crista

Lid Raad van Toezicht Financieel profiel Stichting Anton Constandse Den Haag

Sluitingstermijn

Organisatie

De Stichting Anton Constandse heeft als doel ondersteuning te bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening, zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past. De stichting werkt vanuit de visie van herstelondersteuning. Deze is geprofessionaliseerd door de totstandkoming van het beroep sociaal psychiatrisch ondersteuner. De inhoud en verantwoordelijkheden van de sociaal psychiatrisch ondersteuner sluiten volledig aan bij de inhoud en verantwoordelijkheden die horen bij herstel.
Samenwerken met ketenpartners is essentieel om de cliënten te ondersteunen bij hun herstel.

De organisatie is ingericht met als belangrijkste kenmerken:

 • cliënten hebben een nieuwe positie en voeren de regie over hun eigen herstel;      
 • zelfstandige beroepsbeoefenaren in werkeenheden zijn zelf verantwoordelijk voor hun beroepsuitoefening en hun beroepspraktijk. In werkeenheden zijn tevens medewerkers werkzaam. Zij worden functioneel en operationeel aangestuurd door beroepsbeoefenaren;
 • de cliënt staat centraal bij de zelfstandige beroepsbeoefenaar;
 • de beroepsbeoefenaar met zijn beroepspraktijk in de werkeenheid staat centraal in de organisatie;
 • ter ondersteuning van beroepspraktijken functioneren bureaus op diverse terreinen van service. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers;
 • het geheel wordt bestuurd door de bestuurder, bijgestaan door een bestuurssecretaris, bestuursmedewerker financiën en bureaus op diverse terreinen van beheer en beleid. Deze bureaus hebben een eigenaar en medewerkers.

De verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening, voor de beroepspraktijk en voor de bureaus is door de bestuurder toegekend aan de beroepsbeoefenaren per werkeenheid en in navolging daarvan aan de bureaueigenaren. De juridische basis hiervoor is gelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen. Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vindt formeel plaats door middel van delegatie, mandaat en ondermandaat.

De Stichting Anton Constandse omvat circa 1400 cliënten in 34 werkeenheden, 500 medewerkers, inclusief stagiaires, en meer dan honderd woonlocaties en een hoofdkantoor in Den Haag.
De stichting wordt grotendeels gemeentelijk gefinancierd vanuit de Wmo en de Jeugdwet. 
De omzet bedraagt € 33.600.000,-. De Stichting Anton Constandse is financieel gezond. 
De ontwikkelingen in het werkveld en de financiering vragen de komende jaren aandacht, onder andere door wijzigende inkoopmodellen (van subsidiecontracten naar maatwerkarrangementen). Tevens is er aandacht voor de vastgoedportefeuille en de financiële meerjarenstrategie. 
Aanvullende informatie is te vinden op de website van de stichting: www.stichtingantonconstandse.nl.
Door het reglementair vertrek van een van de toezichthouders zoekt de Stichting Anton Constandse kandidaten voor de functie:
 
Lid Raad van Toezicht met relevante kennis op financieel-economisch gebied en met ruime ervaring in vastgoedmanagement op strategisch niveau.
 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan. De Raad staat het bestuur met advies terzijde. De Raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en volgt de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt met drie commissies: de financiële commissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. De Raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis.
De huidige Raad van Toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect van ieders inbreng.

Het profiel

Binnen de Raad van Toezicht Stichting Anton Constandse ontstaat de vacature voor een lid met een financieel profiel. De stichting zoekt iemand die relevante bedrijfsmatige expertise kan koppelen aan strategische ontwikkelingen in de zorg; die inhoud en bedrijfsvoering met elkaar kan verbinden. Ervaring met maatschappelijk ondernemerschap in het publieke en sociale domein is een pré. 
Vanuit die visie en ideeën maakt het nieuwe lid Raad van Toezicht verbinding met de opgaven in de zorg, ook vanuit financieel en vastgoed-perspectief, en heeft een scherp oog voor de realiseerbaarheid ervan. De kandidaat voor deze positie heeft kennis van financiering in de zorg, met name ten aanzien van de veranderingen die ter zake de laatste jaren hebben voorgedaan. 
Specifiek aandachtsgebied is duurzaamheid van de organisatie (financieel / vastgoed); het mogelijk maken van nieuwe verdienmodellen en concepten voor dienstverlening en op strategisch niveau korte termijn besluiten koppelen aan lange termijn perspectief.

Kenmerken die voor leden van de Raad van Toezicht belangrijk zijn: 

 • onafhankelijkheid in meningsvorming met een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen;
 • affiniteit met de visie, algemene doelstelling en zorgfunctie van de stichting, alsook met de doelgroep;
 • functioneren in een goed werkend team als een inspirerende en deskundige toezichthouder die gevraagd en ongevraagd zijn/haar mening geeft; 
 • strategische denken met respect voor elkaar zienswijze op basis van een kritische uitwisseling van standpunten ten behoeve van meningsvorming;
 • sociaal ondernemend met oog voor het detail én in staat te schakelen naar een hoger abstractieniveau;
 • senioriteit combineren met open communicatie; informeel en authentiek werken; 
 • op de hoogte van het nieuwe toezichthouden, met een eigen visie op ‘good governance’; het verschil snappen tussen besturen en toezicht houden.

Gezien de kennis, expertise en netwerken die aanwezig zijn binnen het huidige team van toezichthouders is de RvT op zoek naar veelkleurige en veelzijdige kandidaten met zicht op de financiële opgaven en uitdagingen in maatschappelijke ondernemingen. 
Met kennis van de werkterreinen van de Stichting Anton Constandse: GGZ, herstelgerichte ondersteuning, beschermd wonen, jeugdzorg, sociaal domein, en een relevant netwerk in de regio Den Haag.

Het Lid Raad van Toezicht beschikt uiteraard over de algemene competenties voor goed toezicht:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring; vermogen om op strategisch niveau te opereren.
 • Goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • In staat zijn om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen.
 • Affiniteit en betrokkenheid bij het type zorgverlening en de doelstelling van de stichting.
 • Doortastend in het bereiken van resultaten en gaat het kritische gesprek niet uit de weg.
 • Persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen.
 • Integere teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Leden van de Raad van Toezicht hebben geen (zakelijke) binding met organisaties waar de Stichting Anton Constandse mee samenwerkt.

Aanbod en procedure

Honorering is conform de richtlijnen van de NVTZ en past binnen de normstelling van de WNT-2.

De inschrijftermijn voor deze functie start op 24 augustus 2018 en sluit op 15 september 2018.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 17 en 19 september 2018. De selectiegesprekken bij de Stichting Anton Constandse worden gehouden op 28 september 2018.
Benoeming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 december 2018.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos,
cvonkeman@bosmanvos.nl; 070 307 29 80.

Wij lezen graag waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw motivatie en CV (in Word) zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk