ingrid
  • Ervaren Lid Raad van Toezicht, aankomend (vice) voorzitter, Portefeuille algemeen: bestuur, strategie en organisatie, Mundo Kinderopvang Regio Rijnmond

Ervaren Lid Raad van Toezicht, aankomend (vice) voorzitter, Portefeuille algemeen: bestuur, strategie en organisatie, Mundo Kinderopvang Regio Rijnmond

Sluitingstermijn

Organisatie

Mundo is een ondernemende kinderopvangorganisatie die beschikt over een grote verscheidenheid aan kinderopvang voor kinderen tussen de 0 en13 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse-, tussenschoolse- en vakantieopvang. Mundo heeft meer dan 30 locaties verspreid over de gehele regio Rijnmond.

Mundo noemt zich met trots “wereldopvoeder”: altijd op zoek naar mogelijkheden voor een mooiere wereld voor kinderen. Leidraad is steeds het vertrouwen dat goede opvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige burgers in een samenleving in ontwikkeling. Nieuwsgierig zijn naar bijvoorbeeld andere culturen en natuur hoort daarbij. Mundo is vanuit die houding een innovatieve organisatie, zowel in praktisch (iedere opvanglocatie serveert bij ontvangst een kop verse koffie al dan niet met een broodje en je kunt er jouw pakketjes laten bezorgen) als in strategisch opzicht (zie de website www.buurvrouwrotterdam.nl).

Mundo werkt nauw samen met ouders, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In veel gevallen vindt de opvang van Mundo plaats bij of in de directe nabijheid van de basisschool, waarbij veel aandacht is voor de pedagogische ontwikkeling van kinderen.

Bij Mundo werken momenteel 320 medewerkers in een uitdagende werkomgeving. De omzet van de organisatie bedraagt ruim € 14 miljoen.

Mundo is - zoals veel kinderopvangorganisaties - een stichting met een Raad van Toezichtmodel en een eenhoofdige directie/raad van bestuur. Op korte termijn vindt een beperkte aanpassing van de topstructuur plaats. Per 1 september 2019 treedt 1 lid van de Raad van Toezicht af conform het rooster van aftreden. We zoeken nu naar een opvolger ter versterking van de Raad van Toezicht. Meer informatie is te lezen op www.mundo.nl.

De Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is samengesteld op basis van een goede spreiding van kennis, achtergrond en ervaring. De Raad van Toezicht is het orgaan dat conform de huidige governance code toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. De raad toetst de besluitvorming van de bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De raad fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad kan daarnaast in- en extern de rol van ambassadeur vervullen. De raad legt conform de code jaarlijks verantwoording af over haar functioneren aan de buitenwereld. 

Het ondernemende karakter van de bestuurder (en organisatie) vraagt op onderdelen een daarbij passende stijl van toezicht houden met soms minder nadruk op formele rollen en aspecten en/of uitgewerkte meer- jaren strategieplannen. In plaats daarvan is er aandacht voor het toetsen van door de bestuurder aangedragen kansen, nieuwe initiatieven en activiteiten die niet altijd gangbaar zijn in de kinderopvang, maar wel bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen van Mundo. Het vraagt van de Raad van Toezicht om voortdurend te schakelen tussen meedenken en toezicht houden, tussen afstand en nabijheid, tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; tussen het innemen van een stevig standpunt en toegankelijk zijn.  

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn naast de bekende thema’s (ontwikkeling, uitvoering en evaluatie strategie, de organisatie en haar prestaties, werkklimaat, functioneren bestuurder) het volgen van de belangrijke externe ontwikkelingen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten alsmede in een reglement Raad van Toezicht. De raad volgt de governance code van de VTOI- NVTK. De raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar.  

De huidige raad bestaat uit een combinatie van ervaren en minder ervaren toezichthouders en functioneert als een team. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl.

Het profiel

Om recht te doen aan het ondernemende karakter van Mundo en haar vele samenwerkingsverbanden zoeken we naar een ervaren kandidaat met een overkoepelende blik op de ontwikkelingen die zich voltrekken in het veld van onderwijs, kinderopvang, IKC’s, jeugdzorg et cetera. Kandidaten die daarnaast bekend zijn met de meer zakelijke kant van een organisatie, die iedere dag met marktwerking wordt geconfronteerd.  

Mede met het oog op het rooster van aftreden – waarbij naast de huidige toezichthouder de komende jaren nog twee ervaren toezichthouders terugtreden – zoeken wij 1 ervaren kandidaat die beschikt over een behoorlijk aantal jaren aantoonbare bestuurlijke, strategische en toezichthoudende ervaring. Een kandidaat die over één à twee jaar het voorzitterschap op zich kan en wil nemen. Een kandidaat die als geen ander de rol en positie van een toezichthouder uit eigen ervaring kent en die in staat is snel een bijdrage te leveren aan het goede samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht, zoals die al jaren binnen Mundo bestaat. 

Een kandidaat met een brede maatschappelijke oriëntatie, die in de eigen loopbaan en/of leven actief betrokken is bij sociale veranderingen in de maatschappij en die daarnaast beschikt over bestuurlijke kwaliteiten. Nadruk ligt op overzicht, visie, procesgevoeligheid, aandacht voor verhoudingen en kennis van de kinderopvang en het onderwijsveld, niet op gedetailleerde kennis van onderdelen van dit veld. Een daarbij passend netwerk is een duidelijke pré.

Wij zoeken een kandidaat die beschikt over een moderne visie op governance (geen “vergadertijger”) en met hart voor de kinderopvang. Een toezichthouder die de dialoog zoekt, de juiste vragen stelt, humor en relativeringsvermogen verbindt met heldere (niet onwrikbare) standpunten en die een stevige discussie niet schuwt. Doch altijd met het belang van Mundo en haar kinderen voorop! 

Vanwege uw brede maatschappelijke oriëntatie, affiniteit met kinderopvang en uw toekomstige rol als (vice) voorzitter beperkt uw bijdrage zich niet tot de eigen portefeuille. 

Bij de selectie gaan wij verder uit van de huidige samenstelling en kijken naar de kandidaat die daarbij het beste aansluit. De huidige samenstelling kent een evenwichtige man-vrouw verhouding maar meer diversiteit is gewenst. Kandidaten vanuit die doelgroep worden dan ook van harte uitgenodigd te reageren. 

Regionale binding is voor benoeming geen harde eis, wel is een zekere nabijheid tot het werkgebied van belang. Voor de volledigheid vermelden wij nog dat het nieuwe lid volledig ongebonden en onafhankelijk moet zijn en er geen sprake mag zijn van en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is zoals gebruikelijk in de branche. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 april 2019. De intakegesprekken bij ons bureau voeren wij op en vanaf 6 mei.
Op dinsdag 21 mei 2019 vinden de gesprekken bij Mundo in Schiedam plaats. De procedure wordt begeleid door Gerard Bosman. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie ambieert. Uw cv met motivatie (Word documenten) zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk