ingrid

Drie Leden Raad van Toezicht Wasko Kinderopvang Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Wasko Kinderopvang is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko biedt kinderopvang aan voor kinderen van 0-13 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse-, tussenschoolse- en vakantieopvang. Wasko heeft meer dan 50 locaties verspreid over 5 gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Molenwaard, Sliedrecht en Giessenlanden.

Elk kind is uniek en het aanbod is daarom ook divers: van liefdevolle dagopvang tot uitdagende peuteropvang, van Natuur BSO’s  tot zelfs Sport- en Zwem BSO’s . Ruimte om te groeien staat bij Wasko centraal. Voor kinderen op basis van de vijf O’s: Ontwikkeling, Ontspanning, Opvoeding en dit alles in een uitdagende en veilige Opvangomgeving in samenwerking met ouders, het Onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Voor ouders in werk, studie en persoonlijke ontwikkeling zodat werk en gezin gecombineerd kunnen worden. Hiermee levert Wasko in de Alblasserwaard een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen en hun ouders.

Ook voor Wasko was vorig jaar het einde van de crisis in zicht. Het ondernemingsplan vormt een goede agenda voor productontwikkeling, kwaliteit, flexibiliteit en scholing. Wasko richt zich de komende tijd op twee sporen:

 • de samenwerking met de scholen, brede school en IKC ontwikkeling en de plek van het peuterspeelzaalwerk daarin en
 • de samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven.

In de meeste gevallen vind je Wasko bij de basisschool. Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt de levensovertuiging en pedagogische visie van de school in de kinderopvang. Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak wat de kinderen ten goede komt en wordt de basis gelegd voor IKC vorming.

Daar waar het gaat over de innovatie van de producten en diensten, liggen kansen besloten voor groei in omzet en behoudt Wasko deels haar autonomie. In het opbouwen van samenwerking met nieuwe partners en de ontwikkeling van nieuwe producten is nog een wereld te winnen. De focus op marketing en het neerzetten van een ondernemende organisatiecultuur is van belang. De organisatie wil verder toegroeien naar een klein slagvaardig management dat ondersteunend is aan de professionals die in hun werk meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen. De ontwikkeling van zelfsturende teams krijgt de komende tijd veel aandacht.

Bij Wasko zijn 318  medewerkers in dienst aan wie een uitdagende en energieke werkomgeving wordt geboden: een positieve, open sfeer én een organisatie waarbinnen ook zij door ontwikkeling en scholing de ruimte krijgen voor groei. Er zijn 70  vrijwilligers en 15 stagiaires actief. De omzet van de organisatie bedraagt ongeveer € 10  miljoen.

Wasko is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Sinds 1 januari 2017 is Stichting Peuterspeelzalen De Waarden gefuseerd met Stichting Wasko. Met ingang van 1 april 2017 vallen de locaties van Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) onder Wasko. De governance code kinderopvang wordt nageleefd. Binnen nu en medio 2019 treden drie leden van de RvT af. Er is besloten om nu in één keer 3 nieuwe leden te werven, tijdelijk met een RvT van een grotere omvang te werken en in de komende anderhalf jaar te komen tot de nieuwe RvT met 5 leden. We zoeken nu drie nieuwe leden voor deze RvT.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTK. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

De portefeuilles

Om recht te doen aan de ontwikkeling die Wasko doormaakt, zoeken we bij deze nieuwe leden vooral naar die kandidaten die zelf willen groeien en ontwikkelen, die een moderne visie hebben op governance en graag met elkaar de juiste dialoog en stevige discussie willen voeren. Die weten wanneer ze moeten meebewegen en die samen willen zoeken naar de nieuwe teamdynamiek. Die vooral niet achterover leunen als het niet over een specifieke portefeuille gaat maar die écht toegevoegde waarde willen leveren in deze RvT. Die met hun beide benen in hun eigen loopbaan staan, de veranderingen in de maatschappij daadwerkelijk ervaren en uiteraard affiniteit hebben met de kinderopvang.

Kijkend naar de ontwikkelingen van Wasko zijn deze 3 portefeuilles relevant:

 • Iemand met ruime kennis van mens- en organisatie ontwikkeling; die de nieuwste trends op het gebied van zelforganisatie en zelfsturing kent, die weet wat het betekent om een goede werk- en leerplek te creëren en die zo een bijdrage kan leveren aan de ruimte om te groeien voor de professionals in een aantrekkende arbeidsmarkt.
 • We komen erg graag in contact met kandidaten die (maatschappelijk) ondernemerschap combineren met expertise in marketing en profileringsvraagstukken.
 • We vullen de RvT graag aan met een collega die in de breedte op de hoogte is van de ontwikkelingen omtrent de IKC’s en die een moderne visie heeft op het samengaan van kinderopvang en het onderwijs. Dit kan vanuit verschillende rollen (organisatie adviseur, bestuurder, (interim)manager) en sectoren (bv. het onderwijs of de kinderopvang).

We kijken eerst en vooral naar het type mens en de kwaliteiten en eigenschappen die hij/zij meebrengt. Daarnaast gaan we ook de best mogelijke puzzel leggen, omdat we tegelijk 3 nieuwe leden gaan benoemen. In de zoektocht naar die juiste samenstelling, kijken we naar kandidaten die passen bij het profiel van Wasko. Regionale binding is geen vereiste, je moet je wel kunnen verplaatsen in het type regio waarin Wasko actief is. Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe leden volledig ongebonden en onafhankelijk zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

De leden dienen uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de maatschappij in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Wasko;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Wasko stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 3.027,= per jaar (conform NVTK). De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 december. De intakegesprekken bij ons bureau voeren we in de eerste drie weken van januari. De gesprekken bij Wasko in Papendrecht vinden daarna plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom je één van deze nevenfuncties ambieert. Je cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk