ingrid

Lid Raad van Toezicht Blijf Groep Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van het bestrijden van huiselijk geweld. Daarnaast staat Blijf Groep voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die goed onderbouwd ondersteunend zijn. Bekend is o.a. de Oranje Huis-aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek. In Flevoland is door de centrum- en regiogemeenten besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij Blijf Groep en begin 2016 zijn de medewerkers van Samen Veilig Flevoland in dienst gekomen bij Blijf Groep.

Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep en de organisatie heeft een omzet van circa € 20 miljoen. Blijf Groep is een stichting die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en daarnaast door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. Blijf Groep wordt aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur.

Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Blijf Groep gaat uit van het vermogen van mensen en hun kracht in hun sociale verbanden en betrekt een ieder die daarbij nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk. In 2015 is gestart met een organisatieverandering “Zichtbaar Sterk” waarbij het principe van zelforganisatie leidend is. In het strategisch plan 2017-2018 zijn de strategische ambities geformuleerd:

 • samen met cliënten huiselijk geweld stoppen,
 • werken aan duurzame veiligheid met cliënten,
 • de inzet van Blijf Groep als expert op het gebied van huiselijk geweld is zichtbaar en effectief.

En dit alles met het motto: Met lef naast je klant!

Vorig jaar is Blijf Groep uitgebreid met een derde Oranje Huis in Flevoland. Daarnaast is Blijf Groep onderdeel van het strategisch samenwerkingsverband met collega’s (de Combine) in de 4 grote steden. Blijf Groep is druk bezig met het implementeren van het strategisch plan 2017-2018 waarin de strategische ambities zijn geformuleerd.

Blijf Groep wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Vanwege het aftreden van één van de leden zoeken we nu voor Blijf Groep een nieuwe toezichthouder. 

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code Sociaal Werk. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar en werkt met een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratie commissie. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

Wij zoeken kandidaten die zich willen committeren aan deze bijzondere organisatie en die begrijpen welke positie Blijf Groep inneemt en wat ze betekent voor haar cliënten. Dus intrinsieke motivatie voor deze organisatie en voor deze rol zijn onontbeerlijk.

Dit nieuwe lid is actief in zijn/haar loopbaan, kent de actuele ontwikkelingen en snapt de complexiteit binnen dit domein. Je hebt ervaring in een interculturele context en je bent werkzaam in een grotere organisatie in de zorg of het sociaal domein die (deels) gemeentelijk (WMO) gefinancierd wordt (dus bv. welzijn, md, vg, jeugdzorg, MEE, VVT, ggz). Je beschikt over organisatie sensitiviteit, bent analytisch, je hebt juridische affiniteit en je hebt bestuurlijke kwaliteiten. Je bent integer en in staat om integraal te kijken naar overstijgende thema’s. We denken bv. aan een ervaren bestuurssecretaris, directieadviseur of beleidsadviseur.

In deze Raad van Toezicht is ruimte voor een startende toezichthouder. Je hoeft dus geen ervaring als toezichthouder te hebben; deze positie is geschikt voor een kandidaat die graag wil leren hoe de rol van toezichthouder precies werkt. Je bent nieuwsgierig en je kunt je kwetsbaar opstellen in dit leertraject. Je durft de relevante vragen te stellen over bv. afstand en nabijheid. We zoeken iemand met de potentie en ambitie om een volwaardig toezichthouder te worden. Tenslotte passen bij deze RvT mensen die open zijn, een warme persoonlijkheid hebben en oprecht trots willen zijn op een organisatie als Blijf Groep. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en opvang in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten; 
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Blijf Groep stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 6.000,= per jaar (deze vergoeding is exclusief BTW). De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 april. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 23 en 30 april. De gesprekken bij Blijfgroep vinden in mei plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie (als Word document) zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk