ingrid

Directeur/bestuurder (Fulltime) Zwijndrecht

Organisatie

Vivenz is een zelfstandige organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht. Vivenz is op 1 oktober 2012 ontstaan uit een ontvlechting uit Aafje. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd met Rivas in Gorinchem met de intentie om de activiteiten maatschappelijke dienstverlening (MD) over te nemen. Als het besluit definitief genomen is, dan wordt het werkgebied uitgebreid met de 11 gemeenten in de regio waar Rivas actief is (Alblasserdam, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik).
 
Vivenz biedt professionele (kortdurende) hulp- en dienstverlening bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren. Deze hulp- en dienstverlening is laagdrempelig, cliëntgericht, vraaggestuurd, outreachend, onafhankelijk en lokaal georganiseerd. Vivenz onderscheidt zich door zich met visie en daadkracht in te zetten voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden die zij daarbij voor ogen heeft. Ruim 135 medewerkers bieden algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jongerenwerk, cliëntenondersteuning, crisisdienst, internethulpverlening, mediation en cursussen/trainingen, deels aangeboden vanuit de wijkteams.
 
Vivenz wordt gefinancierd door de diverse gemeenten waar ze actief is. De omzet van Vivenz bedraagt nu € 5,8 miljoen. Als de maatschappelijke dienstverlening van Rivas wordt overgenomen dan groeit de organisatie naar 210 medewerkers en een omzet van € 9 miljoen.
 
Vivenz werkt te midden van de vernieuwingen in het sociaal domein. Naast de taken waarvoor de gemeenten op terreinen van het sociaal domein al verantwoordelijk waren, zijn zij vanaf 1 januari 2015  ook verantwoordelijk voor het totale aanbod jeugdhulp, extramurale begeleiding en de participatiewet. Deze decentralisaties zijn gepaard gegaan met inhoudelijke vernieuwing, transformaties en forse bezuinigingen. Vorig jaar heeft Vivenz een reorganisatie doorgevoerd waarbij afscheid is genomen van een aantal medewerkers.
 
Voor de komende jaren staat Vivenz voor een aantal uitdagingen: de ontwikkelingen rond de wijkteams en de rol die de Vivenz-professionals hebben in de teams, de keuzes die de diverse gemeenten maken en de positionering en financiering van maatschappelijk werk en thuisbegeleiding zijn voorbeelden. De overname van activiteiten van Rivas, als daar toe besloten wordt, is uiteraard een onderwerp op de agenda van de directeur/bestuurder.
 
De huidige directeur/bestuurder van Vivenz gaat na de zomer met pensioen. We zoeken een goede kandidaat om haar te vervangen.

De Functie

Het ontwikkelen en implementeren van een strategische toekomstvisie
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische koers. Je denkt diverse scenario’s uit, biedt inzicht in de consequenties en maakt heldere keuzes over de te volgen koers. Je buigt je over een aantal concrete vraagstukken, vormt een oordeel en neemt positie in. Thema’s die de komende tijd spelen zijn:
 • De professionalsvan Vivenz zijn cruciaal voor het functioneren in de wijkteams en daarmee heeft Vivenz een stevige positie in de Drechtsteden en de BAR regio. Wat betekent dit voor de discussie over de positionering, aansturing en doorontwikkeling van de wijkteams? Welk standpunt neemt Vivenz in? Ontwikkel een koers en een meerjaren strategie die er toe leiden dat de kwaliteit van dienstverlening gegarandeerd blijft; anticipeer op de discussie over de teams en verken alle mogelijkheden.
 • Sluit het aanbod dat Vivenz biedt nog voldoende aan bij de vraag? Moeten de activiteiten een prominentere plek krijgen in het preventieve veld? Denk na over mogelijkheden voor innovatie, product ontwikkeling en nieuwe dienstverleningsconcepten.

Externe representatie
Je representeert Vivenz in de hybride context van het huidige sociaal domein. Je onderhoudt de contacten met de gemeenten en collega aanbieders en je bouwt relaties op met andere relevante spelers in het veld. Bij de eventuele overname van Rivas bouw je de relaties verder uit met de gemeenten in dat werkgebied. Je neemt het initiatief om Vivenz stevig te positioneren en profileren in de omgeving en haar zichtbaarheid te bestendigen. Je bent het boegbeeld en laat in allerlei gremia de toegevoegde waarde van Vivenz zien. Je handhaaft de stevige positie van Vivenz en je profileert de dienstverlening in het externe netwerk zodanig dat de toegevoegde waarde van de dienstverlening wordt (h)erkend. Je kijkt naar kansen en mogelijkheden in het sociaal domein en weet goed wie de relevante stakeholders zijn. 

Het aansturen van de organisatie
Het is de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder om uitstekende dienstverlening te leveren, een goede werkgever te zijn en een financieel gezonde organisatie te blijven. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de directe aansturing van de leden van het managementteam en indirect van de 135 (na de overname van Rivas 200) medewerkers. Concrete resultaten die verwacht worden van de directeur/bestuurder:

 • De succesvolle invlechting van het MD-deel Rivas tot een volledig geïntegreerde organisatie.
 • Een gezonde en duurzame financiële huishouding en een goed bedrijfsresultaat. Je stuurt stevig op cijfers en biedt helder inzicht in de resultaten die Vivenz realiseert. Je zorgt voor optimale kostenbeheersing en kijkt naar mogelijkheden om het eigen vermogen te vergroten.
 • Investering in en doorontwikkeling van het MT en de professionals. Je creëert de randvoorwaarden waaronder zowel MT-leden als medewerkers in hun kracht komen. Je faciliteert hen opdat zij ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening uitmuntend blijft en zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun professionele expertise, sociaal ondernemerschap en zelfstandigheid. Je zorgt ervoor dat alle competenties op de juiste plek in de organisatie aanwezig zijn. 
Je bent de gesprekspartner voor de OR en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en een academisch werk- en denkniveau. Je hebt ruim 5 jaar ervaring opgedaan in een managementfunctie in een organisatie in het sociaal domein of de overheid en je hebt de potentie en ambitie om nu een eindverantwoordelijke positie in te vullen. Je snapt de complexiteit van dit veranderende veld en hoe gemeenten en aanbieders zich tot elkaar verhouden. Je bent een sterke persoonlijkheid met natuurlijk gezag die in staat is om op veel niveaus te schakelen. Je hebt veel gevoel voor politiek/bestuurlijke processen. Je hebt naast een helikopterview ook een hands-on mentaliteit. In deze rol moet je in staat zijn om te schakelen tussen de diverse rollen die je hebt: van strategisch naar operationeel, van de gemeente naar de professional, van extern naar intern, van de stip op de horizon naar de realiteit van alledag.
 
We zoeken een zakelijke en toegankelijke directeur/bestuurder die het een uitdaging vindt om Vivenz, met behoud van de eigenheid en kwaliteit van de organisatie, stevig te profileren. Iemand met warmte voor het vak, passie voor het maatschappelijk veld en een groot hart voor de kwetsbaren in de samenleving.
 
Met betrekking tot de competenties gaat het vooral om visie, ondernemerschap, leiderschap en bedrijfsmatig inzicht. Dat betekent het volgende: 
 • Visie en strategisch inzicht: je bent in staat om boven de materie uit te stijgen, de grote lijnen te zien, een strategische koers uit te stippelen en visie op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein te vertalen naar concreet beleid en je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog.
 • Ambassadeurschap: je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders, bouwt nieuwe relaties op en lobbyt waar nodig.
 • Sociaal ondernemerschap: je bent proactief, denkt in kansen en mogelijkheden, neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen, het talent om nieuwe concepten te ontwikkelen, kan goed onderhandelen en anticipeert op relevante ontwikkelingen.
 • Situationeel leiderschap: je stelt heldere kaders waarin professionals kunnen groeien en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor ontwikkeling. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Je faciliteert en coacht. Je neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
 • Bedrijfsmatig inzicht: je zorgt voor een duurzame en financieel gezonde organisatie; weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie. Je betrekt kosten als criterium bij alle te nemen besluiten.
 • Beïnvloedend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Je kunt anderen overtuigen en beïnvloeden door ideeën en plannen zo te presenteren, dat zij hun standpunt wijzigen en/of hun activiteiten daarop aanpassen

Aanbod en procedure

Deze functie is op basis van de WNT II ingedeeld in klasse I met een maximum van € 98.000,- per jaar. De Raad van Toezicht vraagt de minister van VWS de functieklasse te verhogen naar klasse II met een maximum van € 120.000,- per jaar. Voor deze functie geldt de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.  De directeur/bestuurder van Vivenz krijgt een aanstelling van 1 of 2 jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 8 april 2016. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 18 en 25 april gevoerd. De gesprekken bij Vivenz vinden plaats in de week van 16 en 23 mei. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.

Deel deze pagina in uw netwerk