ingrid

Lid Raad van Toezicht financiële portefeuille Stichting Peuterspeelzalen Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Peuterspeelzalen Leiden (verder te noemen SPL) begeleidt meer dan 500 kinderen van 2 tot 4 jaar op verschillende locaties in Leiden, Lisse en Noordwijk. In Noordwijk wordt op 2 locaties buitenschoolse opvang geboden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Totaal zijn 120 medewerkers werkzaam bij SPL en de organisatie heeft een omzet van 3 miljoen (€ 2,2 miljoen subsidie van de gemeente en € 800.000,= oudertoeslag). SPL is een brede maatschappelijke organisatie en werkt zowel inhoudelijk als strategisch samen met diverse andere instellingen gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. De doorvoering van de Wet Innovatie en Kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen hebben grote gevolgen (gehad) voor SPL. Inmiddels is de organisatie zover dat het nieuwe strategische vergezicht voor de komende jaren bijna klaar is. De organisatie staat voor forse uitdagingen door alle veranderingen in het sociaal domein. De organisatie is in gesprek met de gemeente over de toekomstige subsidiering. SPL wil steeds meer positie innemen in de wijk, de samenwerking met partners verder uitbreiden en de focus houden op deze doelgroep. Ze ambieert een wijkgerichte aanpak om de kwetsbare doelgroep te ondersteunen en de ouders te bereiken die SPL als haar doelgroep ziet.

SPL wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De RvT fungeert als RvT voor Stichting Peuterspeelzalen Leiden en voor de Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek. 
De Raad van Toezicht bestaat nu uit 3 leden: 1 voorzitter, 1 lid met een inhoudelijke achtergrond en 1 met een juridisch profiel. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoeken we nu een lid met een financieel profiel. Dit lid gaat deel uitmaken van de audit commissie.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de kwaliteit van de ontwikkel- en leeromgeving van de jonge kinderen;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de VTOI-NVTK. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

We zoeken voor deze nevenfunctie een kandidaat met een financieel profiel. Iemand die niet alleen goed wijs kan worden uit financiën, maar ook de subsidiëring van de gemeente kent. We denken aan kandidaten die nu manager/directeur financiën in het sociaal domein of onderwijs zijn en de bereidheid hebben om zich inhoudelijk te verdiepen. Een hoofd financiën bij een gemeente (van enige omvang) die dit soort types organisaties financiert is ook van harte welkom. Van nature ben je een gestructureerde, procesmatige denker. Je blijft kalm onder grote druk en weet hoe je moet schakelen in veranderende omstandigheden. Je bent een sparring partner en in staat om indien nodig een ander geluid te laten horen. Je vervult de rol van de kritische tegendenker. Je kan en wil je strategisch verdiepen en hebt voldoende tijd om deze nevenfunctie kwalitatief goed in te vullen. Ervaring als toezichthouder is niet nodig, bestuurlijke kwaliteiten en een visie op governance zijn vereisten. We zoeken iemand die gericht is op samenwerking en die graag wil bijdragen aan de teamontwikkeling binnen de RvT. Je ambieert deze rol oprecht vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Tenslotte zoeken we een kandidaat die recht doet aan de diversiteit van de ouders en kinderen die tot de doelgroep van SPL behoren.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en peuterspeelzaalwerk in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de begeleiding van het jonge kind voorop stelt;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van SPL;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SPL stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de code van de VTOI-NVTK € 2.250,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 juni. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 24, 25 en 28 juni. De gesprekken bij SPL vinden plaats op 4 juli ‘s avonds. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk