ingrid 1504 85 Banner

Directeur/Bestuurder Stichting !WOON (36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting !WOON (verder te noemen !WOON) adviseert en helpt bewoners met het oplossen van problemen en het nemen van initiatieven in en rond de woning. !WOON is in 2017 ontstaan door het samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen. Ze biedt dienstverlening aan álle Amsterdammers met woonvragen: huurders én eigenaar-bewoners. De kernfunctie is informeren, adviseren en ondersteunen van individuele en georganiseerde bewoners, die vragen hebben over en zich inzetten voor een goede woonsituatie in een prettige woonomgeving. Amsterdammers kunnen daarvoor op vele plekken in de stad terecht voor een veelvoud aan diensten.
!WOON levert met haar werk, lokaal en stadsbreed, een bijdrage aan de vele onderwerpen die genoemd zijn in de Woonagenda van de gemeente Amsterdam. !WOON werkt in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en in Leiden. Buiten Amsterdam voert !WOON alleen door derden gefinancierde opdrachten uit.
!WOON wordt gefinancierd door gemeentes (voor 75%), woningcorporaties en fondsen.

De organisatie heeft als doel:

  • om bij te dragen aan een goede en leefbare woon en -leefsituatie voor bewoners en woningzoekenden in de Metropool Regio Amsterdam en aangrenzende woningmarktgebieden.
  • de invloed en zeggenschap van de bewoners, bewonersorganisaties en woningzoekenden ten aanzien van de eigen woon- en leefsituatie te bevorderen en hier goede voorwaarden voor te creëren.
  • innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die de kwaliteit van het wonen en leven in de ruimste zin des woords kunnen verbeteren.

Naast het advies en ondersteuningswerk richt !WOON zich op een aantal concrete en aansprekende projecten: Energie en Woningverbetering, Energiecoaches, Energiedisplay en Wooncoaches. Wonen wordt breed opgevat: naast het terugdringen van energielasten, bevorderen van duurzaamheid en aardgasvrij wonen, focust ze ook, sinds de transitie in de zorg, op de woning- en wijkvoorzieningen om ‘gewoon thuis’ te kunnen blijven wonen en weer ‘gewoon in de wijk’ te gaan wonen als gevolg van uitstroom uit instellingen. Het is nu zaak om voort te bouwen op de organisatie die in 2017 gestalte heeft gekregen. Belangrijk ijkpunt bij alles wat ze doen is of de bewoners met vragen op het gebied van wonen in het werkgebied de organisatie goed weet te vinden en worden ze goed geholpen? Bij !WOON zijn 100 medewerkers en 100 vrijwilligers actief en de organisatie heeft een omzet van een kleine € 7 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door twee directieleden die samen het bestuur vormen. Het bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht en is de gesprekspartner voor de OR. Vanwege het terugtreden i.v.m. de gedeeltelijke pensionering van de huidige bestuursvoorzitter eind september, zoeken we goede kandidaten voor deze positie.

De Functie

Kenmerkend aan deze functie is dat je enerzijds de voorzitter bent van een collegiaal bestuur en anderzijds de meewerkende directeur. En dat in een organisatie die zich temidden van alle ontwikkelingen op woonvlak bevindt in een stad waar alles gebeurt. De opdracht luidt: zorg er samen met je collega’s voor dat !WOON voor de klanten een niet meer weg te denken voorziening is en dat de gemeente Amsterdam !WOON als onafhankelijke en deskundige partij in dit complexe veld een onmisbare partner ziet. Om dit te realiseren ben je als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor:

Strategie en visieontwikkeling: samen met je collega bestuurder en de professionals kijk je waar in het woondomein de kansen liggen; je zet een duidelijke missie/visie neer en je schetst een meerjaren duurzaam toekomstperspectief.

Positionering en profilering: je bent hét gezicht naar buiten toe en zorgt dat !WOON positie houdt in de stad, zowel bij bestuurlijke instanties als maatschappelijke/bewonersorganisaties. Je etaleert vol trots waar de organisatie voor staat en wat ze kan betekenen in dit domein. Uiteraard staan de belangen van bewoners hierbij voorop. Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt het. Je zoekt proactief de samenwerking op met belangrijke spelers in de stadsdelen.

Markt- en produktontwikkeling: je anticipeert op de markt en speelt daar vanuit de expertise van de organisatie op in. Denk hierbij aan gebiedsuitbreiding, verbreding klantgroepen, doorontwikkeling ondersteuning kleine VVE’s, kansen benutten op het gebied van “gewoon thuis”, ontwikkelbuurten, duurzaamheid en projecten buiten de basissubsidie binnenhalen. Ook het verder ontwikkelen van de goede samenwerking met bewonersorganisaties en met de per 1 januari 2019 van start gaande nieuwe Amsterdamse huurdersbelangen organisatie is van belang. Je acquireert opdrachten. Hierin benut je de expertise en deskundigheid in de organisatie en neem je analyses van de vereiste randvoorwaarden voor de uitvoering mee.

Doorontwikkeling organisatie in transformatie: zorg ervoor dat er één organisatie ontstaat; schrijf een strategisch beleidsplan dat aansluit op de meerjarenstrategie, met een heldere visie op de organisatie inrichting en cultuurverandering waarbij de focus ligt op het primair proces en diversiteit van personeel. Je rolt het cultuurtraject verder uit en creëert eigenaarschap op de werkvloer. Met respect voor de drive van de medewerkers en het historisch activistische vertrekpunt voer je de nodige veranderingen door waarbij dienstverlening voor en met bewoners centraal staat.

Aansturing van de organisatie: !WOON is een platte organisatie met een matrixstructuur. Er zijn 7 lokale !WOON teams (voorheen wijksteunpunten geheten) en 2 algemene teams, die elk worden aangestuurd door een teamleider. Richtinggevende stafleden zijn onder andere een bedrijfscontroller, een ICT professional en een HR adviseur, die tevens het bedrijfsbureau aansturen. Daarnaast zijn programmaleiders verantwoordelijk voor de diverse programmalijnen. Samen met je collega stuur je de teams en staf aan.  Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteit-, financiële en HR beleid en je zorgt ervoor dat de organisatie in control is.  Zorg ervoor dat !WOON een aantrekkelijke werkgever is met een financieel duurzaam klimaat. Je bevordert eigenaarschap en zorgt ervoor dat er een organisatie staat waarin heldere kaders bestaan en de professionals ruimte hebben om zich te ontwikkelen.

Houd je van bewoners in hun verscheidenheid en wil jij bijdragen aan deze uitdagende opdracht bij deze unieke en dynamische organisatie?

Het Profiel

We zoeken voor deze bijzondere positie kandidaten met een academisch werk- en denkniveau. Je hebt management ervaring opgedaan in een complexe organisatie met gemeentelijke of overheidsfinanciering in een dynamische maatschappelijke/politieke omgeving (bv, zorg, welzijn/maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, kinderopvang, wonen, NGO’s en andere social profit organisaties).

Ervaring in een eindverantwoordelijke functie is een pre, maar geen vereiste. Met een integrale managementrol waarbij je leiding gaf aan het middenkader kun je ook kwalificeren. Je hebt kennis van (moderne) organisatie ontwikkelingen, leiderschap en verandermanagement, versterken van het innovatief vermogen en de marktpositie van een organisatie. Je hebt ervaring met projectmatig werken en het acquireren van opdrachten. Je bent bedrijfskundig sterk en hebt veel gevoel voor financiën en ICT.

Je hebt aantoonbare affiniteit met bewoners (in al hun diversiteit) en wonen, binding met Amsterdam en ervaring met de grootstedelijke dynamiek. Je bent snel in staat om te denken vanuit het bewonersperspectief en globaal te weten wat er speelt op dit terrein van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en participatie. Je kunt je vinden in het gedachtegoed van inclusief denken en handelen en je hebt feeling met de diversiteit van Amsterdam.

Je bent in staat om goed samen te werken met je collega bestuurder in een collegiaal bestuur. Je bent zowel toegankelijk als besluitvaardig. Je benoemt man en paard en hebt een pragmatische aard. !WOON is een hele jonge, nieuwe organisatie met een lange historie. Met een relatief kleine overhead betekent dit dat je continu moet schakelen tussen binnen en buiten, strategie en operatie, de burger en de corporatie, anticiperen en improviseren, respect hebben voor de historie en de drive om te vernieuwen en innoveren, ambitie en de afwas. Dat moet je leuk vinden.

De competenties die belangrijk zijn voor deze rol:

  • Visie en strategisch inzicht: maken van scherpe analyses en schetsen van scenario’s’, conceptuele denkkracht,
  • Ambassadeurschap: hét boegbeeld willen zijn!
  • Leiderschap: sturen op hoofdlijnen, stellen van kaders, prioriteiten stellen, ruimte bieden aan persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheden laag leggen, creëren van een aanspreekcultuur.
  • Sociaal ondernemerschap: kansen zien, benutten en verzilveren, nieuwsgierig, onderzoekende geest, out of the box denken, continu anticiperen op relevante en actuele ontwikkelingen.
  • Politiek/bestuurlijke kracht: soepel aanhaken.
  • Samenbindend vermogen: mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in schaal 14 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, met een minimum van € 4.065,= en een maximale uitloop naar € 7.482,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met de intentie om dit om te zetten naar een vaste aanstelling. Je CV met motivatie (bij voorkeur in Word) zien we graag via onze website tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 9 mei 2018. De intakegesprekken bij ons bureau worden op 22, 24, 28 en 29 mei gevoerd. De eerste en tweede ronde gesprekken vinden plaats op respectievelijk 6 en 11 juni. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en vindt plaats op 18 juni. Tenslotte is een gesprek met de OR voorzien op 21 juni. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk