ingrid

Directeur/bestuurder (full time) te Leidschendam-Voorburg

Organisatie

DE ORGANISATIE
Vlietkinderen is een financieel gezonde, middelgrote kinderopvang organisatie die geworteld is in de regio en kwalitatief hoogstaande opvang biedt. Ongeveer 300 medewerkers bieden vrijwel alle vormen van kinderopvang voor ouders met kinderen van 0-13 jaar in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen. Ze heeft diverse locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/opvang. De organisatie staat bekend om haar professionele opvang door goed opgeleide medewerkers, continuïteit en een stabiele en veilige omgeving. Ze wil de kinderen de ruimte geven om te groeien door ze te laten bewegen, ontdekken en ervaren. Daardoor hebben de ouders de mogelijkheden om te kunnen werken of leren. Vertrouwen, respect, mensgerichtheid en samenwerking zijn belangrijke cultuurwaarden van Vlietkinderen. Zij staan voor de manier waarop ze met elkaar, met de kinderen, klanten en samenwerkingspartners wil omgaan. Vlietkinderen vindt dat elk kind uniek is en gebaat is bij een veilige omgeving en persoonlijke aandacht om zich te uiten en te groeien. 

De organisatie heeft een omzet van € 12 miljoen. Ook Vlietkinderen had de afgelopen jaren last van de teruglopende vraag naar kinderopvang. In 2014 is een reorganisatie doorgevoerd om klaar te zijn voor de toekomst. De managementstructuur is gewijzigd en het aantal tijdelijke contracten is verminderd. Om in deze turbulente tijden goed zichtbaar te blijven en in te spelen op de behoefte van de ouders is er veel geïnvesteerd in marketing/communicatie en productontwikkeling. 

De huidige bestuurder legt voor de zomer haar functie neer en daarom zoeken we een nieuwe bestuurder. Voor deze bestuurder is het zaak om, met behoud van het goede, Vlietkinderen verder te ontwikkelen en te vernieuwen om ook in de toekomst de beste kinderopvang organisatie van de regio te zijn. 

De Functie

DE FUNCTIE
De nieuwe bestuurder staat voor de uitdaging om een hernieuwde strategische koers uit te stippelen voor Vlietkinderen, de kwaliteit van het pedagogische beleid te handhaven, de positie in het netwerk uit te breiden, de organisatie financieel gezond te houden en een bedrijfsklimaat te creëren waarbij ruimte is voor de nodige veranderingen. Dat betekent dat de bestuurder de komende jaren verantwoordelijk is voor:

1. Ontwikkeling en implementatie van de lange termijn strategie en visie
Je ontwikkelt een innovatieve en heldere strategie die past bij deze huidige tijd en bij Vlietkinderen. Je onderzoekt wat de beste lange termijn opties zijn. Je speelt daarbij flexibel in op de markt-ontwikkelingen om een zo breed mogelijk pakket aan opvang te kunnen bieden. Je vertaalt de ontwikkelde strategie, visie en missie naar haalbare ambities en doelen. Je realiseert en implementeert toepasbaar beleid, plannen en uitvoerbare projecten die er toe bijdragen dat Vlietkinderen zich verder kan verbreden en zo haar positie in de regio nog verder verstevigt. Je monitort de voortgang van alle trajecten, bewaakt de deadlines, borgt de uitkomsten en zorgt ervoor dat de resultaten en doelen behaald worden. 

2. Positionering, profilering en externe representatie van de organisatie
Je bent het boegbeeld van Vlietkinderen en je positioneert de organisatie stevig in deze complexe markt. Je vertaalt de gekozen strategie naar mogelijkheden voor de samenwerking met de diverse stakeholders. Je schakelt met o.a. de schoolbesturen en gemeenten in de regio over de toekomstplannen en de realisatie daarvan. Je exploreert de diverse nieuwe samenwerkingskansen en je zoekt naar mogelijke partners. Je onderhoudt en vergroot het netwerk. Je vertegenwoordigt Vlietkinderen in alle relevante overleggen waar jeugd een rol speelt. Je bent het gezicht van Vlietkinderen in de media en je bent zichtbaar en toegankelijk voor alle relevante partijen.

3. Aansturen van de organisatie
Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. Je geeft direct leiding aan de 3 regiomanagers en de ondersteunende diensten en indirect aan alle medewerkers. In 2014 is bij de reorganisatie een managementlaag verdwenen en is de functie van regiomanager ingevoerd. Dit alles om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te beleggen. In deze rol creëer je de omstandigheden waaronder zij hun positie kunnen innemen en de verandering kunnen implementeren. Je zet hen in hun kracht en ondersteunt hen bij de verdere invulling van hun functie. Je stimuleert het MT bij zijn verdere ontwikkeling als team in het algemeen en het realiseren van een aanspreekcultuur in het bijzonder. Door je eigen stijl lever je hier een grote bijdrage aan. Je borgt de effecten van de reorganisatie en je bekijkt of de inrichting van de ondersteunende afdelingen moet worden veranderd. Je zet een heldere organisatie structuur neer. Je zorgt ervoor dat Vlietkinderen een financieel gezonde organisatie blijft en je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van modern HR-, marketing- en kwaliteitsbeleid. 

4. Verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen
Het pedagogisch klimaat van Vlietkinderen is goed. Uiteraard is het zaak om de klantvraag en marktontwikkelingen te vertalen naar innovatieve nieuwe producten. Je schept de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het pedagogisch aanbod en voor de realisatie van nieuwe ideeën. 

Je bent de gesprekspartner voor de OR en de vertegenwoordiging van de diverse oudercommissies en je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het is in deze functie de kunst om, met behoud van de goede kwaliteit en uitstekende reputatie die Vlietkinderen heeft, strategisch in te spelen op deze onvoorspelbare markt, de nodige veranderingen in te zetten en te realiseren en een meer zakelijke en ondernemende organisatie te worden.

Het Profiel

HET PROFIEL
Voor deze functie zoeken we kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en een bedrijfskundige achtergrond. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie of op een positie waarbij je integraal en zelfstandig (in- en extern) verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van de organisatie. Je hebt gewerkt in dienstverlenende organisaties in het publieke domein, bent gewend aan een dynamische omgeving en je hebt meerdere malen reorganisaties en organisatieveranderingen begeleid. Je bent goed in staat om de visie te vertalen naar operationele doelen; je bent bedrijfsmatig sterk, financieel goed onderlegd en hebt commerciële affiniteit.
We zoeken specifiek naar kandidaten die veel gevoel hebben voor de markt en voor marketing. Iemand die, met gevoel voor verhoudingen, in staat is om de discussie te voeren. Je kunt schakelen tussen de diverse rollen die je als bestuurder van Vlietkinderen hebt: van strategisch naar operationeel, van de markt naar financiën, van de professional naar stakeholders, van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. Je hoeft geen ervaring in de kinderopvang te hebben, affiniteit met het product uiteraard wel. We zoeken een zakelijke, moderne en professionele bestuurder met natuurlijk overwicht die direct aan de slag gaat. 

Je herkent je in onderstaande competenties:
  • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, zet op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neer en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Realiseert met behoud van de verbinding effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
  • Ambassadeurschap: staat pal voor de organisatie, snapt wat er in het sociaal domein en het openbaar bestuur gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Bespeelt actief de netwerken van de relevante gremia om de doelen van Vlietkinderen te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
  • Maatschappelijk ondernemerschap: is niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, heeft het lef om met nieuwe ideeën te komen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken. 
  • Visie en strategisch inzicht: kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, heeft een visie en beschikt over conceptuele denkkracht. 
  • Resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen;
  • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.

Aanbod en procedure

AANBOD EN SOLLICITATIE PROCEDURE
De functie is ingeschaald in schaal 15 van de cao Kinderopvang. Het salaris bedraagt, afhankelijk van uw ervaring, tussen de € 6.040,= en € 7.065,=  bruto per maand. Deze procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De inschrijftermijn sluit op 8 februari. De intakegesprekken bij ons bureau voeren we in februari. De gesprekken bij Vlietkinderen zullen in maart plaatsvinden. 
    

Deel deze pagina in uw netwerk