ingrid

Directeur/bestuurder (full time) Deventer

Sluitingstermijn

Organisatie

Raster is in 1989 ontstaan uit Stichting Sociaal Cultureel Werk en Stichting Wijkwerk. In de gemeente Deventer verricht Raster welzijnswerk en biedt kinderopvang. De missie van Raster is “kansen voor iedereen”. Ze richt zich op het bevorderen van het welzijn van burgers, is betrokken op de samenleving en werkt vanuit het not for profit principe. Raster kiest er bewust voor om zowel welzijnswerk als kinderopvang te bieden: dichtbij elkaar, vanuit de verschillen elkaar versterken.
 
De Stichting Raster is enig aandeelhouder van de Raster Beheer B.V. waar Raster Kinderopvang B.V. onder valt. Deze rechtspersonen vormen de Raster Groep. De werkorganisatie van Raster kent twee divisies: Raster Welzijn en Raster Kinderopvang (Sam&ko). Daarnaast verzorgt het bedrijfsbureau alle ondersteuning. De omzet van de Raster Groep bedraagt ruim € 11 miljoen en de organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder.
 
Verspreid over de stad verzorgt Sam&ko (“samen kinderopvang”) met zo’n 200 medewerkers op 7 kinderdagverblijven, 15 buitenschoolse opvang-locaties en 16 peuterspeelzalen kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. De omzet is € 7 miljoen. Sam&ko onderscheidt zich door het aanbieden van kwalitatief goede maatschappelijke kinderopvang zonder winstoogmerk en door haar brede aanbod. De bezuinigingen in de kinderopvang, de teruggang van de vraag en de ontwikkeling van de integrale kindcentra maken dat Sam&ko zich heeft moeten beraden op de toekomst en kiest voor meer zelforganisatie en zelfsturing. In het najaar van 2016 is gestart met een programma om deze cultuurverandering vorm te geven.
 
De divisie welzijn (waar 75 medewerkers actief zijn) omvat kinderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, activering, ouderactiviteiten en ouderenadvies en de omzet is € 4,3 miljoen. Het is de ambitie van Raster om hechte ketens te smeden waarop de burger kan bouwen in zijn behoefte aan welzijn en zorg. Uitgangspunten die Raster hierbij hanteert: zelfredzaamheid van de burgers en eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor hun woon- en leefomgeving. Het wijkgerichte werken ziet Raster als de toekomst. Met haar kinder- en jongerenwerk levert Raster een essentiële bijdrage aan de sluitende aanpak voor jongeren in Deventer. Raster participeert als één van de vier aanbieders in de wijkteams met opbouwwerk en ouderenadviseurs; het contract met de gemeente Deventer loopt tot eind 2017. Momenteel zijn gesprekken gaande over de beste manier om de wijkteams in één organisatie onder te brengen. De uitkomst van deze gesprekken kan grote gevolgen hebben voor Raster. Ook bij deze divisie is een aanvang gemaakt met het bevorderen van zelforganisatie en professionele zelfregie van medewerkers.
 
Het bedrijfsbureau van de Raster Groep ondersteunt de kinderopvang en welzijn. De 17 experts op het gebied van HRM, financiële administratie, facilitaire dienst en communicatie staan ten dienste van hun collega’s. Het bedrijfsbureau werkt voor alle onderdelen van de Raster groep en ontvangt haar inkomsten uit de verschillende bedrijfsactiviteiten.
 
Raster is een duidelijk zichtbare speler in het Deventerse ondernemersveld. Samen met andere bedrijven en de gemeente sloot ze het Sociaal Pact om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van ander werk. Daarnaast is ze actief in diverse Deventer netwerken om maatschappelijke meerwaarde te bieden. Vanwege de pensionering van de huidige directeur/bestuurder zoeken wij naar goede kandidaten om hem op te volgen.

De Functie

Je bent in deze bijzondere en uitdagende rol verantwoordelijk voor drie hoofdthema’s: 
 
Ontwikkelen en implementeren van een moderne visie op welzijn en kinderopvang
Vernieuw de visie op het brede welzijnswerk: het kinder- en jongerenwerk van Raster staat goed op de kaart en het opbouwwerk van Raster is toe aan vernieuwing. Zet samenlevingsopbouw weer opnieuw op de agenda en vergroot de zichtbaarheid van Raster voor de burgers die het nodig hebben. Neem een positie in, omarm de “vergeten groepen” en leg de link met achterstandswijken. Implementeer de gevolgen van de keuze met betrekking tot de positionering van de sociale teams. Versterk de synergie tussen welzijn en Sam&ko. Ontwikkel een visie op de ontwikkeling naar de brede scholen en integrale kindcentra en de positie die Sam&ko daarin heeft. Zorg ervoor dat Sam&ko zich in deze concurrerende markt onderscheidt. Realiseer met behoud van haar eigenheid een goede samenwerking met de relevante partijen. Zet een kwalitatief goede organisatie neer waar klanten niet omheen kunnen. Creëer een gezond bedrijfsklimaat met een optimale inzet van personeel en goede marges.
 
Externe representatie
Je bent het boegbeeld en de ambassadeur van Raster in de hybride context van het huidige sociaal domein. Je onderhoudt de relaties met de gemeente, onderwijsinstellingen, collega-aanbieders, woningcorporaties en de ondernemers in Deventer. Je representeert Raster in deze diverse gremia en je bouwt je relaties verder uit in het werkgebied. Je verwoordt de visie van de organisatie op het politiek niveau. Je neemt het initiatief om Raster stevig te positioneren in de omgeving en haar zichtbaarheid te bestendigen. Je profileert de dienstverlening in het externe netwerk zodanig dat de toegevoegde waarde van de dienstverlening wordt (h)erkend. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein, speelt daar op in en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. Je bent de gesprekspartner voor de OR en rapporteert aan de Raad van Toezicht.
 
Het aansturen van de organisatie
Het is de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder om  een goede werkgever en een financieel gezonde organisatie te zijn en te blijven. Je stuurt direct het MT van Sam&ko, de divisiemanager welzijn (die de teamleiders aanstuurt) en de Manager Bedrijfsvoering & Control aan en indirect een kleine 300 medewerkers van de Raster Groep:

  • Je kijkt kritisch of de huidige organisatie inrichting past bij de toekomstige uitdagingen. Je zet de organisatie ontwikkeling voort en belegt verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
  • Onder het adagium “zo buiten, zo binnen” creëer je de randvoorwaarden waaronder de divisiemanager, de clustermanagers en teamleiders in hun kracht komen, regie nemen en verantwoordelijkheid pakken. Binnen heldere en zakelijke kaders bied je ze ruimte en vrijheid zodat de kwaliteit van de dienstverlening uitmuntend blijft en de professionals zich verder kunnen ontwikkelen in hun vak, sociaal ondernemerschap en zelfstandigheid. Je zorgt ervoor dat alle competenties op de juiste plek in de organisatie aanwezig zijn en je creëert een open en gezonde aanspreekcultuur.
  • De bedrijfsvoering is goed op orde. Je zorgt ervoor dat dat zo blijft en streeft naar een gezonde en duurzame financiële huishouding en een goed bedrijfsresultaat. Je stuurt stevig op cijfers en biedt helder inzicht in de resultaten die de Raster groep realiseert.

 
Het is een veelzijdige functie omdat je verantwoordelijk bent voor de kinderopvang met een meer operationeel karakter, welzijn met een politiek/bestuurlijke lading en bedrijfsvoering. Het maakt het extra uitdagend dat je iemand opvolgt die Raster in de afgelopen 30 jaar groot heeft gemaakt.
 

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. Je hebt recent aantoonbare resultaten in het sociaal domein gerealiseerd. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld en hoe gemeenten en aanbieders zich tot elkaar verhouden. Uiteraard heb je affiniteit met kinderopvang en welzijn.

We zoeken iemand die zich prettig voelt in een onzekere situatie en die zich, ondanks de vele vraagtekens die er zijn, wil committeren voor de komende jaren. We zoeken een inhoudelijk gedreven, stevige en toegankelijke leider  met een groot hart voor de kwetsbaren in de samenleving die in verbinding met de mensen om zich heen strak stuurt op resultaten. Iemand die de kracht, positie en reputatie van Raster benut en verder uitbouwt naar een toekomstbestendige partij die bijdraagt aan het welzijn van de burgers in Deventer. Die de juiste balans vindt  tussen de ongelijksoortige onderdelen van de Raster groep. In deze rol moet je snel en frequent kunnen schakelen tussen diverse financieringsstromen, strategie en operatie, extern en intern, kinderopvang en welzijn, visie en bedrijfsvoering, de bestuurlijke tafel en de operationele uitvoering.


Met betrekking tot de competenties gaat het vooral om maatschappelijk ondernemerschap, leiderschap en politiek/bestuurlijke sensitiviteit en visie/strategisch inzicht. Dat betekent het volgende:

  • Maatschappelijk ondernemerschap: je bent creatief, hebt een onderzoekende geest, je creëert ruimte voor vernieuwing en innovatie, je verruimt de huidige denkwereld en scherpt deze aan. Je denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief, hebt het talent om nieuwe scenario’s en concepten te bedenken, kunt goed onderhandelen en anticipeert op relevante ontwikkelingen.
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je hebt veel gevoel voor verhoudingen; je kunt je makkelijk en soepel bewegen in een context die veranderlijk is, je bent je goed bewust van je positie en hoe je je verhoudt tot alle andere gremia om je heen; je snapt  en volgt de bewegingen in het gevoelige krachtenveld, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je leeft je in, snapt de diverse belangen die spelen. 
  • Ambassadeurschap: je bent zowel in- als extern hét boegbeeld van Raster. Je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders, bouwt nieuwe relaties op en lobbyt waar nodig.
  • Leiderschap: je omarmt de visie dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie horen; je biedt ruimte en vrijheid aan de medewerkers om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Raster. Je stimuleert het ondernemerschap, eigenaarschap en creativiteit van de medewerkers. Je schetst heldere kaders en daarbinnen geef je ruimte aan de professionals om hun werk te doen. Je geeft ze vertrouwen en je spoort ze aan om zich blijvend te ontwikkelen. Je houdt het overzicht en stuurt op hoofdlijnen. Met behoud van de relatie spreek je mensen aan op de afspraken die gemaakt zijn. Je bent toegankelijk, zichtbaar en transparant.
  • Visie en strategisch inzicht: je hebt een visie op de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein, je bent in staat om de juiste stip op de horizon te zetten, de strategische koers uit te zetten en te vertalen naar concreet beleid. Daarbij ben je in staat om in deze onzekere tijden de koers aan te passen als dat nodig is. Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. 
  • Besluitvaardig- en resultaatgerichtheid: je neemt een standpunt in, stelt prioriteiten, hakt knopen door en neemt besluiten. Je betrekt anderen bij de besluitvorming, je houdt de gestelde doelen voor ogen en boekt resultaten.
  • Bedrijfsmatig inzicht: omdat de bedrijfsvoering van Raster goed op orde is, hoef je voor deze rol geen financieel expert te zijn, maar wel de importantie en relevantie te zien. Je zorgt voor een duurzame en financieel gezonde organisatie; weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie.

Aanbod en procedure

Deze functie is ingedeeld in schaal 14 van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het maximale bruto maandsalaris (bij een fulltime aanstelling) bedraagt € 6.499,=. De directeur/bestuurder van Raster krijgt een aanstelling van 1 jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. Reacties zijn welkom t/m 2 februari. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 6 februari gevoerd. De gesprekken bij Raster vinden plaats in de week van 13 februari. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het is de intentie om de procedure uiterlijk eind februari af te ronden. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk