ingrid

Lid Raad van Toezicht Inovum Loosdrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Inovum is een middelgrote zorgorganisatie die als doel heeft de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed- en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten, zelfstandige woonruimte voor ouderen, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg. Haar kernwaarden zijn: eigen regie, liefdevol en samen.

Er is grote betrokkenheid bij de ca. 450 medewerkers (300 fte) die zich in hun dagelijks werk vooral richten op de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners en cliënten. Daarnaast werken bij Inovum zo’n 300 vrijwilligers. Inovum onderscheidt zich, zoals de naam al zegt, door vooruit te streven, zichzelf steeds te verbeteren en aan te passen. Daar zijn ze goed in. Inovum is actief in het werkgebied Gooi-Zuid. Met name in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De verankering in dorpen en wijken is voelbaar op de verschillende locaties en is ook herkenbaar in de kernwaarden van Inovum. Waar nodig en nuttig werken ze actief samen met andere organisaties.

Inovum heeft op tijd geanticipeerd op de grote veranderingen in de ouderenzorg. Zo zijn twee verouderde verzorgingshuizen gesloten en is daarvoor in de plaats in Kortenhoef een ‘zorggeschikt’ appartementencomplex Veenstaete gebouwd (geopend in 2012) met 137 appartementen en twee kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie (totaal 14 plaatsen). Daarnaast is het voormalige verzorgingshuis Gooiers Erf (Hilversum) gerenoveerd en omgebouwd tot een verpleeghuis met 85 plaatsen verdeeld over kleinschalige voorzieningen voor mensen met dementie (geopend in 2013). In Loosdrecht staat De Beukenhof gebouwd in de jaren zeventig en diverse malen aangepast. De Beukenhof biedt plaats aan ca. 135 cliënten en kent de volgende doelgroepen: revalidanten, mensen met chronisch ziekten, niet aangeboren hersenletsel (NAH), hospice zorg, psychogeriatrie en somatiek plus. Voor de Beukenhof zijn nieuwbouwplannen in voorbereiding (fase voorlopig ontwerp). Geplande aanvang bouw is 2019. Bij al die veranderingen is ook ingezet op extramuralisering van de zorg. Inovum heeft al een aantal jaren een gezonde exploitatie en het eigen vermogen is goed te noemen. Inovum participeert actief in diverse samenwerkingsverbanden. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intensieve samenwerking van de behandeldiensten met twee andere zorgorganisaties en wordt gesproken over de bundeling van alle vormen van kortdurend verblijf en revalidatie in de regio.

Inovum is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. Zij rapporteert aan de Raad van Toezicht. De principes van de Zorgbrede Governance Code worden gehanteerd. Vanwege verandering van werkzaamheden is deze zomer een van de leden teruggetreden en is Inovum op zoek naar een nieuw RvT lid dat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad wordt benoemd.

De raad van toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon – en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Het profiel

De Raad van Toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:

 • zorg als ervarings- en deskundigheidsgebied inbrengt. Dit lid zal ook deel gaan uitmaken van de Commissie Zorg (Kwaliteit en Veiligheid). We zoeken iemand met kennis van de zorgsector en specifieke deskundigheid op het gebied van het cliënt perspectief en -medezeggenschap. Enige ervaring als toezichthouder strekt tot aanbeveling;
 • kan denken in hospitality concepten;
 • affiniteit heeft met het werkgebied van Inovum;
 • past in het huidige RvT vanwege de gewenste continuïteit en man-vrouw verhouding.

Aan dit profiel voldoen bijvoorbeeld creatieve zorgondernemers, een specialist ouderengeneeskunde, een gepensioneerde zorgbestuurder, een geestelijk verzorger met ervaring in de ouderenzorg of een onafhankelijk voorzitter van een cliëntenraad.

Het nieuwe lid heeft voldoende tijd beschikbaar. De voorkeur gaat uit naar iemand actief is in zijn/haar loopbaan.

Het type dat deze RvT goed aanvult is iemand de vinger op de zere plek legt maar ook constructief meedenkt over oplossingen; die de dilemma’s wel signaleert en out of the box blijft denken. Een kandidaat lid met een ontspannen houding die beschikt over relativeringsvermogen. Die durft te interveniëren en in staat is om zich te verwonderen en die verwondering uit te spreken.  

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Kritisch en analytisch denkniveau (tenminste HBO denk- en werkniveau);
 • Kennis van de zorg en (maatschappelijke) dienstverlening; affiniteit met het werkveld van de instelling en de cliëntgroep.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antennes;
 • Inzicht in- en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 • Bekendheid met- en een visie hebben op corporate governance en de mogelijke rol van cliënt (of diens vertegenwoordigers) hierbij;
 • Evenwichtig in enerzijds betrokkenheid en anderzijds bestuurlijke afstand kunnen hanteren;
 • Ervaring met cliëntgerichte vraagstukken zoals kwaliteit, zeggenschap, (eigen) regie, en de (on)mogelijkheden van zelf- en samen-redzaamheid;
 • In staat om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen;
 • Een goede communicator; gevoel voor onderlinge belangen en verhoudingen, gericht op synergie;
 • In staat om zich onafhankelijk een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en deze te verbinden met andere informatie uit de organisatie, externe ontwikkelingen en te toetsen aan het interne beleidskader en de cliëntvisie;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende tijd beschikbaar voor het vervullen van de functie en om een open contact met de CCR en andere geledingen in de organisatie te onderhouden.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij volledig ongebonden en onafhankelijk is. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Bij de selectie van dit nieuwe lid kijken we naar de meest evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht in de brede zin van het woord: toezichthoudende ervaring, regionale binding, actief in de loopbaan, achtergrond en de verdeling man/vrouw zijn thema’s die we meenemen in de beoordeling van de kandidaten.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT klasse 3 en het NVTZ advies. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 september. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 1 en 8 oktober. De gesprekken bij Inovum vinden plaats op 16 oktober. Het is de intentie om het nieuwe lid in de vergadering van 30 oktober te benoemen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie ontvangen we graag (als Word document) via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk