ingrid

Lid Raad van Toezicht - financieel profiel AxionContinu Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 14 locaties in Utrecht en omgeving. Met 2100 medewerkers, 900 vrijwilligers en een omzet van € 100 miljoen is AxionContinu een serieuze speler in het zorgveld. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in het denken en doen van iedereen bij AxionContinu. Met de bewoner, revalidant en cliënt kijken de professionals welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe ze dat samen kunnen organiseren. Hun passie is het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo haalt de organisatie het beste uit een situatie. Of dat nu volledig herstel is of het beste halen uit een situatie die onomkeerbaar is. AxionContinu profileert zich als optimist in de zorg. Drie waarden zijn leidend in de keuzes en het handelen van medewerkers van AxionContinu: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.

Over ruim twintig jaar zijn er twee keer zoveel mensen die zorg nodig hebben en het aantal mensen dat die zorg kan leveren halveert. AxionContinu formuleerde, in antwoord op deze ontwikkelingen, drie hoofddoelstellingen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de periode 2019-2021. De organisatie wil:

 • DE werkgever in de zorg zijn
 • DE expert in complexe zorg zijn
 • DE samenwerker in de regio zijn.

De Raad van Bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie om deze drie hoofddoelstellingen te realiseren. De bestuurlijke opdracht voor de komende jaren is, naast de reguliere besturing van de organisatie, het realiseren van de visie in een context van de groeiende en veranderende zorgvraag binnen krapper wordende financiële kaders ('meer voor minder') en AxionContinu verder ontwikkelen tot een organisatie die waardevol kan bijdragen aan de gewenste en noodzakelijke veranderingen in de zorg. 

Deze bestuurlijke opdracht is fors. Het bleek in de afgelopen periode noodzakelijk om de interne aansturing van de organisatie te verbeteren. Om die uitdaging het hoofd te bieden, is vorig jaar besloten om te kiezen voor een tweehoofdig bestuursmodel. In september 2019 en maart 2020 zijn het nieuwe lid respectievelijk de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aangetreden.

Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. Het rooster van aftreden voorziet in het vertrek van twee leden en daarom zoeken we voor AxionContinu twee nieuwe toezichthouders, één met een financieel profiel en één met een zorgprofiel. Dit profiel gaat specifiek in op het financiële profiel.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente inzichten in goed bestuur toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Zij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ.

 Deze RvT is waardegedreven en omarmt het Rijnlands model, ook als toezichthouder. Ze kijkt altijd vanuit de inhoud, niet vanuit positie. Een toekomstgerichte visie, gezamenlijkheid en gedeelde drijfveren typeren deze RvT. Het is een pragmatische RvT waarin lastige zaken worden besproken, belangen goed worden goed afgewogen en de Raad van Bestuur in haar positie wordt gelaten. De focus op stakeholders en externe samenwerking wordt, gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap, vergroot. De RvT van AxionContinu werkt met een kwaliteits-, audit- en remuneratiecommissie. Deze nieuwe toezichthouder wordt lid van de auditcommissie.

Het profiel

U hebt kennis van zorgfinanciën, risicomanagement en compliance en hebt affiniteit met vastgoed- en ICT-vraagstukken. We zoeken bij voorkeur iemand die ervaring heeft opgedaan in diverse grotere zorgorganisaties (het liefst ook buiten de VVT) en past in een turbulente setting. U bent vooruitstrevend in uw denkbeelden op de genoemde vakgebieden en gebruikt deze kennis op een constructieve wijze in het uitvoeren van de toezichthoudende rol. U bent steunend aan de Raad van Bestuur en bevraagt ze kritisch zonder in de controle te schieten. U hebt humor, neemt uw rol serieus en bent professioneel. U blijft kalm en rustig, ook als het spannend wordt. U bent actief in uw loopbaan. Voor deze positie is ervaring als toezichthouder niet strikt noodzakelijk.

We zoeken 2 toezichthouders en we willen in ieder geval 1 vrouw benoemen. We komen graag in contact met kandidaten met een migratie achtergrond.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stellen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van AxionContinu;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan AxionContinu stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 14.800,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 9 oktober 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 19 en 26 oktober. De gesprekken bij AxionContinu worden gevoerd in de week van 9 en 16 november. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom u op dit specifieke profiel past. Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk