ingrid

Directeur/bestuurder (fulltime) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van het bestrijden van huiselijk geweld. Daarnaast staat Blijf Groep voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die bewezen ondersteunend zijn. Bekend is o.a. de Oranje Huis-aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep en de organisatie heeft een omzet van circa € 20 miljoen. Blijf Groep is een stichting die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en daarnaast door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. Blijf Groep wordt aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. In verband met de pensionering van de huidige bestuurder is Blijf Groep per 1 december 2017 op zoek naar een waardige opvolg(st)er.                                                

Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Blijf Groep gaat uit van het vermogen van mensen en hun kracht in hun sociale verbanden en betrekken een ieder die daarbij nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk. In 2015 is gestart met een organisatieverandering “Zichtbaar Sterk” waarbij het principe van zelforganisatie leidend is. In het strategisch plan 2017-2018 zijn de strategische ambities geformuleerd:

  • samen met cliënten huiselijk geweld stoppen,
  • werken aan duurzame veiligheid met cliënten,
  • de inzet van Blijf Groep als expert op het gebied van huiselijk geweld is zichtbaar en effectief.

En dit alles met het motto: Met lef naast je klant!

Op dit moment werkt Blijf Groep aan een uitbreiding met een locatie voor een derde Oranje Huis in Flevoland. Daarnaast is Blijf Groep onderdeel van het strategisch samenwerkingsverband met collega’s (de Combine) in de 4 grote steden. Blijf Groep is gestart met het implementeren van het strategisch plan 2017-2018 waarin de strategische ambities zijn geformuleerd: 

De Functie

Als directeur/bestuurder ben je verantwoordelijk voor het verder verstevigen van de maatschappelijke positie van Blijf Groep. Daarbij sta je voor de volgende uitdagingen:

De continuïteit van Blijf Groep: een pittige opdracht omdat de organisatie te maken heeft met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Naast het borgen van hoge cliënttevredenheid zorg je ervoor dat het tegengaan van huiselijk geweld hoog op de politieke agenda blijft staan. Je benadrukt daarbij dat het erom gaat hoe cliënten (en niet slachtoffers) en hun systeem in hun kracht gezet worden. Je streeft ernaar dat Blijf Groep haar koppositie behoudt als meest inspirerende organisatie op haar vakgebied. Je neemt deel aan het landelijk directeurenoverleg vrouwenopvang en het netwerk Veilig Thuis. Je draagt bij aan de verdere positionering van de preventieve rol van Blijf Groep in relatie tot de wijkteams en de ketenpartners. Wat heeft de doelgroep nodig en wat wil de financier? Je brengt in kaart wat de verregaande ambulantisering betekent en maakt daarin strategische keuzes voor de positionering van Blijf Groep.

De doorontwikkeling van het lopende organisatieproces Zichtbaar Sterk: Je borgt de interne verankering van dit proces, met als doel dat de professionals in de teams verder in hun kracht komen en zich zodanig ondersteund voelen dat ze hun rol in de wijk of in de locaties met hart en ziel én vak-volwassenheid kunnen pakken. Het MT is verkleind en deels vernieuwd en er zijn nieuwe adviesfuncties gecreëerd om het MT te ondersteunen. De rol van de teamcoaches moet nog verder worden versterkt. Dit verandertraject behoeft de nodige aandacht en aansturing van de nieuwe bestuurder.

De implementatie van het bestaande strategisch plan waaronder items als: onderzoek naar verdere uitrol van de Oranje Huizen, het project Safety Ned en Zicht op Veiligheid, de samenwerking met andere (jeugd)zorgaanbieders, verheldering positionering van Blijf Groep en versterking van samenwerking in de wijkstructuren.

Het aansturen van de organisatie: je geeft direct leiding aan 2 managers primair proces, de manager Veilig Thuis, de manager ondersteunende diensten, de bestuurssecretaris en het team innovatie en ontwikkeling aan. Indirect stuur je de 300 medewerkers aan. Je realiseert een gezond en duurzaam bedrijfsklimaat met een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid. Je zorgt ervoor dat de organisatie financieel gezond blijft en realiseert voldoende financieringsstromen. Blijf Groep heeft voldoende omvang qua organisatie en werkgebied om zelfstandig te blijven bestaan. Verwacht wordt dat je alert blijft op mogelijkheden om zowel efficiënter te werken maar ook om samen te werken met andere gelijksoortige organisaties op inhoudelijke methodiek ontwikkeling en/of bedrijfsondersteuning. Meer specifiek doe je dat in grootstedelijk verband binnen de Combine.

Bijdragen aan de grootstedelijke ontwikkeling van het doorbreken van huiselijk geweld: Dit door samenwerking tussen de 4 grote steden in de z.g. Combine. In deze strategische samenwerking draag je bij aan het nog beter op de kaart zetten van het in grootstedelijk verband doorbreken en bestrijden van huiselijk geweld. Daartoe onderzoek je ook andere mogelijke samenwerkingen, naast het bestendigen van bestaande relaties.

Je rapporteert aan de Raad van Toezicht en bent de gesprekspartner voor de OR en CR. Deze bestuurlijke functie is een mooie uitdaging voor kandidaten met potentie die in dit complexe veld een bijzondere functie ambiëren. 

Het Profiel

We zoeken voor deze uitdagende functie een teamspeler die energie heeft en deze aan de organisatie kan toevoegen; die boegbeeld wil en kan zijn;  die de ambitie heeft om medewerkers te ontwikkelen en die in staat is mensen te verbinden rond de problematiek waar Blijf Groep zich op richt, rekening houdend met de wensen en noden van de doelgroep.

Achtergrond: we zoeken een kandidaat met een afgeronde WO opleiding en minimaal 5 jaar integrale management verantwoordelijkheid. Je dient de ambitie en potentie te hebben om (nu) eindverantwoordelijk te zijn. Actuele ervaring in het ambulante sociaal- en/of zorgdomein zowel als kennis van huidige financieringsstromen daarbinnen is noodzakelijk. Je hoeft de inhoud van het werk zelf niet te kennen, maar wel in staat zijn om je dit snel eigen te maken. We zoeken iemand die achter het concept van zelforganisatie staat en er bij voorkeur ervaring mee heeft.

Karakter: Je bent graag maatschappelijk relevant bezig en je bent ervan overtuigd dat het werk van de Blijf Groep ertoe doet. Je kunt deze drive en energie zowel in- als extern overdragen. Je hebt de ambitie om Blijf Groep nationaal en internationaal op de kaart te houden. Het is een pré als je de grootstedelijke problematiek kent en oog houdt voor de diversiteit van het werkgebied van Blijf Groep. Je kunt fungeren als intern en extern boegbeeld en hebt daarin een voorbeeldfunctie. Humor, relativeringsvermogen en stressbestendigheid zijn goede eigenschappen in deze setting. Je voelt je prettig in een rol waarin je continu moet schakelen: van extern naar intern, van inhoud naar proces, van bestuurder  naar professional, van strategie naar crisissituatie, van hoofdlijnen naar details, van lijn naar staf. Je herkent je in deze competenties:

Leiderschap: je snapt wat professionals beweegt; je bent in staat hen tot voorbeeld te zijn, hen te motiveren en stimuleren alsook weet je hun intrinsieke motivatie aan te spreken en ruimte te geven aan hun passie en drive. Je weet hoe je de talenten en ambities van de medewerkers kunt mobiliseren alsook hoe je je medewerkers mee kunt nemen in een gedragen veranderproces. Een aanspreekcultuur waarin  de professionele cliëntbenadering intern gereflecteerd wordt past bij je. Je stelt heldere kaders waarbinnen professionals kunnen groeien. Je creëert daarbij de ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling maar spreekt mensen tegelijk aan op hun verantwoordelijkheden .

Ondernemerschap: je bent een inspirerende, innovatieve en ambitieuze bestuurder. Je ziet kansen en weet die te vertalen in haalbaar beleid. Je anticipeert op relevante ontwikkelingen, en bent daarbij koersbepalend. Je bent koersvast en kunt goed onderhandelen.

Ambassadeur: je bent zowel in- als extern hét boegbeeld van Blijf Groep. Je zorgt ervoor dat Blijf Groep stevig gepositioneerd is; je vervult een relevante rol in alle collegiale samenwerkingen en je representeert Blijf Groep bij alle relevante collega-organisaties zowel als politiek/bestuurlijke gremia. Je weet heel goed wat er speelt in de sector,  je kent de gevoeligheden en kunt hierop anticiperen en acteren. Je onderhoudt de relaties met alle relevante stakeholders en speelt een actieve en toonaangevende rol in het netwerk.

Visie en strategisch inzicht: je hebt een visie op de actuele thema’s die spelen in het sociaal (zorg) domein. Je maakt scherpe analyses, schetst diverse scenario’s en je kunt ze vertalen naar een strategische koers. Je stijgt boven de materie uit en ziet de grote lijnen; je kunt deze vertalen naar concreet beleid, je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog en je neemt alle partijen op transparante wijze mee.

Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je snapt de bewegingen in het complexe krachtenveld, je hebt veel gevoel voor verhoudingen, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je leeft je in, snapt de diverse belangen die spelen en bent communicatief en adviesvaardig.

Samenbindend vermogen: je bent toegankelijk en transparant, je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en stimuleren.

Aanbod en procedure

Het WNT-2 inkomen is van toepassing op deze functie die is ingeschaald in bezoldigingsklasse II We zien je reactie graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 30 mei 2017. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 19 en 26 juni gevoerd. De gesprekken bij Blijf Groep vinden plaats in de week van 3, 10 en 17 juli. Een case assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman en Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk