nicoline

Directeur/bestuurder Resto VanHarte (fulltime) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Resto VanHarte brengt mensen in verbinding, samen aan tafel; laat hen met en voor elkaar koken – om eenzaamheid te bestrijden en sociale verbanden te creëren. Om dat te bereiken organiseert Resto VanHarte op 56 verschillende plekken in het land lokale Resto’s: buurtrestaurants onder meer in scholen of huizen van de wijk. Resto’s waarin buurtbewoners actief zijn en elkaar ontmoeten.
Resto VanHarte richt zich primair, maar niet uitsluitend, op mensen met een laag inkomen; in haar buurtrestaurants brengt VanHarte mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding om samen te bouwen aan een hechte gemeenschap en socialere buurt.
Dat begint met samen koken en eten, een beproefd recept ook om eenzaamheid te bestrijden.

Stichting VanHarte is een sociale onderneming zonder winstoogmerk en bestaat sinds 2005. De organisatie is ontstaan uit een particulier initiatief van enkele grondleggers van Artsen Zonder Grenzen en een aantal betrokken ondernemers en kunstenaars. Nog steeds voorziet Resto VanHarte door middel van fondsenwerving zelf in de middelen om de organisatie te financieren. Kostendragers zijn gemeenten, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners. Resto VanHarte werkt met een jaarbudget van circa € 3 miljoen dat nagenoeg volledig wordt gefinancierd door fondsen, bedrijven, de PostcodeLoterij en (lokale) overheden. Op dit moment brengt Stichting VanHarte met zo’n 60 medewerkers en 4000 vrijwilligers in 56 Resto’s, door heel Nederland bewoners met diverse achtergronden samen rond de eettafel.
Resto VanHarte wil een drijvende factor zijn in het terugdringen van het sociaal isolement en het verhogen van de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving. Ontmoetingsplaatsen creëren voor verbinding, samen koken en eten, met elkaar in gesprek over relevante thema’s onder de vlag van VanHarte staat in deze aanpak centraal. De Restomanager en horecamanager stimuleren samen met vrijwilligers van Resto VanHarte het initiatief in een buurt om van deze ontmoetingsplaatsen een succes te maken en betrekken hierbij uiteenlopende samenwerkingspartners; bewoners, (buurt)organisaties, gemeenten, fondsen en ondernemers. Meedoen met VanHarte is meedoen in de buurt en een maatschappelijke bijdrage leveren.
Resto VanHarte is synoniem aan meedoen en daarmee hét recept voor een betere buurt en samenleving.

Resto VanHarte kent vele samenwerkingspartners: belangrijke partner is de PostcodeLoterij, maar ook bijvoorbeeld het Oranjefonds en VSB-fonds; gemeenten en ministeries van VWS en SZW; ZonMW en organisaties in het sociaal domein; en bedrijven als Facilicom, Rabobank, ING, Ahold, Chaudfontaine en Achmea.
Resto VanHarte heeft de afgelopen jaren meer activiteiten georganiseerd dan waarvoor financiële dekking was; inmiddels zijn de belangrijkste maatregelen genomen en is de basis voor een nieuwe koers gelegd. Van de nieuwe directeur/bestuurder wordt verwacht dat deze de nieuwe koers verder uitwerkt en implementeert. Zodat Resto VanHarte, met een professionele en gemotiveerde groep medewerkers en vrijwilligers, een gezonde financiële en organisatorische toekomst tegemoet gaat.

Stichting VanHarte hanteert een besturingsmodel met een Raad van Toezicht met zes leden en een directeur/bestuurder. Resto VanHarte hanteert de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en een daarop gebaseerd reglement. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur/bestuurder, houdt toezicht op de algemene gang van zaken, strategie en financiën en treedt ook op als adviseur van de directeur/bestuurder en ambassadeur namens VanHarte.

Door het vertrek van de directeur/bestuurder -op verzoek van de Raad van Toezicht- en na een periode van interim-management is de Raad van Toezicht op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur/bestuurder die de positie van de organisatie verder kan verstevigen.

Meer informatie over Resto VanHarte vind je op www.restovanharte.nl.

De Functie

Als directeur/bestuurder van Resto VanHarte ben je verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering van Resto VanHarte als landelijk verspreide organisatie met een ondersteunend kantoor in Amsterdam, het Van Harte Centrum (VHC). Je stuurt de ca 15 medewerkers van het VHC aan (fondsenwerving, marketing en communicatie, HR en financiën, ICT), en samen met de regiomanagers de ca 40 lokale Restomanagers. Je rapporteert aan de RvT en bent gesprekspartner voor de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).
Je bent als gedreven, inspirerende en ondernemende directeur/bestuurder verantwoordelijk voor:

 • De strategische positionering van VanHarte en de uitwerking en doorontwikkeling van de toekomstvisie voor de korte en lange termijn. Welke activiteiten horen bij het DNA van VanHarte en hoe verankeren de Resto’s hun plaats in de gemeente, buurten en wijken waar zij gevestigd zijn? Hoe positioneer je een organisatie die veelal leeft van giften, fondsen en sponsors en deels gesubsidieerd wordt? Hoe behoud je de passie van de organisatie voor samen koken en eten, voor eenzaamheidsbestrijding en sociale cohesie en bereid je tegelijk de organisatie ondernemend en zakelijk voor op de toekomst? Management en directeur/bestuurder a.i. buigen zich momenteel over de inhoud van het plan waarin actuele propositie en meerjarenstrategie vorm en inhoud krijgen; bij de start van de nieuwe directeur/bestuurder zijn de contouren bekend.
 • Het financieel gezond maken én houden van de organisatie. Eén van je centrale taken is om samen met de recent aangetrokken, ervaren financieel manager de financiële zorg te dragen voor de continuïteit van de organisatie. Je zorgt ervoor dat de landelijke ondersteuningsorganisatie zo optimaal en efficiënt mogelijk is ingericht en ondersteunend is aan de lokale eenheden in hun verantwoordelijkheid voor rendabele Resto’s. Daarmee realiseer je een wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst. Je bent als geen ander in staat om de balans te vinden in het werken aan maatschappelijke idealen en de financiële realiseerbaarheid van plannen.
 • De eindverantwoordelijkheid dragen voor de wervende lobby naar fondsen en sponsoren, samenwerkingspartners en overheden; en daarin een voorbeeldfunctie vervullen voor de hele organisatie. En in afstemming met de Raad van Toezicht het meerjarenplan en de actuele propositie van Resto VanHarte aansprekend en toekomstbestendig te laten zijn. Je weet met het Resto-ideaal aanwezige en nieuwe externe partners, overheden, fondsen en bedrijven te activeren om zich voor langere tijd aan Resto VanHarte te verbinden. Of dat nu is met geld, goederen, menskracht en/of expertise. Je ziet nieuwe kansen en mogelijkheden die effectief en efficiënt zijn in het bereiken van de doelen, voor het ‘levend’ houden van de idealen. Je neemt mensen mee in het Resto-ideaal en weet hen voor lange tijd aan je te binden.
 • Een aansprekend en productief relatiemanagement: je opereert zeer actief in een breed netwerk en weet organisaties aan je te binden, je kent de wegen en de mogelijkheden van externe financiers en weet duurzame, effectieve relaties met hen op te bouwen. Je bent als geen ander in staat om nieuwe professionele, commerciële en/of maatschappelijke verbindingen aan te boren en uit te nutten. Je signaleert ontwikkelingen en kansen en weet op jouw eigen kenmerkende manier deze om te zetten in haalbare plannen.
  Je bent ambassadeur en belangenbehartiger; je kent de taal van de buurt én de taal van de ministeries; je bent hét gezicht en boegbeeld van Resto VanHarte, zowel intern als extern; van vrijwilligers in de buurtrestaurants tot landelijke partijen.
 • Het doorzetten van veranderingen: je neemt medewerkers mee in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kostenbewuste Resto’s; met een gezonde balans tussen uitgaven en (lokale) inkomsten. Je ziet het als een uitdaging om lokale teams regie en verantwoordelijkheid te geven, zodat zij vorm en inhoud geven aan activiteiten en evenementen waarvoor lokale financiële dekking is gevonden. De aanzet is gegeven tot een nieuwe organisatie-inrichting; met mogelijk een structuur- en cultuurwijziging tot gevolg. Als directeur/bestuurder zorg je ervoor dat in deze veranderingsprocessen professionals en vrijwilligers hun bijdrage goed kunnen (blijven) leveren. Als zichtbaar en benaderbaar, coachend, inspirerend en verbindend leider stel je heldere doelen en bepaal je de inhoudelijke en financiële kaders voor Restomanagers waarbinnen zij lokaal ruimte hebben om hun Resto te organiseren; en waarbij de medewerkers van VHC de Resto’s daarin faciliteren en ondersteunen.

Kortom, een mooie uitdaging om gepassioneerde medewerkers inspirerend te leiden, zodanig dat Resto VanHarte ook in de toekomst het verschil blijft maken voor eenzame mensen in buurten en wijken.

Het Profiel

Als directeur/bestuurder van Stichting VanHarte ben je de sociaal ondernemer die de strategische ontwikkeling realiseert, financiële stabiliteit creëert en een stevige ambassadeursrol vervult.
Je bent inspirerend en verbindend, zowel voor het team van medewerkers als naar de achterban en andere partijen. Je bent ondernemend met een gezonde zakelijke instelling, proactief en communicatief en in staat om in complexe situaties overzicht te houden, focus te brengen en de rust te bewaren.

Je herkent je in de volgende competenties:

 • Je bent gedreven om de visie van Resto VanHarte nader inhoud te geven en te realiseren en de organisatie verder te ontwikkelen.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld, het netwerk en de werkwijze van Resto VanHarte.
 • Je hebt gezag en beschikt over voldoende inhoudelijke kennis en ervaring in het maatschappelijk werkveld en kunt daardoor op dit gebied als inspirator en boegbeeld optreden.
 • Je hebt herkenbare feeling voor gastheerschap en voor de kwaliteit in lokale restaurants.
 • Je hebt een aantoonbaar gevoel voor politiek, bestuur en publiciteit en kunt strategisch, rolbewust en overtuigend opereren als belangenbehartiger voor onze idealen.
 • Je bent succesvol in het ontwikkelen van innovatieve plannen en het creëren van enthousiasme.
 • Je bent een uitstekende netwerker en hebt een bij voorkeur relevant netwerk.
 • Je hebt ervaring met het vormgeven aan verandering.
 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau; een bedrijfsmatige houding en bent een deskundige gesprekspartner bij financiële vraagstukken.
 • Je hebt de capaciteit om keuzes te maken in samenwerking met medewerkers, RVT en externe partijen en deze keuzes uit te laat werken.
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven in een veelzijdige organisatie met professionals en vrijwilligers.
 • Je bent voor medewerkers een betrokken en plezierige directeur/bestuurder die samenwerkingsgericht is, die oog heeft voor de mens en kan luisteren, die kan relativeren en ruimte geven, die verbindingen legt en prioriteiten stelt.
 • Je bent energiek, ondernemend en zorgt voor een positieve uitstraling.

Aanbod en procedure

De bezoldiging is conform de “Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties”, met een maximum van circa € 100.000,= bruto per jaar bij een fulltime aanstelling.
We zijn benieuwd naar je motivatie en CV en ontvangen deze graag als Word-document via onze website. Reacties zijn welkom t/m 25 augustus 2019.
De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk worden gevoerd in de eerste en tweede week van september 2019. De selectierondes bij Resto VanHarte worden gepland in de laatste weken van september 2019. Een case-assessment maakt onderdeel uit van deze procedure. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure; je moet een actuele VOG kunnen overleggen.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman (06 11 64 78 98) en Nicoline Franken (06 28 88 76 23), adviseurs bij Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk