ingrid

Lid Raad van Bestuur AxionContinu (fulltime) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 14 locaties in Utrecht en omgeving. Met 2100 medewerkers, 900 vrijwilligers en een omzet van € 100 miljoen is AxionContinu een serieuze speler in het zorgveld. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in het denken en doen van iedereen bij AxionContinu. Met de bewoner, revalidant en cliënt kijken ze welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe ze dat samen kunnen organiseren. Hun passie is het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen ze het beste uit een situatie. Of dat nu volledig herstel is of het beste halen uit een situatie die onomkeerbaar is. AxionContinu profileert zich als optimist in de zorg. Drie waarden zijn leidend in de keuzes en het handelen van medewerkers van AxionContinu: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.

In ruim twintig jaar zijn er twee keer zoveel mensen die zorg nodig hebben en het aantal mensen dat die zorg kan leveren halveert. AxionContinu formuleerde, in antwoord op deze ontwikkelingen, drie hoofddoelstellingen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de periode 2019-2021. Ze wil:

 • DE werkgever in de zorg zijn
 • DE expert in complexe zorg zijn
 • DE samenwerker in de regio zijn.

De raad van bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie om deze drie hoofddoelstellingen te realiseren. De bestuurlijke opdracht voor de komende jaren is, naast de reguliere besturing van de organisatie, het realiseren van de visie in een context van de groeiende en veranderende zorgvraag binnen krapper wordende financiële kaders ('meer voor minder') en AxionContinu verder ontwikkelen tot een organisatie die waardevol kan bijdragen aan de nationale veranderopgave. Deze bestuurlijke opdracht is fors. Het blijkt noodzakelijk te zijn om de interne aansturing van de organisatie, in het bijzonder de bedrijfsvoering, te verbeteren. Samen met de bestuurder is besloten het bestuur te versterken en in ieder geval voor de komende jaren een tweede bestuurder aan te stellen. Gekozen is voor een tweehoofdig bestuursmodel, met als uitgangspunt een collegiaal bestuursmodel: beide bestuurders, zowel voorzitter als lid, zijn ieder statutair bestuurlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het geheel ongeacht de onderlinge verdeling van aandachtsgebieden. Uitgangspunten voor het 2-hoofdige model zijn: complementair, collegiaal en gelijkwaardig. We zoeken nu de kandidaat die het krachtige bestuursduo van AxionContinu compleet maakt.

De Functie

De raad van bestuur staat gezamenlijk voor de geformuleerde opgaven en maakt onderling een verdeling van aandachtsgebieden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Deze verdeling kan periodiek worden herzien.

Deze nieuwe bestuurder focust zich de komende jaren op financieel economisch beleid en beheer, vastgoed strategie, versterking op sturing en control van de bedrijfsprocessen en -resultaten, verbetering, (technologische) vernieuwing en digitalisering van bedrijfsprocessen. De beide bestuurders zullen in onderling overleg deze focus in bestuurlijke aandacht concretiseren in een verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden:

 • verdeling directe aansturing op de verticale as (divisies en ondersteunende afdelingen)
 • medezeggenschap en gremia
 • externe relaties en netwerken.

Beide bestuurders delen de missie, visie, ambities, waarden en de (nog te actualiseren) besturingsfilosofie van AxionContinu. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor de externe en interne bestuurlijke opgaven en de organisatieontwikkeling van AxionContinu. De kerntaken en verantwoordelijkheden van deze bestuurder:

 • Is samen met de voorzitter raad van bestuur bestuurlijk verantwoordelijk voor AxionContinu. De raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie, is verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van de organisatie en is verantwoordelijk voor het realiseren van missie, visie en de vastgestelde strategie.
 • Is samen met de voorzitter raad van bestuur verantwoordelijk voor de beoogde organisatieontwikkeling.
 • Geeft leiding aan onderdelen van de organisatie en heeft met name de bedrijfsvoering, specifiek financiële zaken, vastgoed en ICT, als aandachtsgebied.
 • Stuurt op een positieve en duurzame zorgexploitatie.
 • Stuurt op de realisatie van het verbeteren en vernieuwen van de bedrijfsprocessen.
 • Stuurt op het interne transformatie- en veranderingsproces (Samen optimist in de zorg), gericht op versterking van executiekracht en wendbaarheid.
 • Stuurt op de verbindingen tussen strategie en uitvoering en tussen uitvoering en ondersteuning.
 • Vertegenwoordigt mede de organisatie en draagt bij aan het onderhouden van netwerken op bestuurlijk niveau.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we een kandidaat die resultaatgericht, pragmatisch en vernieuwend is, kennis en ervaring in financiële functies op strategisch niveau meebrengt en de potentie en ambitie heeft om deze uitdaging aan te gaan. Je beschikt over:

 • academisch denk- en werkniveau
 • bewezen en actuele ervaring op bestuurlijk en/of directieniveau opgedaan in de zorg, met een voorkeur voor een WLZ gefinancierde organisatie
 • bewezen ervaring als verantwoordelijke voor de (ontwikkeling van) de bedrijfsvoering, in het bijzonder financiële zaken, vastgoed en IC kennis van en ervaring met (technologische) modernisering van organisaties
 • bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond en ervaring
 •  visie en analytisch inzicht.

Naast de reguliere competenties van zorgbestuurders, is het voor deze tweede bestuurder belangrijk dat hij ondernemend, innoverend en veranderkundig en –krachtig is. De stijl en persoonskenmerken van de tweede bestuurder sluiten aan bij de opgave, fase van ontwikkeling en het motto ‘Samen optimist in de zorg’ van AxionContinu:

 • Een zichtbare, benaderbare en verbindende bestuurder, zowel voor de interne organisatie als voor externe stakeholders, die ook anderen uitnodigt om verbindingen aan te gaan, onder meer:
  - verbinden externe ontwikkelingen aan de ontwikkeling van AxionContinu
  - verbinden van mensen op gezamenlijke visie, waarden en opdracht van de organisatie
  - verbinden tussen medewerkers, management en raad van bestuur
  - verbinden tussen lijnmanagement en ondersteunende functies.
 • Een bestuurder die ruimte geeft, de dialoog aangaat, echt luistert en naar bevind van zaken handelt, besluiten neemt, overzicht houdt, PDCA-werkt en slagvaardig resultaten boekt.
 • Een optimistische en tactvolle leider die ondernemend, vernieuwend, realistisch en resultaatgericht is in denken en handelen.
 • Een leider die zich verbonden voelt met het adagium 'samen optimist in de zorg' zonder het zakelijke aspect, de toekomstbestendigheid van de organisatie en een ieders eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.
 • Een persoon die van nature makkelijk contacten legt en onderhoudt en zich met souplesse in uiteenlopende netwerken beweegt.
 • Een krachtige ontwikkelaar en veranderaar die op inspirerende en verbindende wijze vernieuwt en consistent en koersvast het meerjarenbeleid 2019-2021 realiseert en daarmee een sterke uitgangspositie voor de lange termijn realiseert.
 • Een solide, op samenwerking gericht, toegankelijk mens met humor en relativeringsvermogen.

Kortom, we zoeken een daadkrachtige strateeg, een veranderkundige leider en een vernieuwende stuurman.

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse IV. Je krijgt een contract van 4 jaar aangeboden. Je CV met motivatie (in Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 4 juni 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 10 juni gevoerd. De gespreksrondes bij AxionContinu vinden plaats op 21 juni en in de week van 24 juni. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 2 juli. We maken gebruik van een testmethodiek om de match met de voorzitter te toetsen; op 3 juli is het gesprek daarover gepland. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd op 5 juli. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen.

 


Deel deze pagina in uw netwerk