ingrid

Ervaren voorzitter Raad van Toezicht Xtra Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

Xtra is een brede en moderne welzijnsorganisatie, die actief is in Den Haag en de regio’s Haaglanden, Delft Westland Oostland (DWO), Holland Rijnland en Vlaardingen/Maassluis. De organisatie kent een holdingstructuur, waarbij de ondersteunende functies centraal zijn georganiseerd met onder de holding 7 werkmaatschappijen. 

In onze regio’s zijn wij actief in alle jeugd-, zorg- en sociale wijkteams. Wij bieden jeugdhulpverlening, jeugdwerk, opvoedondersteuning en (school-) maatschappelijk werk in Haaglanden. Daarnaast bieden wij bewoners ondersteuning vanuit het opbouwwerk, MEE- en ouderenconsulenten en verzorgen de Servicepunten XL in Den Haag. Ook zijn wij in Den Haag actief met ruim 130 peuterspeelzaalgroepen.  

Xtra werkt nauw samen met haar opdrachtgevers en collega organisaties in het maatschappelijk veld om te komen tot een integraal aanbod voor de burgers in haar werkgebied.  

Bij Xtra werken momenteel 1.400 medewerkers en meer dan 4.000 vrijwilligers in een uitdagende omgeving. De omzet van de organisatie bedraagt jaarlijks ruim € 88 miljoen. 

Xtra is – zoals zoveel brede welzijnsorganisaties – een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De organisatie staat onder leiding van een eenhoofdige raad van bestuur, die nauw samenwerkt met en in het directieteam, waarin de 3 directeuren van de 7 werkmaatschappijen en de business controller participeren. Xtra werkt nu enige jaren met bovenstaand bestuursmodel dat de komende periode door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht wordt geëvalueerd.  

De organisatie kent (bewust) een beperkt aantal managementlagen (2) en werkt zoveel mogelijk met vormen van zelforganiserende teams en ruimte voor professionals.  

Zowel de breedte van het aanbod als het aantal verschillende regio’s/gemeenten (met een per gemeente wisselend aanbod) vragen veel van het strategisch vermogen van de Raad van Bestuur en (dus) de Raad van Toezicht vanuit haar eigenstandige verantwoordelijkheid. 

De missie en visie van Xtra liggen vast in het visiedocument “Meetellen en meedoen”. Dit document maakt deel uit van een informatiepakket dat voor kandidaten beschikbaar is.  

De Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 8 leden (vanaf 1 januari 2020 nog 7 leden) en is samengesteld op basis van een goede spreiding van kennis, achtergrond en ervaring. De Raad van Toezicht is het orgaan dat conform de huidige governance code namens de samenleving toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht toetst de besluitvorming van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad van Toezicht kan daarnaast in- en extern de rol van ambassadeur vervullen. De Raad legt conform de governance code  jaarlijks (schriftelijk) verantwoording af aan de buitenwereld, over haar functioneren.

De turbulente (politieke en maatschappelijke) omgeving waarin Xtra opereert vraagt om een moderne stijl van toezicht houden met een goede balans tussen formeel toezicht houden en aandacht voor het toetsen van nieuwe initiatieven en aangedragen kansen.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar en functioneert als team. De leden zijn complementair zowel op inhoud als stijl.  De Raad van Toezicht kent een vergoedingsregeling.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat per 1 januari 2020 de vacature van Voorzitter Raad van Toezicht. 

Het profiel

De omvang van de organisatie en de complexiteit van zowel de strategische - als de organisatorische vraagstukken vragen om een uitermate deskundige Raad van Toezicht onder aansturing van een ervaren toezichthouder.

De voorzitter beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke en politieke antenne en een overkoepelende blik op de ontwikkelingen die zich in het brede veld van WMO, jeugdhulpverlening, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning, bewonersondersteuning en (school) maatschappelijk werk, voordoen.

Een kandidaat (dus) met een brede maatschappelijke oriëntatie, die in de eigen loopbaan actief betrokken is bij de verschillende sociale, politieke en maatschappelijke veranderingen in de samenleving en die beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

Vanuit deze ervaring bent u bekend met governance – en ethische vraagstukken. Maar ook met de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een grote organisatie, inclusief het spanningsveld tussen publieke en privaatrechtelijke activiteiten. Nadruk in deze positie ligt op overzicht, procesgevoeligheid, charisma, aandacht voor verhoudingen, kennis van het veld en politiek-bestuurlijk inzicht.

Vanuit uw positie als voorzitter bent u gericht op samenwerking binnen de Raad van Toezicht in een team met leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden. U beschikt over bewezen bindende kwaliteiten en staat positief-kritisch ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van Xtra.

U bent in staat op korte termijn een professionele band op te bouwen met de bestuurder op basis van een helder inzicht in ieders rol en positie. Mede daardoor bent u namens de Raad van Toezicht in staat de werkgeversrol richting de bestuurder adequaat in te vullen.

De afgelopen jaren is er een goede traditie opgebouwd waarbij de voorzitter en de bestuurder elkaar, mede ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad, elkaar met enige regelmaat spreken. Dit alles vraagt van de kandidaat dat zij of hij beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit in de eigen agenda.

Als persoon beschikt u over het charisma om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. U zoekt de dialoog, schuwt een stevige discussie niet en stelt de juiste vragen. U verbindt humor en relativeringsvermogen met heldere (niet onwrikbare) standpunten. Dezelfde eigenschappen en uitstraling stellen u tevens in staat ook extern een rol te vervullen in het belang van de stichting. Mede gegeven deze rol bent u woon- en/of werkachtig in de regio Haaglanden en goed op de hoogte van de sociale kaart van Den Haag.

Aanbod en procedure

Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie ambieert. Uw CV met motivatie (Word documenten) zien wij uiterlijk 10 augustus 2019 tegemoet via onze website.

De intakegesprekken voor deze positie vinden plaats op ons bureau in de maand augustus. De gesprekken met de door ons voor te dragen kandidaten vinden – in verband met de vakanties – plaats op 30 oktober vanaf 12.30 uur bij Xtra, met de door de Raad van Toezicht ingestelde selectiecommissie, bestaande uit 3 leden, waarbij de bestuurder als adviserend lid aanwezig is. De vergoeding is conform hetgeen gebruikelijk is in de branche.

Informatie
Voor informatie over zowel de vacature als de procedure (er wordt tegelijk zowel intern als extern geworven) kunt u contact opnemen met Gerard Bosman, associé bij Bosman & Vos, die de Raad van Toezicht bij de werving en selectie van deze vacature, ondersteunt. Ook kunt u bij hem een informatiepakket over Xtra en haar werkmaatschappijen opvragen.


Deel deze pagina in uw netwerk