ingrid

Lid Raad van Toezicht CJG Rijnmond Rotterdam

Organisatie

Onze opdrachtgever, de Stichting CJG Rijnmond, voert het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uit en biedt opvoedingsondersteuning, in opdracht van de gemeenten in Rotterdam Rijnmond, aan ouders, verzorgers, kinderen en jeugdigen. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgt de stichting, samen met de gemeenten, voor kwalitatief goede publieke zorg voor jeugd . Preventie en zorgcoördinatie behoren tot haar kerntaken en daarom heeft het CJG Rijnmond bijgedragen aan het oprichten, organiseren van en faciliteren van lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de aangesloten gemeenten. Hier kan iedereen die een vraag heeft over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. Ook de uitvoering van vaccinatieprogramma’s behoort tot haar verantwoordelijkheid.

Het CJG Rijnmond bevindt zich in een dynamisch tijdsgewricht. Ze gaat uit van de basisgedachte “Ieder Kind Wint”. Dit komt erop neer dat ze alle kinderen in beeld wil hebben (sluitende aanpak), de hulp zoveel mogelijk organiseert in de omgeving van het kind en het gezin (eigen kracht) en ze goed wil samenwerken met zorgpartners binnen de jeugdketen (duidelijke regie). Daarnaast heeft ze te maken met bezuinigingen bij gemeenten en de decentralisatie van de jeugdzorg van provincies naar de gemeenten. Jeugdhulp en jeugdzorg wordt in de nabije toekomst door  wijkteams uitgevoerd. Stichting CJG Rijnmond staat voor de vraag hoe ze zich moet ontwikkelen tot een organisatie voor preventieve publieke zorg die uitvoering geeft aan het wijkgericht aanbieden van jeugdhulp met behoud van de lokale kleur binnen de onderscheiden gemeenten. 

De organisatie bestaat sinds 1 januari 2010, heeft een omzet van circa € 40 miljoen (grotendeels gemeentelijke subsidies) en telt ruim 750 medewerkers. Een tweehoofdig bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Dit gremium houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Publiek Belang wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten; zij heeft de feitelijke zeggenschap in de stichting en benoemt het bestuur en de toezichthouders. Dit maakt deze organisatie voor de toezichthouders tot een uitdagende en complexe setting. Wij zoeken voor het CJG Rijnmond een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. Ze toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt 5 keer per jaar bij elkaar.

De Functie

De Raad van Toezicht van het CJG Rijnmond bestaat uit 4 leden en is samengesteld op basis van deze uitgangspunten:
 • de leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • er is voldoende affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • de belangrijkste stakeholders van de stichting herkennen zich in de samenstelling van de raad;
 • er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur;
 • er is een evenwichtig team samengesteld in termen van de volgende teamrollen: adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder;
 • de Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken.
 • Deze verdeling wordt in de regel bepaald door de achtergrond, ervaring en deskundigheid van de leden van de Raad. Een eventuele verdeling laat de verantwoordelijkheid van alle leden voor het integrale toezicht onverlet.
Gezien alle toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk dat het nieuwe lid relevante ervaring en deskundigheid meeneemt op het gebied van (zorg)ondernemerschap in het maatschappelijk en sociaal domein. Het lid heeft expertise op het gebied van complexe verandervraagstukken in een dynamische (politiek/bestuurlijke) setting. Met het oog op de toekomst heeft dit lid de potentie en de ambitie om op termijn voorzitter van een Raad van Toezicht te worden.

Het Profiel

Je hebt ervaring als toezichthouder, bent momenteel actief in je loopbaan en brengt bovengenoemde kennis, ervaring en expertise mee. We zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van het CJG Rijnmond, bij de stijl van deze raad en bij de (multiculturele) diversiteit van de stadsregio Rotterdam. Je denkt zorgbreed mee over de huidige ontwikkelingen en je snapt, vanuit je rol als toezichthouder, de frictie die kan ontstaan tussen de risicogedachte enerzijds (fouten voorkomen) en de allesomvattende missie  “Ieder Kind Wint” anderzijds. Je combineert pragmatisme met een intrinsieke bevlogenheid om bij te dragen aan deze missie. Met een Rotterdamse mentaliteit kun je goed balanceren tussen de afstand en nabijheid, toezicht houden en advies geven, de risico-gedachte en de onbevangenheid, het zorgondernemerschap en de politieke context, doorpakken en de rust bewaren bij een crisis. Je past in een omgeving met een informele, professionele, kritische en oplossingsgerichte stijl waar op directe wijze wordt gediscussieerd. Je bent een stevige persoonlijkheid en je vindt het een uitdaging om te leren in een betrekkelijk nieuwe organisatie. Je werkt en/of woont in de regio Rijnmond. Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.
Naast deze specifieke competenties wordt van alle leden van deze raad verwacht dat ze over de volgende kwaliteiten en eigenschappen beschikken:
 • binding met de missie, ambitie en strategie van de stichting;
 • affiniteit met het werk en de doelstelling van de stichting;
 • brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de stichting;
 • optreden als ambassadeur voor de stichting;
 • in staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende beschikbaar zijn en bereid om vrijwel alle bijeenkomsten van de Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur, als afzonderlijk lid en in teamverband, met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • integere opstelling;
 • de bereidheid zich blijvend te verdiepen in voor de stichting relevante ontwikkelingen;
 • zelf maatschappelijk actief zijn.
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze hart heeft voor de doelgroep en zich kan verbinden met het uitgangspunt van het CJG: Ieder Kind Wint! Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het CJG Rijnmond is vastgesteld op een honorarium van € 7.000,= per jaar. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 5 november 2013. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 8 en 20 november 2013. De gesprekken bij de organisatie vinden plaatsen in december. Deze gesprekken worden begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Deel deze pagina in uw netwerk