ingrid 1504 85 Banner

Directeur/bestuurder (full time) Zutphen

Sluitingstermijn

Organisatie

Perspectief Zutphen (verder te noemen Perspectief) is op 31 mei 2010 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Welzijnswerk Zutphen, Born Ouderenwerk en Stichting Sociaal Cultureel Werk Warnsveld. Vanaf 1 januari 2011 is ook het maatschappelijk werk ondergebracht bij Perspectief. Ze is er voor alle inwoners van Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. De organisatie heeft als doel om de eigen kracht van de burgers en hun netwerk duurzaam te versterken en wil bereiken dat elke burger in Zutphen met een ondersteuningsvraag in zijn/haar eigen wijk terecht kan bij Perspectief. Om dit te realiseren biedt Perspectief diverse diensten aan:

  • Sociaal werk, jongerenwerk, buurtbemiddeling en VVE Peuterwerk. Perspectief heeft 5 sociale wijkteams ingericht en vormt daarmee samen met het CJG en ’t Plein de toegang tot het sociaal domein.
  • Vrijwilligersbemiddeling, mantelzorgondersteuning en schuldhulppreventie via de Vrijwilligerscentrale.
  • Buurtservice: in de wijken van Zutphen wordt geklust, tuinen onderhouden en boodschappen gedaan door vrijwilligers en mensen die in een traject bij ’t Plein zitten of arbeidsmatige dagbesteding doen.

Perspectief gaat bij alles wat ze doet uit van de gedachte dat de klant en zijn omgeving de deskundigen zijn als het gaat om het leven van de klant. Ze heeft het gedachtegoed van SoNeStra (Sociale Netwerk Strategieën) omarmd. Alle professionals en een aantal collega aanbieders zijn getraind in deze methodiek (www.sonestra.nl). Het netwerk van de klant speelt een essentiële rol. De digitale Stapp tool ondersteunt deze methodiek en bevordert wijkgericht werken.

Perspectief onderscheidt zich door haar visie, de verantwoordelijkheid voor de wijkteams en haar brede dienstverlening. De organisatie loopt met innovaties voorop en heeft recent een nieuw 4-jarig contract afgesloten met de gemeente. Ze heeft een groot en relevant netwerk en werkt nauw samen met collega aanbieders in de regio. Met zo’n 85 medewerkers en 200 vrijwilligers is Perspectief een serieuze speler in het sociaal domein van Zutphen (50.000 inwoners). De kleinschaligheid is een deel van de kracht van Perspectief. De organisatie is financieel gezond en heeft een omzet van € 3,6 miljoen. De huidige directeur/bestuurder van Perspectief gaat op 1 juni 2017 met pensioen. De Raad van Toezicht zoekt een goede kandidaat om hem te vervangen.

De Functie

Perspectief heeft de ambitie om dé partij te zijn waar automatisch aan gedacht wordt bij het ondersteunen van burgers in Zutphen in de groei naar zelfredzaamheid. Om dit te realiseren moet de nieuwe directeur/bestuurder zich focussen op 3 zaken:

Doorontwikkelen van de visie, verstevigen van de positie en aanbrengen van focus
De directeur/bestuurder anticipeert op de actuele en toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein, sluit aan bij wat de samenleving vraagt en schetst heldere kaders. Thema’s die spelen binnen de wijkteams zijn o.a. de rol van de professionals in de wijkteams: de invoering van de nieuwe Jeugdwet, WMO en Participatiewet zorgt voor een verzwaring van de casuïstiek van de sociale wijkteams.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de generalistische rol van de professionals? Hoe verhoudt dit zich tot specialistische hulp? Welke innovaties zijn van toegevoegde waarde voor de doelgroep? Hoe kun je de effecten van wat je doet zichtbaar maken? Hoe zorg je voor de beste verbinding tussen deze diverse rollen en de professionals in de sociale wijkteams? Hoe maak je, met input van alle relevante partijen om je heen, de juiste strategische keuzes?

Je zorgt ervoor dat álle werkonderdelen van Perspectief worden uitgebouwd en geïntegreerd in het gedachtengoed van SoNeStra. Je zorgt voor meer samenhang tussen de sociale wijkteams, de vrijwilligerscentrale en buurtservice. Je zet een vrijwilligersbeleid neer dat de positie van de vrijwilliger binnen Perspectief versterkt.

Samengevat: zorg voor een heldere strategische toekomstvisie die ondersteunend is aan de ambitie van Perspectief.

Stakeholdermanagement en externe representatie
Vanzelfsprekend speelt de gemeente een belangrijke rol voor Perspectief. Ze werkt daarnaast samen met een grote variatie aan externe partijen zoals MEE, Bureau Jeugdzorg, de wijkteams van de gemeente, ’t Plein, Tactus, het CJG, basisscholen etc.. In deze dynamische context vertegenwoordig je Perspectief. Je onderhoudt al deze relaties en bouwt een stevig eigen netwerk op. Je zorgt ervoor dat je een partner van betekenis bent en blijft. Je wordt de vanzelfsprekende ontwikkelpartner van de gemeente bij maatschappelijke vraagstukken en je wordt gezien door relevante stakeholders. Je neemt het initiatief om de organisatie stevig te blijven positioneren en profileren in Zutphen en haar omgeving. Je bestendigt de zichtbaarheid en naamsbekendheid. In deze gemeente ben je hét boegbeeld en laat je op alle belangrijke plekken Perspectief zodanig zien dat de toegevoegde waarde van de dienstverlening wordt (h)erkend.

Het aansturen van de organisatie
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de directe aansturing van de 4 MT-leden en indirect voor 85 medewerkers. Perspectief is een lerende organisatie; als directeur/bestuurder betekent dit dat je kaders moet bieden waarbinnen medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Je bent zichtbaar in de organisatie en zoekt de verbinding. Je faciliteert de professionals zodat zij hun oren en ogen in de wijk open houden. Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. De uitdaging is om het innovatieve karakter van Perspectief te behouden en daarbij oog te hebben voor borging. Je zorgt ervoor dat het tempo van de veranderingen synchroon loopt met de veranderkracht van de organisatie. Deze balanceeract is cruciaal. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor een financieel gezonde organisatie die optimale dienstverlening biedt. Je stuurt stevig op cijfers en biedt inzicht in de resultaten die Perspectief realiseert en de effecten die hiermee zijn bereikt. Je bent de gesprekspartner voor de OR en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Deze functie is een mooie plek voor iemand die volop in ontwikkeling is en graag wil leren.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in een organisatie waar je integraal verantwoordelijk was en hebt gewerkt voor en/of (deels) werd gefinancierd door gemeenten. Je hebt de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke positie in te vullen of je hebt al ervaring als eindverantwoordelijke. Je hebt een visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en kennis van actuele thema’s in het welzijnsveld. Je snapt wat de hybride constructen van deze tijd betekenen en hoe je je daartoe hebt te verhouden. Je kunt je vinden in het SoNeStra concept en stelt eigenaarschap centraal. Je bent goed op je plaats in de kleinschaligheid van Zutphen en Perspectief en je bent in staat om de positie van deze mooie organisatie te verstevigen.

De directeur/bestuurder van Perspectief heeft natuurlijk overwicht en kan anticiperen, analyseren, keuzes maken en zaken implementeren. In deze rol moet je in staat zijn om de balans te houden tussen innoveren en borgen, veranderen en implementeren, extern en intern, kaders stellen en ruimte geven.

Met betrekking tot de competenties gaat het vooral om ondernemerschap, de ambassadeur zijn en leiderschap. Dat betekent het volgende:

  • Sociaal ondernemerschap: je anticipeert op alle relevante ontwikkelingen, neemt het voortouw om zaken te beïnvloeden, komt met nieuwe ideeën, bedenkt nieuwe concepten, ziet kansen en mogelijkheden, kunt goed onderhandelen en bent maatschappelijk betrokken. Je voelt je verantwoordelijk alsof het je eigen organisatie is.
  • Ambassadeurschap: je bent hét boegbeeld van Perspectief. Je weet heel goed wat er speelt in het sociaal domein, je kent de gevoeligheden en kunt hierop anticiperen. Je onderhoudt de relaties met alle relevante stakeholders en speelt een actieve rol in dit netwerk. Alles om van toegevoegde waarde te zijn voor de doelgroep van Perspectief.
  • Leiderschap: je stelt heldere kaders waarin professionals kunnen groeien en geeft daarbinnen alle  ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Eigenaarschap staat ook intern centraal. Je hebt oog voor de veranderkracht van de organisatie. Je snapt dat rekenschap belangrijker is dan meten. Je stuurt op lef en eigen-wijsheid. Je zet mensen in hun kracht en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid.
  • Visie en strategisch inzicht: je hebt een visie op alle actuele thema’s die spelen in het sociaal domein, je kunt ze vertalen naar een heldere strategische koers, je kunt boven de materie uitstijgen en ziet de grote lijnen; je kunt deze vertalen naar concreet beleid en je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog.
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je snapt de bewegingen in het gevoelige krachtenveld, je hebt veel gevoel voor verhoudingen, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je leeft je in, snapt de diverse belangen die spelen en bent communicatief en adviesvaardig.
  • Bedrijfsmatig inzicht: je zorgt voor een duurzame en financieel gezonde organisatie; weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie.
  • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en beïnvloeden.

Aanbod en procedure

Perspectief volgt de WNT indeling die gehanteerd wordt voor zorginstellingen. Deze functie is ingedeeld in klasse I en dan geldt bij de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een maximum bruto maandsalaris van € 6.167,=. De directeur/bestuurder van Perspectief krijgt een aanstelling van 1 jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 7 februari 2017. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 13 en 20 februari gevoerd. De gesprekken bij Perspectief vinden plaats in de week van 13 maart. Een case assessment zal  deel uitmaken van de sollicitatieprocedure; die vindt dan plaats in de week van 20 maart. Een arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de week van 27 maart. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman en Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk