ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht MEE Rotterdam Rijnmond

Organisatie

MEE Rotterdam Rijnmond streeft er naar om de meest kwetsbare mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving. De organisatie is er voor iedereen die, als gevolg van een chronische ziekte of een beperking op lichamelijk, verstandelijk of cognitief gebied, te maken heeft met complexe vraagstukken of problemen ondervindt met zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. De professionals van MEE Rotterdam Rijnmond  geven informatie, advies en ondersteuning aan de cliënten, veelal als onderdeel van een sociaal team. Ze werken vanuit de overtuiging dat de cliënten over vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden beschikken, ze zelf verantwoordelijk zijn voor de regievoering over het leven en de keuzes die ze maken en dat iedereen recht heeft op volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Kernwaarden die ze hierbij hanteren zijn professionaliteit, deskundigheid, flexibiliteit, daadkracht en betrouwbaarheid.
 
Bij MEE Rotterdam Rijnmond zijn een ruim 200 medewerkers werkzaam. De omzet bedraagt + € 11 miljoen en ze hebben ruim 5000 cliënten. De individuele ondersteuning, uitgevoerd in de gemeentelijke sociale teams, bedraagt ongeveer 90% van de omzet. Voor de overige 10% school maatschappelijk werk, projecten op het gebied van Arbeid, Sport en zelfstandig reizen. Daarnaast neemt MEE Rotterdam Rijnmond een pro actieve rol in bij het signaleren van relevante ontwikkelingen en schept  voorwaarden voor maatschappelijke activering en integratie o.a. door middel van het opbouwen en onderhouden van de sociale kaart en relevante netwerken. MEE Rotterdam Rijnmond werkt in Rotterdam en de zeven gemeenten er omheen: Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ze werkt actief en nauw samen met ketenpartners om haar missie te realiseren en maakt deel uit van de landelijk dekkende vereniging MEE NL. De afgelopen jaren heeft MEE Rotterdam Rijnmond een veranderingsproces doorgemaakt. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een nieuwe positie in het maatschappelijk veld.
 
Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2017 zoeken wij voor MEE Rotterdam Rijnmond een goede kandidaat die de rol van lid van Raad van Toezicht op zich willen nemen.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden (inclusief de voorzitter). Bij de werving wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van ervaring, deskundigheid en stijl. Het nieuwe lid moet een aanvulling zijn op de ambitieuze, gedreven en betrokken raad en bij voorkeur een goed netwerk in de Rotterdamse regio hebben.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
  De raad komt 5 keer per jaar bij elkaar. 
Gezien alle ontwikkelingen is het belangrijk dat de zorg/maatschappelijke portefeuille goed bemenst wordt. Daarom wordt van dit nieuwe lid verwacht dat hij/zij een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorg/maatschappelijke sector inbrengt, weet wat er speelt in dit domein en welke consequenties dit heeft voor de strategie van MEE Rotterdam Rijnmond. Met deze inhoudelijke kennis draagt dit lid bij aan de toekomst van de organisatie.

De Functie

PROFIEL ZORG/MAATSCHAPPELIJKE SECTOR
Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van MEE Rotterdam Rijnmond, bij de stijl van deze raad en bij de diversiteit van Rotterdam. Een aantal eigenschappen is voor deze rol onontbeerlijk: intrinsieke betrokkenheid en motivatie; hoge mate van medemenselijkheid; ambitieus, creatief, innovatief, vernieuwend met realiteitszin, krachtige persoonlijkheid met gevoel voor humor. Specifiek voor deze functie zoeken we kandidaten die actief zijn in hun loopbaan, ruime ervaring hebben in de zorg/maatschappelijke sector en kennis hebben van het lokale krachtenveld. Je hebt een visie op de huidige dynamiek en actuele ontwikkelingen en transities in deze sector. Gedegen kennis van de wijzigingen in de wetgeving zijn onontbeerlijk. Je hoeft geen ervaring als toezichthouder te hebben, uiteraard wel affiniteit met mensen met een beperking en een grote focus op cliënt perspectief. We zoeken een stabiele persoonlijkheid die rust brengt. Binding met de stad is een gegeven maar mag geen belangenverstrengeling veroorzaken.
 
De competenties waar alle raadsleden over dienen te beschikken:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting in het algemeen en met klantperspectief in het bijzonder;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld en vernieuwing en innovatie in de zorgsector;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan MEE Rotterdam Rijnmond stellen;
 • passend bij de Rotterdamse cultuur en diversiteit.
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het lid wordt wel op voordracht van de Cliëntenraad benoemd.
 
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar iemand met een etnische achtergrond, een vrouwelijke kandidaat of iemand die tot de MEE doelgroep behoort.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van MEE Rotterdam Rijnmond is vastgesteld op een honorarium van € 6.000,= per jaar. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 24 november 2016. De gesprekken bij ons bureau worden op 1, 2 en 8 december gevoerd. De gesprekken bij MEE Rotterdam Rijnmond vinden plaats in de week van 12 december. Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen. Deze procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.

Deel deze pagina in uw netwerk