Groep vinden plaats in de week van 10 en 17 april. Een case assessment maakt onderdeel van dit selectieproces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk