crista

Lid Raad van Commissarissen Op voordracht van Klantenraad en SHS Woonstad Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

“Raad van Commissarissen en Klantenraad/SHS Woonstad Rotterdam zoeken een moderne toezichthouder. Iemand die Rotterdam kent, de stedelijke woonopgaven snapt en op inspirerende manier de “huurdersportefeuille” inhoud wil geven. Een lid RvC, dat de taal en cultuur van de stad begrijpt; met een heldere visie op governance en politiek sensitief. Iemand die als vanzelfsprekend ondernemerschap en veelkleurigheid meebrengt in de raad.”

Woonstad Rotterdam is een grote corporatie in Rotterdam met ruim 56.000 woningen en 4.000 eenheden overig vastgoed, zoals bedrijfsruimten en garages. De stadscorporatie is uitsluitend actief in Rotterdam: één op de zes Rotterdammers huurt bij ons. De corporatie bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuurt Woonstad 6.000 kamers, studio’s en appartementen aan studenten, en is daarmee marktleider in de stad. Woonstad investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.
Door onze omvang en financiële positie maken we daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad. Daar zijn we trots op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat wordt door partijen in de stad en externe toezichthouders opgemerkt en gewaardeerd.
Bij de laatste visitatie scoort Woonstad Rotterdam uitstekend.

Betrokken bewoners

Woonstad Rotterdam maakt zich sterk voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor haar doelgroepen. Ook investeert de corporatie in leefbaarheid van wijken en betrekt bewoners daarbij. Initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk worden ondersteund. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Om emancipatie en participatie te faciliteren zet Woonstad steeds vaker sociale en digitale platforms in.

Dienstverlening

Woonstad Rotterdam streeft naar hoogwaardige dienstverlening. In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van haar handelen. Omdat geen enkele Rotterdammer hetzelfde is, vraagt dit om variatie in het woningaanbod en de dienstverlening. Bewoners worden mondiger, stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen meer zelfregie. Woonstad Rotterdam werkt daarom hard aan de verdere ontwikkeling van digitale technologie om standaard processen te optimaliseren. Dit maakt, gecombineerd met de juiste vaardigheden van medewerkers van Woonstad, een betere dienstverlening en een steeds persoonlijkere benadering (menselijk gezicht) mogelijk.

Duurzaamheid

Met een extra investeringsprogramma van 40 miljoen euro per jaar  tussen 2018 en 2028 draagt Woonstad Rotterdam ambitieus bij aan een duurzame woon- en leefomgeving; we behoren in de sector tot de koplopers op dit gebied. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad. Woonstad neemt versneld afscheid van aardgas als warmtebron: vóór 2050 is de gehele voorraad CO2-neutraal en aangesloten op alternatieve, duurzame bronnen. Daarbij worden technologische innovaties op de voet gevolgd, getest wanneer ze kansrijk zijn en ingezet zodra dat verantwoord is. Beleid m.b.t. circulariteit en klimaatadaptie wordt werkende weg ontwikkeld en geïmplementeerd.

Digitalisering

De snelle ontwikkeling van digitale technologie maakt een digitale transformatie van Woonstad Rotterdam noodzakelijk. Ook hier staat de mens centraal. Door te standaardiseren en digitaliseren waar dat kan, kan Woonstad maatwerk leveren waar dat moet. Vanwege het belang hiervan is voor deze taak een speciaal team opgezet dat de verschillende bedrijfsonderdelen ondersteunt en daarnaast voortdurend zoekt naar nieuwe innovaties. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening, lagere bedrijfslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarbij heeft Woonstad uiteraard oog voor privacy van bewoners en dataveiligheid.

Organisatie

Woonstad Rotterdam telt 540 medewerkers die een brede afspiegeling zijn van de stad. De organisatie heeft een omzet van 370 miljoen euro en is financieel gezond. Woonstad investeert niet alleen in de stad maar ook in de mensen die voor haar werken, we koesteren hun talenten en faciliteren hun ontwikkeling.
Woonstad Rotterdam heeft een Ondernemingsraad. De huurders en overige klanten (ondernemers, VvE) worden vertegenwoordigd door een klantenraad.  Huurders (studenten) van het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS).
De raad van bestuur bestaat uit twee leden drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter en  ir. M. el Achkar MCM, lid.
De raad van commissarissen bestaat uit zes leden:

 • drs. A.M. Breeman, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie)
 • ing. F. Darkaoui, lid (voordracht Klantenraad en SHS)
 • ir. T.V.M. Heerkens, lid (tevens voorzitter Auditcommissie)
 • ing. C. J. Schippers MSUS, lid (voordracht OR; tevens voorzitter Remuneratiecommissie)
 • drs. H.H.H. Wieleman, lid (tevens lid Auditcommissie)
 • vacature

De raad van commissarissen kent twee commissies: de Remuneratie- en de Auditcommissie. In de komende 1,5 jaar vinden door reglementair vertrek nog drie wisselingen in de RvC plaats.

Vacature Lid RvC

Door het aflopen van de tweede benoemingstermijn van een van de leden is per 6 feb 2020 de vacature van lid van de Raad van Commissarissen ontstaan; een Lid RvC te benoemen op voordracht van de huurders.
De RvC heeft de profielschets opgesteld in samenspraak met de Klantenraad en de SHS. 

De Raad van Commissarissen

Leden van de RvC Woonstad Rotterdam beschikken over de competenties die voortvloeien uit de aard van de functie en benoemd in governancecode en wet- en regelgeving:

 • Authenticiteit en zelfreflectie, integriteit en moreel besef.
 • Bestuurlijk inzicht; stevige bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten. Kennis van corporate governance (vraagstukken).
 • Helikopterview; strategisch en analytisch denken op WO-niveau, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming; goed zicht en reflectie hebben op de onderscheidende rollen van de toezichthouder en het bestuur; in staat om op afstand toezicht te houden en zonder last en ruggenspraak het belang van Woonstad Rotterdam steeds voorop te stellen.
 • Teamspeler; in staat om discussies collegiaal te voeren, waarbij consent één van de leidende principes is.
 • Vakinhoudelijke kennis en visie.

Leden van de RvC Woonstad Rotterdam:

 • Zijn in staat om de financiële continuïteit van Woonstad Rotterdam te kunnen beoordelen in relatie tot de volledige (volkshuisvestelijke) opgave.
 • Hebben affiniteit en/of duidelijke binding met het werkgebied; woonachtig zijn in de gemeente Rotterdam of regio is een pré.
 • Hebben een open en integere houding, zijn positief-kritisch en constructief.

De volgende expertise en netwerk-gebieden zijn voor de RvC Woonstad Rotterdam relevant:

 • Governance en Openbaar bestuur
 • Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling
 • Ontwikkeling, Bouw en Commercieel Beheer van Vastgoed
 • Financiën, Bedrijfseconomie en Treasury
 • Juridische zaken, Risk Management en Compliance
 • Organisatieontwikkeling, HRM en ICT.

Het profiel

Voor deze vacature is de RvC op zoek naar kandidaten met specifieke kennis en expertise:

Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling

Kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van de volkshuisvesting in het algemeen en stedelijke ontwikkeling in het bijzonder; op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingen wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn en in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar de vastgoedopgaves van Woonstad.

Governance en Openbaar bestuur

Kennis van en aantoonbare ervaring met openbaar bestuur of vertrouwd met (politiek)-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Kennis van corporate governance(vraagstukken).

 Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke kwaliteiten streeft de RvC naar een opbouw die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen. Daarom gaat de RvC bij de samenstelling van de raad uit van diversiteit naar leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Er mag geen sprake zijn van (wettelijke) onverenigbaarheid van taken en belangen.
De Raad hecht veel belang aan: Samenwerkingsvermogen, Visie en Zelfreflectie

Benoeming, vergoeding en procedure

Conform de Governancecode Woningcorporaties wordt het lid benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.
Op de functie is de bindende beroepsregel van de VTW (als afgeleide van de Wet Normering Topinkomens) van toepassing. De Raad heeft voor 2020 de honorering van een lid van de RvC vastgesteld op € 16.080, te weten 80% van het maximum.
De inschrijftermijn voor deze positie start op 24 april en sluit op 17 mei 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvC en bestuurder.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 19 en 22 mei; deze gesprekken vinden via een online-meeting plaats.
De selectiegesprekken bij Woonstad Rotterdam vinden plaats tussen 1 en 3 juni 2020; indien mogelijk bij Woonstad Rotterdam op een manier passend binnen de richtlijnen van het RIVM.

Na een voordrachtgesprek met de klantenraad en SHS en de kennismaking met de Raad van Bestuur, wordt de voordracht geformuleerd en vindt de geschiktheid en betrouwbaarheidstoets bij de Autoriteit Woningcorporaties plaats, de zgn. Fit & Proper test.
Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.

Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos, 070 307 29 80.
Wij lezen graag terug vanuit welke ambitie en visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.
Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk