ingrid

Directeur/bestuurder Inovum (full time) Loosdrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

“Wij maken uw leven graag zo aangenaam mogelijk. Hiervoor is goede zorg en behandeling natuurlijk een vereiste, maar de aandacht voor welzijn en welbevinden maakt bij Inovum net dat verschil.” Dit is waar Inovum voor staat.

Inovum is een mooie zorgorganisatie in een unieke regio die als doel heeft de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum biedt wat mensen nodig hebben: dat varieert van zorg thuis tot hoog complexe zorg in één van de locaties.  Er is grote betrokkenheid en professionaliteit bij de 580 medewerkers en zo’n 330 vrijwilligers die zich vooral richten op de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners en cliënten en hun naasten.
De kernwaarden die daarbij centraal staan zijn: eigen regie, liefdevol en samen.

Inovum heeft een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg, en behandeling. Ze biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg. De omzet bedraagt € 28 miljoen (WLZ, WMO en de ZVW) en Inovum heeft een gezonde financiële positie.

Inovum onderscheidt zich, zoals de naam al zegt, door vooruitstrevend te zijn, zich steeds te verbeteren en aan te passen. Inovum is actief in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De verankering in dorpen en wijken is voelbaar op de verschillende locaties.

Inovum heeft op tijd geanticipeerd op de grote veranderingen in de ouderenzorg en plannen ontwikkeld voor een nieuw te bouwen verpleeghuis gericht op toekomstige wensen van de doelgroep. Daar kan ze haar ambities beter waarmaken. Inovum participeert eveneens actief in diverse samenwerkingsverbanden. Momenteel worden de mogelijkheden van intensivering van de samenwerking van de behandeldiensten met twee andere zorgorganisaties in het geriatrieteam Gooi Zuid onderzocht en wordt gesproken over de bundeling van alle vormen van kortdurend verblijf en revalidatie in de regio.  

De kracht van Inovum is de lokale verankering: zorg in de eigen buurt en in samenwerking met vrijwilligers, familie en mantelzorgers. Vanuit deze kracht wil Inovum zich in de aankomende jaren verder ontwikkelen en vooral richten op het versterken van het beantwoorden van complexere zorgvragen, zowel intramuraal als bij mensen thuis (psychogeriatrie en chronisch somatisch zieken). Daarnaast wil Inovum haar dienstenpakket uitbreiden en verder ontwikkelen. Dit betekent vooral goed luisteren naar de behoeften van onze cliënten, hun sociale netwerken en andere partners in de zorg; niches zoeken waarmee Inovum zich blijvend kan onderscheiden. De huidige bestuurder gaat per 1 juli 2018 met pensioen waardoor de functie van eindverantwoordelijk bestuurder vrijkomt.

De Functie

Bij Inovum is de ambitie voelbaar om naar een nieuwe fase van ontwikkeling van de organisatie en zorgverlening te gaan. Kijkend naar de ontwikkelingen in de ouderenzorg, het specifieke karakter van Inovum en de behoeften van alle betrokkenen krijgt de nieuwe directeur/bestuurder een aantal concrete opdrachten mee:

 • Ontwikkel en implementeer een heldere strategische toekomstvisie gericht op innovatie van dienstverlening, bevordering van zorgondernemerschap, de realisatie van een integraal zorgaanbod, duurzame kwaliteitsverbetering, verbetering van de samenwerking intra- en extramuraal, versteviging van een gezonde financiële situatie en inspelen op de arbeidsmarktproblematiek.
 • Kijk naar mogelijkheden die er zijn voor de organisatie; bv. alternatieven op het gebied van geriatrische revalidatiezorg, de zorg thuis en verdere samenwerking met collega’s met behoud van de eigen identiteit en het onderscheidend vermogen. Verbeter de dienstverlening en gastvrijheid zodanig dat de kwaliteit onderscheidend wordt.
 • Maak een analyse van de organisatie-inrichting, besturingsfilosofie en zelforganisatie en zet een toekomstbestendige organisatie neer.
 • Realiseer een leiderschapsstijl en een aanspreekcultuur die bij de organisatie van morgen past. Zorg dat eigenaarschap, zakelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan zodat er ruimte is voor ontwikkeling en verbetering. Haal bij de medewerkers op wat hun beeld is bij de toekomst en de mogelijkheden; benut de kennis die er is en zet een sfeer neer waarbinnen ieders talent tot haar recht komt. Vervul hierbij een voorbeeldrol.
 • Stuur het nieuwbouwtraject van de Beukenhof aan; creëer de benodigde (financiële) randvoorwaarden en bewaak de bouwplanning.
 • Zorg ervoor dat Inovum in de regio gezien wordt als de beste zorgorganisatie voor cliënten, een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers en een goede partij om mee samen te werken voor de gemeente en collega organisaties.
 • Representeer Inovum vol trots en zorg ervoor dat Inovum zichtbaar is in de regio.

Je stuurt direct de manager intramuraal, de manager extramuraal, de manager bedrijfsvoering, de beleidsadviseur, het hoofd applicatiebeheer en de directiesecretaresse aan. Je bent de gesprekspartner voor de CCR, de OR en je houdt voeling met familie en verwanten van cliënten. Je rapporteert aan de Raad van Toezicht en legt tevens maatschappelijk verantwoording af. 

Het Profiel

We gaan graag in gesprek met kandidaten die de potentie en ambitie hebben om een eindverantwoordelijke positie te bekleden en die vol trots dé ambassadeur willen zijn van Inovum. We zoeken kandidaten met een afgeronde academische opleiding. Je hebt ruime ervaring in een management positie in een (bij voorkeur intramurale) zorgorganisatie waar je integraal verantwoordelijk bent. Je hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten en affiniteit met vastgoed, bouwtrajecten, financiën en medezeggenschap. We zoeken een directeur/bestuurder die gericht is op samenwerking. Iemand die een groot hart voor de zorg combineert met een zakelijke instelling. Iemand die een moderne visie op ouderenzorg heeft en daar echt voor durft te staan. Een daadkrachtige, sterke persoonlijkheid die makkelijk op de voorgrond treedt om Inovum te profileren en de medewerkers meeneemt in alle ontwikkelingen. We zoeken een ambitieuze stevige zorgondernemer die onderscheidend wil zijn. De sterke lokale verankering en onderlinge samenwerking van de medewerkers, medezeggenschapsorganen, mantelzorgers, familie en ketenpartners in een dynamische context, vraagt om een directeur/bestuurder die midden in de praktijk wil acteren en deze overziet. Toegankelijk, verbindend en zichtbaar. Je bent in staat om de juiste balans te houden tussen innoveren en borgen, veranderen en implementeren, doorpakken en consolideren, extern en intern, kaders stellen en ruimte geven, reflectie en snelheid. Je herkent je in deze competenties:

 • Visie, strategisch en analytisch inzicht: je hebt een visie op de actuele thema’s die spelen in de steeds complexer wordende diversiteit van de langdurende zorg, je maakt scherpe analyses, schetst diverse scenario’s en je kunt ze vertalen naar een strategische koers. Je bent conceptueel sterk en je kunt plannen helder onderbouwen. Je stijgt boven de materie uit en ziet de grote lijnen; je kunt deze vertalen naar concreet beleid, je verliest daarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog en je neemt alle partijen op transparante wijze mee.
 • Leiderschap: je stelt heldere nieuwe kaders vast waarbinnen het management en de medewerkers van Inovum kunnen groeien en geeft daarbinnen alle ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Je maakt heldere afspraken en toetst die. Je delegeert, coacht en faciliteert. Je stimuleert de medewerkers om uit te gaan van hun kracht en talent. Je spreekt ze met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheid en op gemaakte afspraken.
 • Besluitvaardig en communicatief: je brengt focus aan, stelt prioriteiten, maakt keuzes, neemt besluiten en communiceert hier transparant en helder over.
 • Sociaal ondernemerschap: je speelt proactief in op de zorgvragen van de toekomst, je signaleert ontwikkelingen in de zorgmarkt en vertaalt deze naar kwalitatief goede zorg en welzijnsconcepten, neemt het initiatief om zaken te beïnvloeden. Je komt met nieuwe ideeën, bedenkt nieuwe concepten, ziet kansen en mogelijkheden en je verzilvert deze in samenspraak met collega’s en derden, denkt in samenwerkingen met derden, kunt goed onderhandelen en bent maatschappelijk betrokken.
 • Ambassadeurschap: je bent hét boegbeeld van Inovum. Je profileert, positioneert en representeert de organisatie in alle relevante gremia. Je onderhoudt de relaties met alle stakeholders en speelt een actieve rol in dit netwerk. Je bouwt nieuwe relaties op en je lobbyt waar nodig. Alles om van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënten van Inovum.
 • Samenbindend vermogen: je kunt mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Door je manier van presenteren kun je anderen overtuigen en beïnvloeden zodat een gedeeld beeld en drijfveer ontstaat dat de kern van Inovum raakt: samen het leven aangenamer maken.

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT II klasse III maximaal € 151.000,= bruto per jaar bij een fulltime aanstelling. Je krijgt een termijncontract aangeboden. Je CV met motivatie (als Word document) zien we graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 22 april 2018. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 7, 8, 9 en 11 mei gevoerd. De eerste en tweede ronde gesprekken bij Inovum vinden plaats in de week van 13 en 19 juni. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland in de week van 27 juni. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk