nicoline 1502 84 Banner

Lid Raad van Toezicht | Bedrijfseconomisch profiel Beheerstichting Q- en C-Support ‘s-Hertogenbosch

Sluitingstermijn

Organisatie

De overkoepelende stichting is een stichting die zich bezig houdt met de gevolgen van postinfectieuze aandoeningen. Op dit moment heeft deze beheerstichting twee juridische entiteiten, stichting Q en stichting C. De raad van toezicht houdt zowel toezicht op de bestuurder van de beheerstichting als op de bestuurder van Q-support en C-support. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de raad van toezicht van de beheerstichting integraal toezicht houdt op de besturing van Q-support en C-support en dat ook daar de governance conform het model raad van toezicht is ingericht. De Raad van Toezicht gaat bestaan uit 5 leden.

Stichting Q-support en Stichting C-support
Q-support is een laagdrempelig expertisecentrum voor patiënten en professionals waar met kennis van Q-koorts het verschil wordt gemaakt. In samenspraak met de patiënt wordt breed ingezet op de gevolgen van de ziekte, deze kennis wordt opgebouwd en gedeeld, waardoor effectieve en efficiënte zorg wordt georganiseerd. Q-support onderscheidt zich in de zorg voor Q-koortspatiënten met een integrale, domein overstijgende aanpak en een complementaire rol wanneer reguliere zorg niet voorziet in de benodigde zorg.
Q-support is als expertisecentrum gefundeerd op de academische trias van patiëntenzorg, onderzoek en scholing. Q-support heeft met haar activiteiten de ambitie om een voorbeeld te zijn op het gebied van individuele patiëntenzorg, die nodig is bij nieuwe uitbraken van zoönosen/ infectieziekten.
Q-support heeft van VWS een vervolgopdracht van 5 jaar gekregen en tevens van de minister opdracht gekregen om ook een C-support op te zetten voor tenminste de komende 4 jaar. Met de ervaringen voor de Q-koortspatiënt als basis heeft men C-support ingericht. Er wordt ook hier gekeken naar de brede vragen en behoefte van de patiënt die er zijn ten gevolge van Covid -19. Ook hier is weer de belangrijke rol van C-support het verbinden van de kolommen waartussen het samenwerken niet vanzelfsprekend is; het medisch domein, het domein van werk- en inkomen en het (psycho) sociale domein. 

Door het vertrek van twee leden van de raad van toezicht, en de ontwikkeling naar een integrale beheerstichting voor Q- en C support komen er twee posities van toezichthouder vacant. 
We zoeken één lid met een financieel bedrijfseconomische achtergrond en één lid dat het patiëntperspectief inbrengt.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente inzichten in goed bestuur toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Zij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeurs rol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • kwaliteit en veiligheid cq. het integrale aanbod voor verbetering van het leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van sociaal werk.

Deze RvT zit in de overgang van projectfase naar beheerfase. Nu de organisaties Q- en C-support een meer definitieve vorm krijgen, wil men de governance voor deze organisaties verder vorm geven. Een toekomstgerichte visie, gezamenlijkheid en gedeelde drijfveren zoals transparantie typeren deze RvT. De focus op netwerken en externe samenwerking wordt, gezien de ontwikkelingen rondom de recente pandemie, vergroot. De RvT van Q- en C-Support gaat werken met een kwaliteits-, audit- en remuneratie commissie. De nieuwe toezichthouder met het financieel bedrijfseconomisch profiel wordt lid van de audit commissie. De nieuwe toezichthouder patiënt perspectief wordt lid van de kwaliteitscommissie.

Het profiel

Je brengt generieke kennis van het sociale domein en een grote betrokkenheid bij de samenleving. Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken zoals werk- en inkomen, het hebben van kennis van zorgfinanciën en/of zorgverzekering is een pre.  We zoeken bij voorkeur iemand die ervaring heeft opgedaan in diverse grotere (zorg)organisaties, bekend is met publieke gezondheid en past in een turbulente setting. Je bent vooruitstrevend in je denkbeelden op de genoemde vakgebieden en gebruikt deze kennis op een constructieve wijze in het uitvoeren van de toezichthoudende rol. Je bent steunend aan de Raad van Bestuur en bevraagt ze kritisch zonder in de controle te schieten. Je hebt humor, neemt je rol serieus en bent professioneel. Je blijft kalm en rustig, ook als het spannend wordt. Je bent actief in je loopbaan. Voor deze positie is ervaring als toezichthouder niet strikt noodzakelijk.

We zoeken 2 toezichthouders en we willen in ieder geval 1 vrouw benoemen. We komen graag in contact met startende toezichthouders.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • maatschappelijk gedreven in het algemeen en de patiëntenzorg in het bijzonder;
 • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stellen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Q- en C-support;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband Uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Q- en C-support stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de governancecode Sociaal Werk. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 31 maart 2021. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 2, 6 en 7 april. De gesprekken bij Q- en C-support worden gevoerd in de derde week van april. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken (06-28887623). We lezen graag terug waarom u op dit specifieke profiel past. Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk