ingrid 1504 85 Banner

Drie leden Raad van Toezicht Zorgwaard Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgwaard is een zorgaanbieder die vanuit 10 locaties in de Hoeksche Waard en vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard biedt. Daarmee wil ze waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk) van haar cliënt. Ze streeft naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoet ze aan de wensen van de cliënt.

Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. Acht jaar geleden is de organisatie ontstaan uit een fusie. Zorgwaard heeft veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Hierdoor is het mogelijk dat iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht kan voor deskundige zorg en ondersteuning.

Met zo’n 1250 medewerkers en 1050 vrijwilligers bieden ze hoog complexe intramurale zorg, thuiszorg (wijkverpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg), GRZ, poliklinische activiteiten en welzijnsactiviteiten. Hoewel het accent nog steeds ligt op de intramurale zorg- en dienstverlening en thuiszorg, zijn ook de particuliere zorgafname, de Wmo-thuiszorg en de paramedische eerstelijns zorg flink gegroeid de afgelopen jaren. Daarnaast zijn nieuwe vormen van dienstverlening geïntroduceerd, zoals de uitleen van hulpmiddelen, de opening van een thuiszorgwinkel, de Zorgwaard Pluspas, casemanagement dementie en de geriatrische revalidatiezorg. Dit alles op basis van ontwikkelingen in de markt en de kansen die dit biedt voor de organisatie en voor de Hoeksche Waard als geheel. De omzet bedraagt inclusief huisvesting circa € 45 miljoen per jaar en Zorgwaard is de grootste werkgever van de Hoeksche Waard.

Zorgwaard is een financieel gezonde organisatie die, na een minder financieel jaar in 2016 als gevolg van o.a. de ORT toeslag, volop uitvoering geeft aan de uitwerking van haar ondernemingsplan 2015-2020, dat als thema 'terug naar de bedoeling' heeft. In 2020 wil Zorgwaard een multi-dienstverlener zijn die vooral de verbinding in de samenleving wil maken tussen vraag en aanbod, waarbij zelfstandig wonen en eigen regie van klanten leidend is. Om dat te bereiken werkt Zorgwaard samen met een groot aantal organisaties.

De problematiek op de arbeidsmarkt en cultuuraspecten van de (intramurale) ouderenzorg blijven ook voor Zorgwaard een uitdaging.

Zorgwaard wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de 5-hoofdige Raad van Toezicht. Conform het rooster van aftreden zullen drie leden de RvT verlaten. We zoeken nu voor deze organisatie drie nieuwe leden.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: 

- het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren van de bestuurder;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ. Ze is bezig met haar eigen professionalisering: de leden voeren het goede en transparante gesprek, onderling en met de bestuurder. Er is vertrouwen en de wens om met elkaar het juiste te doen. De sfeer is open en alles kan gezegd worden. Tegelijk blijven ze kritisch kijken hoe het nog beter kan. Ook hier geldt de balans: voldoende kritisch zonder door te slaan. Om deze ambitie te realiseren ontwikkelen ze binnenkort een nieuwe visie op governance en een opleidingsplan voor de RvT. Dit betekent dat de 3 nieuwe leden deze ambitie moeten omarmen en hier ook voldoende tijd voor vrij willen maken. We zoeken maatschappelijk betrokken, constructief denkende collega’s die de goede strategische vragen kunnen stellen. Je moet passen in een dynamische RvT die zich goed ontwikkelt en die op een eigentijdse manier haar rol invult.

De profielen

We zoeken één lid met een financieel profiel; deze kandidaat heeft ruime financieel economische ervaring, gevoel voor ondernemerschap en is in staat om zich de verschillende financiersstromen in de zorg (de Zorgverzekeringswet, de Wmo en de Wlz) snel eigen te maken.

Voor de andere positie zoeken we kandidaten met ruime ervaring in het HR vak, opgedaan in een organisatie waar het vinden, binden en boeien van schaarse professionals een uitdaging is en die weet hoe complex het is veranderingen in een organisatie te realiseren. Kennis van trajecten rond aanspreekgedrag en veranderbereidheid strekken tot aanbeveling. Ook deze kandidaat hoeft niet persé uit de sector te komen maar ervaring in organisaties waarin deze thema’s spelen is een must.

We willen de RvT graag completeren met kandidaten die sociaal ondernemerschap en het cliëntperspectief meebrengen. Bij het laatste kun je denken aan iemand die heel goed snapt wat de gevolgen van alle actuele ontwikkelingen voor de cliënten zijn, die bij een gemeente vandaan komt, zitting heeft in een cliëntenraad of veel werkt met mantelzorgers/vrijwilligers. Dat kan aansluiten bij één van de bovenstaande profielen maar mag ook worden meegenomen door iemand met een andere achtergrond. Daarom houden we het derde profiel bewust open.

Bij de uiteindelijke keuze welke 3 kandidaten gezamenlijk deze RvT het beste completeren is er ruimte voor een beginnend toezichthouder (deze moet uiteraard wel over bestuurlijke kwaliteiten beschikken) en moeten er 2 actief zijn in hun loopbaan. We willen een gezonde leeftijdsopbouw en een evenwichtige man-vrouwverdeling. Uiteraard moeten deze 3 elkaar qua persoonlijke stijl aanvullen. We zoeken kandidaten uit de regio Hoeksche Waard, Albrandswaard, Alblasserwaard, Voorne Putten, Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant en Zeeland.

Leden van de Raad van Toezicht stemmen in met en onderschrijven de protestants-christelijke identiteit van Zorgwaard zoals omschreven in de statuten.

Alle leden dienen uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg aan de cliënt voorop stelt; 
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Zorgwaard;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten; 
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgwaard stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 6.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 25 maart. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 29 maart en 11 april. De gesprekken bij Zorgwaard vinden in de week van 16 en 23 april plaats. Een kennismaking met de OR, CR en de Participantenraad maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug in welke nevenfunctie u interesse heeft en waarom. Uw cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk