ingrid

Lid Raad van Toezicht Juridisch profiel Spelenderwijs Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Spelenderwijs Utrecht is in augustus 2013 opgericht om de voorschoolse educatie in Utrecht uit te voeren voor 3,5 jaar (en dat is daarna nog 1,5 jaar verlengd). Daarmee is het een jonge organisatie: enthousiast, ambitieus, fris en bevlogen. Het is haar ambitie om op wijkniveau, gemeentelijk niveau en landelijk niveau (vooral kennisdeling) haar expertise op het gebied van de educatie van het jonge kind in te zetten met als doel voor jonge kinderen de overstap naar de basisschool succesvol te maken. De doelstelling van Spelenderwijs is het bevorderen van het welzijn en toekomstperspectief van jonge kinderen en hun ouders, het voorkomen van het risico op taal- en ontwikkelingsachterstand en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Daarom zijn ze vanaf de start gaan investeren in de deskundigheid van medewerkers, de samenwerking met ouders, haar unieke werkwijze, een lerende organisatie en de samenwerking met andere organisaties zowel op wijkniveau als stedelijk niveau.

Spelenderwijs Utrecht is een open en toegankelijke organisatie, een ontmoetingsplek met ruimte voor verschillen. De ontwikkeling van kinderen staat centraal. Op de peutercentra van Spelenderwijs Utrecht zijn kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar en hun ouder(s) welkom ongeacht hun herkomst, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, opleidingsniveau, werksituatie, geslacht of seksuele geaardheid. In de stad Utrecht werkt Spelenderwijs Utrecht nauw samen met de gemeente Utrecht, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, buurtteams,  jeugdzorg en kinderopvang aan goede Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voor alle kinderen die een specifieke ontwikkelbehoefte hebben leveren ze ook een bijdrage aan de toeleiding naar specialistische begeleiding, jeugdzorg en of andere zorgpartijen. Ook is er afstemming met het samenwerkingsverband passend onderwijs als er in het basisonderwijs extra begeleiding nodig is over doorverwijzing naar speciaal onderwijs. Mochten ouders extra ondersteuning nodig hebben dan motiveren ze ouders om hulp van de buurtteams te accepteren.

Spelenderwijs Utrecht voert de gesubsidieerde opdracht voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk in de stad Utrecht uit in doorgaande lijn met het primair onderwijs. De samenwerkende partijen hebben een gedeelde visie op het belang van ononderbroken leer- en ontwikkelingslijnen voor kinderen van twee en een half jaar tot twaalf jaar en meer in het bijzonder voor kinderen van twee en een half jaar tot zes jaar zodat zij in ieder geval een start zonder achterstanden in groep 3 van het basisonderwijs zullen maken.

Er zijn ongeveer 300 medewerkers actief. Spelenderwijs heeft 62 vestigingen met 150 groepen en een omzet van + € 12 miljoen. Er is een aantal primaire samenwerkingspartners zoals al eerder benoemd en hier nog aangevuld met cultuurorganisaties. De gevolgen van de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die op 1 januari 2018 in werking trad, en de veranderde beleidslijn en bezuiniging van de gemeente heeft grote gevolgen voor de organisatie. In deze turbulente tijd en met een onzeker toekomstperspectief en concurrentie van de kinderopvang staat Spelenderwijs voor grote uitdagingen.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt momenteel 6 leden. De inhoudelijke onderwijs expertise, de financiële kennis en de adviesrol zijn goed geborgd. Eén van de leden verlaat conform het rooster van aftreden de RvT en daarom zoeken we nu een nieuw lid RvT.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de kwaliteit van de ontwikkel- en leeromgeving van de jonge kinderen;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • financieel beleid en adequate bedrijfsvoering;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg (managementteam,  Ondernemingsraad en oudercommissies);
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governancecode Sociaal Werk Nederland en is vanaf 1-1-2019 lid van de VTOI-NVTK.

Deze raad vervult haar taak op een professionele en consciëntieuze manier. De leden zijn open, kritisch en reflectief. Ze hebben een zelfcorrigerend vermogen en zijn alert op hun rol.

Het aantal plenaire vergaderingen met de bestuurder en de RvT bedraagt minimaal 4 per jaar. Er vinden evenveel commissievergaderingen per jaar plaats. Er is daarnaast jaarlijks een overleg met de OR en met ouders die in oudercommissies participeren. Eenmaal per jaar evalueert de RvT- zonder aanwezigheid van de bestuurder - haar eigen functioneren. De bestuurder levert wel input voor de evaluatie.  

Het profiel

De ideale kandidaat is een praktiserend jurist, werkzaam in de advocatuur of het notariaat of als bedrijfsjurist. Een senior op zijn/haar vakgebied die de bestuurder kan adviseren, een netwerk kan aanboren en een eerste blik op juridische stukken kan werpen als dat nodig is.Deze kandidaat staat midden in haar loopbaan, hoeft nog geen ervaring als toezichthouder te hebben maar wel te beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en/of kwaliteiten. Van belang is dat de kandidaat voldoende tijd heeft om deze rol serieus in te vullen. We komen graag in contact met een kandidaat die deze RvT completeert, die past in de balansverdeling tussen man en vrouw en die recht doet aan de diversiteit van de ouders en kinderen die tot de doelgroep van Spelenderwijs behoren.

Degene die de RvT het beste aanvult is iemand met een ontwapenende stijl en relativeringsvermogen.   

Je bent betrokken en gewend een actieve bijdrage te leveren aan de oordeelsvorming/besluitvorming. Je combineert een informele stijl met respectvolle omgangsvormen. Een spontane persoonlijkheid met humor is welkom. Uiteraard heeft dit nieuwe lid aantoonbare affiniteit met de doelgroep en de primaire processen van Spelenderwijs Utrecht.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en het veld van Spelenderwijs ((primair) onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en peuterspeelzaalwerk) in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit voorop stelt;
 • affiniteit met de doelstelling, missie/visie en kernwaarden en binding met de identiteit van Spelenderwijs;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • inzicht in de rol die je inneemt als onafhankelijk lid van de RvT;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Spelenderwijs stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 3.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 2 november 2018. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 8 en 9 november. De gesprekken bij Spelenderwijs vinden plaats op woensdag 21 november van 17:00 tot 21:00 uur. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie ontvangen we graag (als Word document) via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk