ingrid

Directeur/bestuurder

Organisatie

Kort gezegd staat de nieuwe directeur/bestuurder voor de uitdaging om, met behoud van het kwalitatief goede pedagogische klimaat, het mooie Mikz merk en de sterke marktpositie, de vastgestelde strategische koers daadwerkelijk te implementeren en van Mikz ook weer een financieel gezonde organisatie met zwarte cijfers te maken. Mikz wil een markt gedreven organisatie zijn met een meer zakelijk, extern gerichte blik en groei ambities voor de toekomst. Dit vergt een aanspreekcultuur en een besturingsfilosofie met integraal verantwoordelijke regiomanagers die de verandering naar zelforganisatie en zelfsturing realiseren
Mikz is een middelgrote instelling in de kinderopvang in Waalwijk, Heusden, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Oirschot. Dagelijks vangen 400 medewerkers in circa 60 lokaties ongeveer 3500 kinderen op. Mikz is ontstaan uit een aantal fusies en ontvlechtingen. De organisatie is in 2013 overgegaan naar een structuur met drie resultaat-verantwoordelijke regio's: Hilvarenbeek (€ 2,2 miljoen), Heusden (€ 4,2 miljoen) en Waalwijk (€ 4,4 miljoen). Regiomanagers sturen deze regio's aan. De ondersteunende diensten maken momenteel een transformatie door en de diverse onderdelen zullen worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering. In 2013 had de organisatie een totale omzet van € 10,8 miljoen.
 
Kinderen een goede basis bieden voor de toekomst, dat is de missie van Mikz. Ze wil partner zijn van de ouders in de ontwikkelingsgerichte begeleiding bij de groei van kinderen van 0 tot 13 jaar. Ze geeft de kinderen ruimte om in de omgeving waar zij wonen te spelen, te leren en te genieten en geeft de ouders de mogelijkheid om zorg en arbeid te combineren. Mikz is een innovatieve regionale marktleider waar gedreven professionals kwalitatief goede kinderopvang bieden. Ze loopt voorop bij de realisatie van IKC's  (Integrale Kindcentra), heeft een prima pedagogisch beleid en werkt nauw samen met alle partijen in het sociale domein.
 
Tegelijk heeft  Mikz te maken met alle ontwikkelingen in de kinderopvang sector (terugval van de vraag als gevolg van de crisis en demografische krimp, overheidskeuzes en maatschappelijke ontwikkelingen). De organisatie heeft de afgelopen jaren steeds verlies geleden;  ingrijpende maatregelen in 2013 hebben niet geleid tot een betere financiële positie. Mikz heeft recent besloten dat een interim bestuurder orde op zaken moet stellen. Hij heeft de afgelopen periode een aantal ingrepen gedaan, trajecten uitgezet en een strategisch plan en saneringsplan geschreven. De integratie van de laatste peuterspeelzalen in het werkgebied van Mikz wordt voorbereid. Er ligt een voorgenomen besluit om een deel van de organisatie te verzelfstandigen en te laten participeren in een samenwerking met het onderwijs. Tevens onderzoekt Mikz momenteel of verregaande samenwerking met een externe partij meerwaarde biedt voor beide organisaties.
 
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze plannen en trajecten, uiteraard met inachtneming van het adviesrecht van de Ondernemingsraad, de komende maanden worden geconcretiseerd, geëffectueerd en geïmplementeerd. Terwijl de implementatie loopt, zoeken wij voor Mikz een directeur/bestuurder die de organisatie in de toekomst in goede banen leidt.

De Functie

Om de ambities van Mikz waar te maken is de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor:

De aansturing van de organisatie:
Je bent direct verantwoordelijk voor de aansturing van 2 regiomanagers, de bestuurssecretaris en de manager bedrijfsbureau/controller  en indirect voor 400 medewerkers. Je creëert de omstandigheden waaronder de MT leden hun positie kunnen innemen. Je zet de MT leden in op hun kwaliteit, maakt heldere resultaatafspraken en biedt hen de randvoorwaarden om de doelen te behalen. Je ondersteunt hen bij de hun ontwikkeling en je levert door je eigen stijl een grote bijdrage aan de aanspreekcultuur die nodig is.
Je realiseert een gezond en duurzaam financieel bedrijfsklimaat; je neemt besluiten waardoor de financiële huishouding op orde is en zorgt voor adequate management rapportages. Je bent verantwoordelijk voor het doorvoeren van vastgestelde saneringsplannen. Je zorgt dat het bedrijfseconomisch bewustzijn van Mikz wordt versterkt en dat iedereen, van de werkvloer tot het bestuur, ervan doordrongen is dat Mikz strategisch, pedagogisch, bedrijfseconomisch en financieel verantwoord beleid voert.

Ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid
Je vertaalt de missie, visie en strategie naar haalbare ambities en doelen. Je realiseert en implementeert toepasbaar beleid, plannen en uitvoerbare projecten die er toe bijdragen dat Mikz zich horizontaal (kinderopvang) en verticaal (onderwijs) kan verbreden en de beste positie inneemt in de regio's. Je stelt de strategische koers op onderdelen bij als de situatie daar om vraagt. Je monitort de voortgang van alle trajecten, bewaakt de deadlines, borgt de uitkomsten en zorgt ervoor dat de resultaten en doelen behaald worden. Je neemt diverse initiatieven om de positie van Mikz in het sociaal domein te versterken.

Bevorderen van innovatie
Je volgt de wensen van de ouders en de ontwikkelingen in de markt op de voet. Je ontwikkelt nieuwe producten en vernieuwt het bestaande aanbod om te voldoen aan de klantvraag en marktontwikkelingen. Je schept de voorwaarden voor verbetering van het pedagogisch aanbod. Je zorgt voor de realisatie van de nieuwe ideeën. Je initieert en implementeert marketing- en salesstrategieën die het Mikz merk recht doen.

In- en extern representeren van Mikz
Je bent in- en extern het boegbeeld van Mikz. Je vertegenwoordigt de organisatie naar de ouders, de  gemeenten, de scholen, collega kinderopvangorganisaties en andere organisaties in het sociaal domein. Je participeert in relevante netwerken om er toe bij te dragen dat de positie en de continuïteit van Mikz verstevigt. Je draagt de missie van Mikz zó uit dat de goede reputatie van Mikz gehandhaafd blijft.

Uiteraard ben je de gesprekspartner voor de OR en de vertegenwoordiging van de ouders  en leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

De nieuwe directeur/bestuurder heeft de volgende kennis en ervaring:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring als eindverantwoordelijke directeur
 • Een organisatorisch talent met goede bedrijfsmatige en financiële kennis en affiniteit met marketing en sales
 • Ervaring met organisatieveranderingen, fusies en reorganisaties
 • Een beeld van de ontwikkelingen in de kinderopvang
 • Ervaring in het sociaal domein en kennis van de gemeenten;
 
En herkent zich in onderstaande competenties:
 • Leiderschap: benut de kracht van de medewerkers, zet op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neer en geeft daarbinnen de ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de professionals. Spreekt mensen met behoud van de relatie aan op gemaakte afspraken, doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Realiseert effectieve sturing van de organisatie, neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.
 • Ambassadeurschap: staat pal voor de organisatie, snapt wat er in het sociaal domein en het openbaar bestuur gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Bespeelt actief de netwerken van de relevante gremia om de doelen van Mikz te realiseren en lobbyt waar dat nodig is.
 • Maatschappelijk ondernemerschap: is niet afwachtend maar neemt het initiatief om de gang van zaken te beïnvloeden, heeft het lef om met nieuwe ideeën te komen, ziet kansen en mogelijkheden, anticipeert op relevante ontwikkelingen en is maatschappelijk betrokken. Voelt zich verantwoordelijk alsof het zijn eigen organisatie is.
 • Visie en strategisch inzicht: kan boven de materie uitstijgen en de grote lijnen zien, neemt als het moet afstand van de dagelijkse praktijk, maakt een heldere en scherpe analyse, heeft een visie en beschikt over conceptuele denkkracht.
 • Beleidontwikkeling en -borging: heeft de vaardigheden om beleid en nieuwe produkten te initiëren, ontwikkelen, implementeren en borgen.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig: stelt de juiste prioriteiten en neemt tijdig, zorgvuldig en op consistente wijze beslissingen;
 • Samenbindend vermogen: kan mensen verbinden, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak.
 
Het draait in deze rol om aanjagen, organiseren en afmaken. We zoeken iemand die in staat is om een stip op de horizon te zetten en de koers aan te passen als dat nodig is. Die positie durft in te nemen, het urgentiegevoel snapt maar ook kan relativeren. Krachtig, bestand tegen een weerbarstige en onzekere context en in staat om op kalme wijze ingrijpende veranderingen door te voeren. Hard op de inhoud, zacht in de relatie. Een stevige persoonlijkheid die hart heeft voor kinderen. 

Aanbod en procedure

De functie wordt ingeschaald in schaal 15 van de cao Kinderopvang en bedraagt maximaal
€ 6.926,= bruto per maand op basis van 36 uur. Een lease auto is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. 

Deel deze pagina in uw netwerk