crista

Eigentijds Lid Raad van Toezicht Stichting Anton Constandse Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting Anton Constandse in Den Haag biedt beschermd wonen, ondersteuning thuis en activering. Kernwoorden zijn herstel en professionalisering.  
Werken voor en met bewoners bij Stichting Anton Constandse betekent:
vanuit de visie herstelondersteuning individuele begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening. Zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past.

De Stichting Anton Constandse heeft hiervoor een uniek beroep ontwikkeld, de sociaal psychiatrisch ondersteuner; een beroep met een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Stichting Anton Constandse omvat circa 1400 cliënten, 500 medewerkers, inclusief stagiaires; en meer dan honderd woonlocaties en een hoofdkantoor in Den Haag.

De stichting wordt grotendeels gemeentelijk gefinancierd vanuit de Wmo en de Jeugdwet.
De omzet bedraagt € 33.600.000,=.

Herstel en Professionalisering
Herstelondersteuning is geprofessionaliseerd door de totstandkoming van het beroep sociaal psychiatrisch ondersteuner. Herstel en professionalisering zijn hiermee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De werkinhoud en verantwoordelijkheden van de sociaal psychiatrisch ondersteuner sluiten volledig aan bij de inhoud en verantwoordlijkheden die horen bij herstel.

De organisatie is ingericht met als belangrijkste kenmerken:

 • Cliënten hebben een nieuwe positie en voeren de regie over hun eigen herstel.
 • Zelfstandige beroepsbeoefenaren in werkeenheden zijn zelf verantwoordelijk voor hun beroepsuitoefening en hun beroepspraktijk. In werkeenheden zijn tevens medewerkers werkzaam. Zij worden functioneel en operationeel aangestuurd door beroepsbeoefenaren.
 • De cliënt staat centraal bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar.
 • De beroepsbeoefenaar met zijn beroepspraktijk in de werkeenheid staat centraal in de organisatie.
 • Ter ondersteuning van beroepspraktijken functioneren bureaus op diverse terreinen van service. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers.
 • Het geheel wordt bestuurd door de bestuurder, bijgestaan door een bestuurssecretaris, bestuursmedewerker financiën en bureaus op diverse terreinen van beheer en beleid. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers.

Delegatie, mandaat en ondermandaat
De verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening, voor de beroepspraktijk en voor de bureaus is door de bestuurder toegekend aan de beroepsbeoefenaren per werkeenheid en in navolging daarvan aan de bureaueigenaren. De juridische basis hiervoor is gelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen. Juridisch gezien zijn de werkeenheden en de bureaus geen zelfstandige rechtspersonen, maar betreft het vooral een interne formalisering in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft extern werking door het verlenen van volmacht door het bestuur aan beroepsbeoefenaren en bureaueigenaren.

Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vindt formeel plaats door middel van delegatie, mandaat en ondermandaat:

 • Delegatie heeft betrekking op de beroepsuitoefening en op de realisering van de opdracht van een bureau.
 • Mandaat heeft betrekking op de praktijkvoering door de beroepsbeoefenaren per werkeenheid en op de gang van zaken bij een bureau door de bureaueigenaar.
 • Ondermandaat wordt verleend door de beroepsbeoefenaren aan de medewerkers van een werkeenheid, alsmede door een bureaueigenaar aan de medewerkers van het betreffende bureau.

Aanvullende informatie is te vinden op de website van de stichting: www.stichtingantonconstandse.nl.

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan. De raad staat het bestuur met advies terzijde, de raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en volgt de Zorgbrede Governancecode.

De raad van toezicht van de Stichting Anton Constandse bestaat uit vijf leden. De raad werkt met drie commissies: de financiële commissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie.

De raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis.

De huidige raad van toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect voor ieders inbreng.

Gezien de rol van het vertrekkende lid van de raad van toezicht ontstaat de behoefte om de raad van toezicht te versterken met een lid dat is gekoppeld aan de cliëntenraad.

Het Profiel

Kenmerken profiel

 • De raad van toezicht zoekt een kandidaat met een zorgachtergrond (GGZ), iemand die inhoudelijke expertise kan koppelen aan strategische ontwikkelingen en die inhoud en bedrijfsvoering met elkaar kan verbinden; ervaring met maatschappelijke participatie en met samenwerking met (keten) partners in de sector is een pré.
 • Bij voorkeur beschikt de kandidaat over ervaring met een vergelijkbare doelgroep als die van Stichting Anton Constandse. De toezichthouder is bekend met en heeft een visie op herstelondersteuning en de nieuwe positie van cliënten die regie voeren over hun eigen herstel. Begrijpt de inhoud en verantwoordelijkheden van sociaal psychiatrisch ondersteuners, die volledig aansluiten bij de inhoud en verantwoordelijkheden die horen bij herstel.
 • De kandidaat is op de hoogte van het nieuwe toezichthouden, heeft een visie op good governance in de zorg en ideeën over de nieuwste ontwikkelingen hierin. Kan vanuit ideeën verbinding maken met de algemene visie op zorg en waken voor de realiseerbaarheid.
 • Om de waarde en de kracht van de koppeling aan de cliëntenraad te stimuleren, moet de kandidaat zich kunnen verplaatsen in de positie van de cliënt en de vertaalslag naar het te voeren beleid kunnen maken. Een gesprek met leden van de kerngroep van de cliëntenraad maakt daarom onderdeel uit van de selectieprocedure.

Kenmerken persoon

Stichting Anton Constandse zoekt een toezichthouder die zich herkent in de volgende kenmerken:

 • Strategische denker; een collega-toezichthouder die de algehele kwaliteit helpt verhogen.
 • Out of the box denker; iemand die nieuwe uitdaging en ideeën meebrengt, maar ook een echte teamplayer is.
 • Sociaal ondernemend persoon; toezichthouder die ook specifiek kan denken vanuit de cliënt.
 • Oog voor detail hebben; én kunnen schakelen naar een hoger abstractieniveau.

FUNCTIE-EISEN
Het lid van de raad van toezicht heeft een heldere visie op nieuw toezichthouden en beschikt uiteraard over de algemene competenties voor goed toezicht:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, alsook het vermogen om op strategisch niveau te opereren.
 • Goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • Oog voor samenwerking met ketenpartners.
 • In staat zijn om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen.
 • Affiniteit en betrokkenheid bij het type zorgverlening dat de stichting biedt en de doelstelling van de stichting.
 • Het verschil kennen tussen besturen en toezicht houden.
 • Doortastend in het bereiken van resultaten en gaat het kritische gesprek niet uit de weg.
 • Persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen.
 • Integere teamplayer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

De kandidaat is bij voorkeur woonachtig/functionerend in de regio Den Haag en omstreken.

Aanbod en procedure

Honorering is conform de richtlijnen van de NVTZ en past binnen de normstelling van de WNT-2.
De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 30 december 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats 2e en 3e week januari 2018. De gesprekken bij Stichting Anton Constandse zijn op 16 februari 2018 tussen 12.00 en 16.00 uur. Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht van 22 februari 2018. De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman.
Wij lezen graag waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw motivatie en CV kunt u sturen via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk