crista

Lid Raad van Commissarissen / "Huurderscommissaris" Portefeuille digitale transformatie Woonstad Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Woonstad Rotterdam, de grootste corporatie in Rotterdam, zoekt een lid Raad van Commissarissen; een “Huurderscommissaris” die kennis heeft van digitale transformatie en innovatie; die begrijpt wat deze voor Woonstad kunnen betekenen.

Woonstad Rotterdam is een grote corporatie in Rotterdam met ruim 56.000 woningen en 4.000 eenheden overig vastgoed, zoals bedrijfsruimten en garages. De stadscorporatie is uitsluitend actief in Rotterdam: één op de zes Rotterdammers huurt bij Woonstad. De corporatie bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuurt Woonstad 6.000 kamers, studio’s en appartementen aan studenten, en is daarmee marktleider in de stad. Woonstad investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.
Door onze omvang en financiële positie maken we daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad. Daar zijn we trots op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat wordt door partijen in de stad en externe toezichthouders opgemerkt en gewaardeerd.
Bij de laatste visitatie scoort Woonstad Rotterdam uitstekend.

Betrokken bewoners
Woonstad Rotterdam maakt zich sterk voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor haar doelgroepen. Ook investeert de corporatie in leefbaarheid van wijken en betrekt bewoners daarbij. Initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk worden ondersteund. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Om emancipatie en participatie te faciliteren zet Woonstad steeds vaker sociale en digitale platforms in.

Dienstverlening
Woonstad Rotterdam streeft naar hoogwaardige dienstverlening. In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van haar handelen. Omdat geen enkele Rotterdammer hetzelfde is, vraagt dit om variatie in het woningaanbod en de dienstverlening. Bewoners worden mondiger, stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen meer zelfregie. Woonstad Rotterdam werkt daarom hard aan de verdere ontwikkeling van digitale technologie om standaard processen te optimaliseren. Dit maakt, gecombineerd met de juiste vaardigheden van medewerkers van Woonstad, een betere dienstverlening en een steeds persoonlijkere benadering (menselijk gezicht) mogelijk.

Duurzaamheid
Met een extra investeringsprogramma van 40 miljoen euro per jaar tussen 2018 en 2028 draagt Woonstad Rotterdam ambitieus bij aan een duurzame woon- en leefomgeving; we behoren in de sector tot de koplopers op dit gebied. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad. Woonstad neemt versneld afscheid van aardgas als warmtebron: vóór 2050 is de gehele voorraad CO2-neutraal en aangesloten op alternatieve, duurzame bronnen. Daarbij worden technologische innovaties op de voet gevolgd, getest wanneer ze kansrijk zijn en ingezet zodra dat verantwoord is. Beleid m.b.t. circulariteit en klimaatadaptie wordt werkende weg ontwikkeld en geïmplementeerd.

Digitalisering
De snelle ontwikkeling van digitale technologie maakt een digitale transformatie van Woonstad Rotterdam noodzakelijk. Ook hier staat de mens centraal. Door te standaardiseren en digitaliseren waar dat kan, kan Woonstad maatwerk leveren waar dat moet. Vanwege het belang hiervan is voor deze taak een speciaal team opgezet dat de verschillende bedrijfsonderdelen ondersteunt en daarnaast voortdurend zoekt naar nieuwe innovaties. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening, lagere bedrijfslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarbij heeft Woonstad uiteraard oog voor privacy van bewoners en dataveiligheid.

Organisatie
Woonstad Rotterdam telt 540 medewerkers die een brede afspiegeling zijn van de stad. De organisatie heeft een omzet van 370 miljoen euro en is financieel gezond. Woonstad investeert niet alleen in de stad maar ook in de mensen die voor haar werken, we koesteren hun talenten en faciliteren hun ontwikkeling.
Woonstad Rotterdam heeft een Ondernemingsraad. De huurders en overige klanten (ondernemers, VvE) worden vertegenwoordigd door een klantenraad.  Huurders (studenten) van het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS).
De raad van bestuur bestaat uit twee leden drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter en ir. M. el Achkar MCM, lid.
De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:

 • drs. A.M. Breeman, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie)
 • ing. F. Darkaoui, lid (voordracht Klantenraad en SHS)
 • ir. T.V.M. Heerkens, lid (tevens voorzitter Auditcommissie)
 • ing. C. J. Schippers MSUS, lid (voordracht OR; tevens voorzitter Remuneratiecommissie)
 • drs. H.H.H. Wieleman, lid (tevens lid Auditcommissie)
 • een vacature die in de zomer 2020 definitief wordt vervuld

De raad van commissarissen kent twee commissies: de Remuneratie- en de Auditcommissie. In de komende 1,5 jaar vinden door reglementair vertrek nog drie wisselingen in de RvC plaats.

Vacature Lid RvC
Door het aflopen van de tweede benoemingstermijn van dhr. F. Darkaoui ontstaat per 1 november 2020 de vacature van lid van de RvC; een “Huurderscommissaris” op voordracht van Klantenraad en SHS.
De Raad van Commissarissen heeft de profielschets daarom ook in samenspraak met hen opgesteld. 

Het profiel

Voor deze vacature is de RvC op zoek naar kandidaten met specifieke kennis en expertise op het terrein van digitale transformatie en innovatie en de betekenis daarvan voor een woningcorporatie. Een commissaris die deze ontwikkelingen in perspectief kan plaatsen en betekenis van de Woonstad-ontwikkelingen aan de hand daarvan kan duiden.

Woonstad zoekt voor de RvC een ondernemer, een incubator, die snapt hoe nieuwe, digitale technologieën en het slimme gebruik van data-analyses, de bedrijfsprocessen kunnen faciliteren en vernieuwen. Die als collega in de raad van commissarissen op dit gebied nieuwe kennis toevoegt en naar de raad van bestuur als klankbord kan fungeren voor de digitale transformatie. Een commissaris die meedenkt over mogelijkheden van AI voor de dienstverlening en het slimmer inrichten van de bedrijfsprocessen; en meedenkt over de mogelijkheden die “smart city”-concepten voor Woonstad kunnen betekenen. Een pragmatische doordenker; iemand die relevante netwerken en nieuwe expertise meebrengt, die kansen ziet aankomen en als sparringpartner functioneert, dus zonder zelf belangen te hebben in de uitvoering.  

Het is een pré als kandidaten daarnaast kennis en ervaring hebben van een van de volgende gebieden:

 • Volkshuisvesting en Stedelijke ontwikkeling
 • Juridische zaken, Riskmanagement en Compliance
 • Ontwikkeling, Bouw en Commercieel beheer van Vastgoed.

Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke kwaliteiten streeft de RvC naar een opbouw die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen. Daarom gaat de RvC bij de samenstelling van de raad uit van diversiteit naar leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Er mag geen sprake zijn van (wettelijke) onverenigbaarheid van taken en belangen.
De Raad hecht veel belang aan: Samenwerkingsvermogen, Visie en Zelfreflectie.
Voor deze portefeuille geldt een benoemingstermijn van 4 jaar.

De Raad van Commissarissen

Leden van de RvC Woonstad Rotterdam beschikken over de competenties die voortvloeien uit de aard van de functie en benoemd in governancecode en wet- en regelgeving:

 • Authenticiteit en zelfreflectie, integriteit en moreel besef.
 • Bestuurlijk inzicht; stevige bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten. Kennis van corporate governance (vraagstukken).
 • Helikopterview; strategisch en analytisch denken op WO-niveau, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming; goed zicht en reflectie hebben op de onderscheidende rollen van de toezichthouder en het bestuur; in staat om op afstand toezicht te houden en zonder last en ruggenspraak het belang van Woonstad Rotterdam steeds voorop te stellen.
 • Teamspeler; in staat om discussies collegiaal te voeren, waarbij consent één van de leidende principes is.
 • Vakinhoudelijke kennis en visie.

Leden van de RvC Woonstad Rotterdam:

 • Zijn in staat om de financiële continuïteit van Woonstad Rotterdam te kunnen beoordelen in relatie tot de volledige (volkshuisvestelijke) opgave.
 • Hebben affiniteit en/of duidelijke binding met de stad; woonachtig zijn in Rotterdam is een pré.
 • Hebben een open en integere houding, zijn positief-kritisch en constructief.

De volgende expertise en netwerk-gebieden zijn voor de RvC Woonstad Rotterdam relevant:

 • Governance en Openbaar bestuur
 • Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling
 • Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed
 • Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury
 • Juridische zaken, Risk Management en Compliance
 • Organisatieontwikkeling, HRM en ICT.

Benoeming, vergoeding en procedure

Conform de Governancecode Woningcorporaties wordt het lid benoemd voor een periode van vier jaar.
Op de functie is de bindende beroepsregel van de VTW (als afgeleide van de Wet Normering Topinkomens) van toepassing. De Raad heeft voor 2020 de honorering van een lid van de RvC vastgesteld op € 16.080, te weten 80% van het maximum.

De inschrijftermijn voor deze positie start op 18 juli en sluit op 28 augustus 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvC en bestuurder.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 2 en 9 september; deze gesprekken vinden eventueel via een online-meeting plaats. De selectiegesprekken bij Woonstad Rotterdam vinden plaats op nader vast te stellen dag in week 38 (14 – 18 sept) 2020; indien mogelijk bij Woonstad Rotterdam op een manier passend binnen de richtlijnen van het RIVM.
Na een voordrachtgesprek met de klantenraad en SHS en de kennismaking met de Raad van Bestuur, wordt de voordracht geformuleerd en vindt de geschiktheid en betrouwbaarheidstoets bij de Autoriteit Woningcorporaties plaats, de zgn. Fit & Proper test.
Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.

Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos, 070 307 29 80.
Wij lezen graag terug vanuit welke ambitie en visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.
Uw cv met motivatie ontvangen wij graag via de de vacature link op onze website.

 

 

 


Deel deze pagina in uw netwerk