ingrid

Lid Raad van Toezicht - innovatieve, inspirerende sparringpartner Catharina, thuis op Voorne, Brielle en Westvoorne

Sluitingstermijn

Organisatie

Catharina, thuis op Voorne is een zorg- en welzijnsorganisatie van middelgrote omvang met haar wortels in Brielle. De historie van Catharina gaat terug tot 1293, toen het Catharina Gasthuis in Brielle werd gesticht. Catharina biedt op meerdere locaties een samenhangend assortiment van zorg- en welzijnsproducten, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van senioren in de gemeenten Oostvoorne, Rockanje, Brielle en binnenkort ook in Hellevoetsluis. Catharina doet dit met een kwalitatief aansprekend en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Dit verblijf kan kortdurend of langdurend zijn. Circa 300 medewerkers hechten aan de menselijke maat en korte lijnen. Binnen Catharina  werkt men kleinschalig, is men flexibel en maatschappelijk verbonden. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers rechtstreeks verbonden aan Catharina of zetten zich vanuit een regionale vrijwilligersorganisatie in voor de cliënten van Catharina.

Catharina, thuis op Voorne richt zich op inhoudelijke vernieuwing van de zorg en verdere professionalisering van de verpleeghuiszorg. Ook heeft Catharina ambitie om te groeien. Om dit te realiseren is heel recent een nieuwe locatie geopend in Brielle met 45 senioren appartementen en 28 PG plaatsen en het Catharina Gasthuis wordt gerenoveerd. Op één van de locaties zijn leefcirkels ingericht om een betere omgeving voor bewoners met dementie te realiseren. In Hellevoetsluis wordt in ieder geval één nieuwe locatie gebouwd. Het doel is hierbij om het aantal verpleeghuisplekken uit te breiden en een omzetgroei van € 17 naar € 25 miljoen op jaarbasis te realiseren. Uiteraard spelen ook voor Catharina de problemen op de arbeidsmarkt een rol. Catharina ziet mogelijkheden op het gebied van zorgvernieuwing, -innovatie en eHealth.

De missie, visie en ambitie van Catharina zijn herijkt. Hierbij zijn een nieuwe toekomstbestendige besturingsfilosofie en  organiseerprincipes beschreven. Binnen de organisatie wordt gewerkt aan professionalisering, optimalisering van processen en efficiënt en effectief werken. Dit is onderdeel van het Kwaliteitsprogramma dat wordt uitgevoerd in de jaren 2020-2022. De cliënt en zijn/haar naasten staan te allen tijde centraal binnen de zorg- en dienstverlening en daarmee binnen de hele organisatie.

De organisatie wordt aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de leden neemt – conform het rooster van aftreden – eind van dit jaar afscheid. Daarom zoeken we nu voor de Raad van Toezicht een nieuw lid.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente inzichten in goed bestuur toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Zij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

-   het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;

-   ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;

-   de organisatie en haar prestaties;

-   het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;

-   het functioneren van de Raad van Bestuur;

-   belangrijke externe ontwikkelingen;

-   de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;

-   de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode Zorg.

Deze Raad van Toezicht heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Ze vervullen de rol van adviseur en sparring partner voor de RvB en voeren graag discussies vanuit diverse invalshoeken. Argumenten worden gedeeld, voors en tegens worden afgewogen en er wordt een gezamenlijk besluit genomen. Ze informeren zich niet alleen door de stukken maar vooral door zichtbaar te zijn in de organisatie, bezoeken af te leggen en nauwe contacten te onderhouden met de RvB, OR en de CCR. Binnen de Raad van Toezicht staan de woorden kritisch en verbindend centraal. De RvT werkt met een remuneratie-, audit- en kwaliteitscommissie.

Het profiel

We zoeken voor dit profiel naar kandidaten met kennis van en een visie op innovatie van dienstverlening en organisatie in de zorgsector en die weten wat eHealth en digitalisering kunnen betekenen voor de kwaliteit van leven voor cliënten en kwaliteit van werk voor (toekomstige) medewerkers van Catharina.

Je kijkt hierbij natuurlijk altijd vanuit je rol als deskundig toezichthouder en niet vanuit een inhoudsdeskundige positie. Je brengt ondernemerschap mee en het is prettig als je affiniteit hebt met organisatie ontwikkeling. Je bent van nature een constructief kritische sparring partner die adviezen wil geven en mee wil discussiëren. Je bent een innovatieve, inspirerende persoon die als klankbord wil fungeren voor de ontwikkelingen in de ehealth en digitalisering. Ervaring als toezichthouder is voor deze positie niet noodzakelijk. We komen graag in dit contact met kandidaten die zich in dit profiel herkennen en die actief zijn in hun loopbaan.

Het nieuwe lid dient over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Catharina, thuis op Voorne;
 • algemene bestuurlijke dan wel eindverantwoordelijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Catharina stellen. 

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de NVTZ. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 november 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 19, 20 en 23 november. De gesprekken bij Catharina, thuis op Voorne worden gevoerd op 3 december. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom je op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.

 


Deel deze pagina in uw netwerk