ingrid

Lid Raad van Toezicht Mundo Kinderopvang Regio Rijnmond, Portefeuille Kwaliteit Kinderopvang, Onderwijs en Jeugd

Sluitingstermijn

Organisatie

Mundo is een ondernemende kinderopvangorganisatie die (derhalve) beschikt over een grote verscheidenheid aan kinderopvang voor kinderen tussen de 0 en13 jaar in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse-, tussenschoolse- en vakantieopvang. Mundo beschikt over meer dan 30 locaties verspreid over de gehele regio Rijnmond.

Mundo noemt zich met trots “wereldopvoeder”: altijd op zoek naar mogelijkheden voor een mooiere wereld voor kinderen. Leidraad is steeds het vertrouwen dat goede opvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige burgers in een samenleving in ontwikkeling. Nieuwsgierig zijn naar bijvoorbeeld andere culturen en natuur horen daar bij.

Mundo werkt daarbij nauw samen met ouders, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In veel gevallen vindt de opvang van Mundo plaats bij de basisschool, waarbij veel aandacht is voor de pedagogische ontwikkeling van kinderen.

Bij Mundo werken momenteel 320 medewerkers in een uitdagende werkomgeving. De omzet van de organisatie bedraagt ruim € 11 miljoen.

Mundo is – zoals veel kinderopvangorganisaties - een stichting met een Raad van Toezichtmodel en een eenhoofdige directie/raad van bestuur. Per 1 april 2018 treedt 1 lid terug (volgens het rooster van aftreden) met de portefeuille onderwijs. We zoeken nu naar een opvolger ter versterking van onze Raad van Toezicht. Voor meer informatie over Mundo: www.mundo.nl.

de Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is samengesteld op basis van een goede spreiding van kennis, achtergrond en ervaring. De Raad van Toezicht is het orgaan dat conform de huidige governance code, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. De raad toetst de besluitvorming van de directeur/bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De raad fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad kan daarnaast in- en extern de rol van ambassadeur vervullen. De raad legt conform de code jaarlijks verantwoording af over haar functioneren aan de buitenwereld.

Het ondernemende karakter van de bestuurder (en organisatie) vraagt op onderdelen een daarbij passende stijl van toezicht houden met soms minder nadruk op formele rollen en aspecten of uitgewerkte meer jaren strategieplannen. In plaats daarvan is er aandacht voor het toetsen van door de bestuurder aangedragen kansen, nieuwe initiatieven en activiteiten die niet altijd gangbaar zijn in de kinderopvang, maar wel bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen van Mundo. Het vraagt van de Raad van Toezicht om voortdurend te schakelen tussen meedenken en toezicht houden, tussen afstand en nabijheid, tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; tussen het innemen van een stevig standpunt en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn naast de bekende thema’s (ontwikkeling, uitvoering en evaluatie strategie, de organisatie en haar prestaties, werkklimaat, functioneren bestuurder) het volgen van de belangrijke externe ontwikkelingen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten alsmede in een reglement Raad van Toezicht. De raad volgt de governance code van de VTOI- NVTK. De raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. 

De huidige raad bestaat uit een aantal ervaren toezichthouders en functioneert als een team. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl.

de Portefeuille

Om recht te doen aan het ondernemende karakter van Mundo en haar vele samenwerkingsverbanden zoeken we naar kandidaten met een overkoepelende blik op de vele ontwikkelingen die zich nu voltrekken in het veld van onderwijs, kinderopvang, IKC’s, et cetera. Kandidaten die bekend zijn met de ontwikkelingen op dit brede werkgebied van opvang, onderwijs en jeugd, die bekend zijn met de kwaliteitsaspecten van de kinderopvang, alsmede met die van de toekomstige rol en positie van de kinderopvang in relatie tot het onderwijs, de jeugdzorg. En die zich daar de komende jaren verder op willen toeleggen. Kandidaten met een brede maatschappelijke oriëntatie, die in hun eigen loopbaan actief betrokken zijn bij de vele sociale veranderingen in de maatschappij en die daarnaast beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Nadruk bij dit alles ligt op overzicht, visie en overwicht, niet op gedetailleerde kennis van onderdelen van dit veld.

Wij zoeken kandidaten die beschikken over een moderne visie op governance (geen “vergadertijgers") en met een groot hart voor de kinderopvang. Toezichthouders die graag met elkaar de dialoog zoeken, daarbij humor en relativeringsvermogen verbinden met heldere (niet onwrikbare) standpunten en die een stevige discussie niet schuwen. Doch altijd met het belang van Mundo en haar kinderen voorop! 

Vanwege uw brede maatschappelijke oriëntatie en affiniteit met kinderopvang beperkt uw bijdrage zich niet tot uw eigen portefeuille. Met plezier en deskundigheid levert u een toegevoegde waarde aan het functioneren van de Raad van Toezicht en (dus) van Mundo. 

Bij de selectie gaan wij verder uit van de huidige samenstelling en kijken naar kandidaten die daarbij het beste aansluiten. Gezien de ruime ervaring met toezicht in deze raad komen ook kandidaten met beperkte toezichthoudende ervaring in aanmerking. Regionale binding is voor benoeming geen harde eis, wel is een zekere nabijheid tot het werkgebied van belang Voor de volledigheid vermelden wij nog dat het nieuwe lid volledig ongebonden en onafhankelijk moet zijn en er geen sprake mag zijn van en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is zoals gebruikelijk in de branche. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 maart 2018. De intakegesprekken bij ons bureau voeren wij op en vanaf 7 maart.
Op vrijdag 13 april 2018 vinden de gesprekken bij Mundo in Schiedam plaats. De procedure wordt begeleid door Gerard Bosman. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie ambieert. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk