ingrid

Lid Raad van Toezicht De Sociale Maatschap Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Sociale Maatschap is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening, werkzaam in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. De stichting is per 1 januari 2016 ontstaan als het resultaat van een fusie tussen Doras (Noord) en Puur Zuid (Zuid). Er zijn circa 240 medewerkers in dienst en 500 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt circa € 12 miljoen.

De Sociale Maatschap legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Noord en Zuid. Dit met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun eigen situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn. De Sociale Maatschap biedt diensten op het gebied van welzijn voor ouderen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociaal juridische hulpverlening. Ze helpt mensen die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij de deelname aan het maatschappelijk leven.

Daarnaast vallen onder de Sociale Maatschap nog twee stichtingen die zich bezig houden met beschermingsbewind respectievelijk hulpverlening aan derden.

De Sociale Maatschap is in Amsterdam een voorloper in haar werkgebied, toonaangevend in kwaliteit en een belangrijke speler waar het gaat om schuldhulpverlening, sociaal werk en sociaal raadsliedenwerk. Voor de gemeente is ze het aanspreekpunt. Ze investeert veel in informele netwerken en het aantal vrijwilligers is sinds 2015 verdubbeld. Ze onderscheidt zich door de analyse van de maatschappelijke trends, haar oplossingsgerichtheid en de verbinding die gemaakt wordt met strategische partners. Het is een financieel gezonde organisatie die bekend staat als een goede werkgever.

Er spelen ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de organisatie. De kans is groot dat ze te maken krijgt met aanbestedingen; het risico bestaat dat bezuinigd wordt op de basisvoorzieningen; er is sprake van een verschuiving van stadsdelen naar de centrale stad; het is mogelijk dat maatschappelijke dienstverlening wordt samengevoegd met welzijn in de wijken; er zijn nieuwe dan wel veranderende doelgroepen (denk aan statushouders); de overheid pakt de rol van uitvoerder en in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om hier adequaat op in te spelen wordt heel binnenkort een strategische sessie belegd die leidt tot een strategisch plan 2019-2020 en voorbereiding op het offertetraject voor 2019.

De Sociale Maatschap wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van éen van de leden in mei 2018. Daarom zoeken we nu naar een nieuwe toezichthouder.

de Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

Wij zoeken kandidaten die passen in een context die volop in beweging is. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder. Die graag tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Ze moeten passen bij de wens van De Sociale Maatschap en haar Raad van Toezicht om zich verder te ontwikkelen. Die reflectief zijn en affiniteit hebben met een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Die geloven in innovatieve samenwerkingsvormen die passen in deze tijden van decentralisaties, transities en digitalisering en iets hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit nieuwe lid is actief in haar loopbaan, kent de actuele ontwikkelingen, snapt de complexiteit binnen dit domein en komt uit de zorg of het sociaal domein. Kennis van organisaties die gemeentelijk gefinancierd worden is een grote pré. Je hebt zicht op de klant van De Sociale Maatschap, weet welke behoefte die heeft en wie de stakeholders zijn. We denken bv. aan een ervaren bestuurssecretaris, directieadviseur of beleidsadviseur in het sociaal domein. Vanuit je rol heb je te maken gehad met Raden van Toezicht. Je hoeft geen ervaring als toezichthouder te hebben maar wel over voldoende senioriteit, organisatie sensitiviteit, bestuurlijke kwaliteiten en een moderne visie governance te beschikken.

Je vormt het geweten van de raad. Je bent analytisch, procesmatig heel sterk en iemand die de ander makkelijk bij de les houdt en van nature anders tegen zaken aan kijkt. Je past in een RvT die in ontwikkeling is en die verder wil professionaliseren. Je hebt affiniteit met de doelstelling van de Sociale Maatschap. Je bent iemand die heel kalm blijft in een dynamische context en je weet op zorgvuldige wijze de juiste vragen te stellen. Gezien de samenstelling van de RvT benoemen we graag een vrouw op deze positie. Je hebt grootstedelijke affiniteit en een intrinsieke wens om je te ontwikkelen en te groeien in deze rol als toezichthouder. Je bent in staat om het tegengeluid te laten horen. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Sociale Maatschap stellen;
 • helikopterview en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken
 • integriteit en moreel besef.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4.000,= per jaar (deze vergoeding is exclusief BTW). De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 4 maart 2018. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 12 maart. De gesprekken bij De Sociale Maatschap vinden in de week van 19 maart plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk