ingrid

Lid Raad van Toezicht Amsterdam

Organisatie

De Sociale Maatschap is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening, werkzaam in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. De stichting is per 1 januari 2016 ontstaan als het resultaat van fusie tussen Doras (Noord) en Puur Zuid (Zuid). Er zijn circa 180 medewerkers in dienst en 500 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt circa € 12 miljoen. De Sociale Maatschap legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Noord en Zuid. Dit met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun eigen situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn. De Sociale Maatschap biedt diensten op het gebied van welzijn voor ouderen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociaal juridische hulpverlening. Ze helpt mensen die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij de deelname aan het maatschappelijk leven.
 
De Sociale Maatschap staat voor de uitdaging om zich continu te positioneren en profileren. Dat doet ze door intensieve samenwerking met externe partners, allianties te sluiten, scherp te zijn in aanbestedingen en oog te hebben voor nieuwe kansen. Daarvoor is een ondernemende houding en een innovatieve instelling nodig.
De Raad van Toezicht vervult drie functies:
 • een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur en stelt   de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast;
 • een toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de Raad van Bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvT het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten.
 • een adviesfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in iedere geval de Raad van Bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.
De Raad van Toezicht handelt conform de vastgelegde statuten van De Sociale Maatschap en de code van good governance. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • de efficiëntie van de bedrijfsvoering;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.
 
De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten. Dat vraagt van de RvT een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. Bij de samenstelling van de RvT wordt nauwkeurig gelet op een goede spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. Het is de kunst om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In de raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Als collectief waakt de RvT over plaats en positie van de organisatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’. Van de leden van de RvT wordt derhalve verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de Raad van Bestuur van het bedrijf. De RvT is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt hieronder een vertaling plaats naar criteria en kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden, waaraan ieder lid van de RvT van de Sociale Maatschap moet voldoen.

 

De Functie

Alle leden dienen over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:
Betrokkenheid: De leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende affiniteit met de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder. Dit wil zeggen:
 • Het kunnen onderschrijven van de missie en visie van de organisatie;
 • Het werkterrein van de Sociale Maatschap veronderstelt van de leden van de RvT een maatschappelijke betrokkenheid. Er dient oog te zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het eigen terrein, maar ook op andere, verwante terreinen;
 • De (maatschappelijke) betrokkenheid wordt afgeleid uit de aanwezigheid van een brede belangstelling, voor zowel menselijke als zakelijke aspecten en het hebben van inzicht op het gebied van maatschappelijk ondernemen.
 • Affiniteit met de doelgroep van de Sociale Maatschap en hart voor de sector.
 Onafhankelijkheid: De leden van de Raad van Toezicht opereren ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch. De leden van de Raad van Toezicht:
 • hebben het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur autonoom te toetsen,
 • tonen een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • zijn integer en hebben verantwoordelijkheidsgevoel;
 • moeten onafhankelijk van belangen kunnen optreden. Dat geldt ook voor het lid van de RvT dat op voordracht is benoemd van Ondernemingsraad.
 • hebben waar nodig een kritische opstelling. Leden van de RvT moeten durven problemen aan de orde te stellen
Deskundigheid: In de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur wordt adequaat voorzien. Dat betekent dat er binnen de RvT voldoende bestuurlijke/toezichthoudende ervaring aanwezig is en dat alle leden kennis hebben van de geldende Governance code. Daarnaast wordt van alle leden gebleken inzicht gevraagd in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen. De RvT zorgt ervoor dat er in zijn midden de volgende deskundigheid aanwezig is:
 • Financieel-economische kennis en ervaring met de voor de organisatie relevante financieringsstromen.
 • Juridische kennis en ervaring van de voor de stichting relevante wetgeving
 • Politiek/bestuurlijke ervaring met de (gemeentelijke) overheid.
 • Kennis van de lokale ontwikkelingen in Amsterdam, met name op het gebied van welzijn/ maatschappelijke dienstverlening.
 • Inzicht in de transities in het sociale domein.
 • Bedrijfskundige achtergrond/kennis van en ervaring met ondernemerschap
 • Kennis en ervaring met huisvesting/vastgoed.
 • Affiniteit met en/of ervaring met het cliëntenperspectief
 • Affiniteit met en/of kennis van en ervaring met het medewerkers-/sociaal perspectief (sociale wetgeving, arbeidsmarkt)
 • Kennis van en ervaring met organisatie- en managementontwikkeling/human resources management (HRM).
Teamspeler: De RvT is een collegiaal functionerend orgaan; belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot overeenstemming te komen. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt daarom het volgende verwacht:
 • Een teamgerichte, enthousiaste persoonlijkheid;
 • Humor en relativeringsvermogen;
 • Voldoende beschikbaarheid; leden van de RvT moeten bereid zijn zich in te spannen voor de Sociale Maatschap  door het lezen van stukken, bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Daar horen ook activiteiten bij buiten de reguliere vergaderingen om.
Acceptatie van het volgende uitgangspunt: Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend, ook in de externe communicatie.

 

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen in een context die volop in beweging is. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder. Die graag tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Ze moeten passen bij de wens van De Sociale Maatschap en haar Raad van Toezicht om zich verder te ontwikkelen. We zoeken nieuwe leden die integer en stevig zijn; het gesprek willen aangaan over de verdere professionalisering van de rol van toezichthouder; informeel maar wel kritisch zijn en humor hebben. Die reflectief zijn en affiniteit hebben met een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Die geloven in innovatieve samenwerkingsvormen die passen in deze tijden van decentralisaties en transities en iets hebben met sociaal ondernemerschap.
 
Om de Raad van Toezicht nu te completeren zoeken wij kandidaten met financiële competenties, zoals een bedrijfseconoom of een accountant, met bestuurlijke ervaring. U hebt kennis van de verschillende financierings- en contractvormen waarmee de maatschappelijke dienstverlening te maken heeft. Van belang is inzicht in de specifieke uitdagingen van deze financieringsvormen inclusief de noodzakelijke interne sturing op productie en verantwoording. U kunt informatie hierover lezen, interpreteren en doorzien. Kennis van risicomanagement is belangrijk. U bent maatschappelijk betrokken en gedreven om de beschikbare middelen optimaal ten goede te laten komen aan de doelen van de organisatie. Het lid met financieel-economisch profiel neemt zitting in de auditcommissie van de Raad.
 
Dit vijfde lid hoeft niet per sé uit de regio hoeft te komen en ook niet een relevant regionaal netwerk mee te nemen. Hij/zij is bij voorkeur wel actief in zijn/haar loopbaan; heeft wel bestuurlijke ervaring, maar hoeft niet specifiek ervaring als toezichthouder te hebben; is bij voorkeur wel afkomstig uit/heeft affiniteit met het maatschappelijk domein en heeft een gemeentelijke/overheidsachtergrond. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 1.500,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 28 februari. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 29 februari en 7 maart. De gesprekken bij De Sociale Maatschap vinden half maart plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u vanaf 22 februari meer informatie opvragen. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. 

Deel deze pagina in uw netwerk