ingrid

Lid Raad van Toezicht met zorgprofiel Zorgwaard Hoeksche Waard

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgwaard is een zorgaanbieder die vanuit 10 locaties in de Hoeksche Waard en vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard biedt. Daarmee wil ze waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk) van haar cliënt. Ze streeft naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoet ze aan de wensen van de cliënt.

Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. Negen jaar geleden is de organisatie ontstaan uit een fusie. Zorgwaard heeft veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Hierdoor is het mogelijk dat iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht kan voor deskundige zorg en ondersteuning.

Met zo’n 1250 medewerkers en 1050 vrijwilligers bieden ze hoog complexe intramurale zorg, thuiszorg (wijkverpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg), GRZ, poliklinische activiteiten en welzijnsactiviteiten. Hoewel het accent nog steeds ligt op de intramurale zorg- en dienstverlening en thuiszorg, zijn ook de Wmo-thuiszorg en de paramedische eerstelijns zorg flink gegroeid de afgelopen jaren. Daarnaast zijn nieuwe vormen van dienstverlening geïntroduceerd, zoals de uitleen van hulpmiddelen, de opening van een thuiszorgwinkel, de Zorgwaard Pluspas, casemanagement dementie en de geriatrische revalidatiezorg. Dit alles op basis van ontwikkelingen in de markt en de kansen die dit biedt voor de organisatie en voor de Hoeksche Waard als geheel. De omzet bedraagt inclusief huisvesting circa € 45 miljoen per jaar en Zorgwaard is de grootste werkgever van de Hoeksche Waard.

Zorgwaard is een financieel gezonde organisatie die volop uitvoering geeft aan de uitwerking van haar ondernemingsplan 2015-2020, dat als thema 'terug naar de bedoeling' heeft. In 2020 wil Zorgwaard een multi-dienstverlener zijn die vooral de verbinding in de samenleving wil maken tussen vraag en aanbod, waarbij zelfstandig wonen en eigen regie van klanten leidend is. Om dat te bereiken werkt Zorgwaard samen met een groot aantal organisaties. De problematiek op de arbeidsmarkt en cultuuraspecten van de (intramurale) ouderenzorg blijven ook voor Zorgwaard een uitdaging.

 Zorgwaard wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de 5-hoofdige Raad van Toezicht. Conform het rooster van aftreden zal een lid de RvT verlaten en daarom zoeken we nu een lid die het cliëntperspectief voorop stelt vanuit een zorginhoudelijk profiel.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ. Vorig jaar zijn 3 nieuwe leden toegetreden. Dat geeft een nieuw elan en andere invalshoeken. Iedereen heeft de wens om een bijdrage te leveren, de sfeer is goed, de basis is op orde en de governance is goed ingericht. Ze blijven bezig met hun professionalisering: de leden voeren het goede en transparante gesprek, onderling en met de bestuurder. Er is vertrouwen en de wens om met elkaar het juiste te doen. Tegelijk blijven ze alert hoe het nog beter kan. Ook hier geldt de balans: voldoende kritisch zonder door te slaan. Het nieuwe lid moet deze balans omarmen en voldoende tijd willen vrijmaken voor de verdere ontwikkeling van de RvT. We zoeken een maatschappelijk betrokken, constructief denkende collega die de goede strategische vragen kan stellen. Je moet passen in een dynamische RvT die zich goed ontwikkelt en die op een eigentijdse manier haar rol invult.

Het profiel

Dit nieuwe lid wordt benoemd op bindende voordracht van de CR en is voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid. We komen graag in contact met kandidaten die een (eind)verantwoordelijke positie in de zorg (VVT, VG of GGZ) bekleden en die een moderne visie op de ontwikkelingen in de zorgsector hebben. Die ontwikkelingen moet je kunnen duiden en vertalen naar consequenties voor Zorgwaard. Dus je bent een strategisch denker met analytisch inzicht die veel gevoel heeft voor de rol van de CR en aantoonbare ervaring met kwaliteit en veiligheid van de cliënt/bewoner. De voorkeur gaat uit naar een ervaren toezichthouder die nog actief is in zijn/haar loopbaan; bestuurlijke kwaliteiten en senioriteit zijn een vereiste. We zoeken kandidaten uit de regio Hoeksche Waard, Albrandswaard, Alblasserwaard, Voorne Putten, Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant en Zeeland. Het nieuwe lid stemt in met en onderschrijft de protestants-christelijke identiteit van Zorgwaard zoals omschreven in de statuten. Om de RvT te completeren zoeken we iemand die net wat verder gaat waar de anderen stoppen. Die de scherpe vragen kan stellen zonder de verbinding te verliezen. Iemand die heel genuanceerd kijkt en bij haar meningsvorming de ander de maat niet neemt. Die rustig blijft, zaken niet persoonlijk maakt, een open houding heeft en echt luistert. Serieus, professioneel en intrinsiek gemotiveerd om je bijdrage te willen leveren.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare ervaring en kennis van de (ouderen)zorg en van brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Zorgwaard;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgwaard stellen;
 • oog voor de positie van de CR en een toegankelijke gesprekspartner voor de CR.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 8.950,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 28 juni. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT, de bestuurder en de CR. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 8 juli. De gesprekken bij Zorgwaard worden gevoerd op 16 juli. Bij deze gesprekken zullen twee leden van het DB van de CR aanwezig zijn gezien hun recht van bindende voordracht in deze vacature. Een kennismaking met de OR, CR en de Participantenraad maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk