ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht - op voordracht van de cliëntenraad - WVO Zorg Vlissingen

Sluitingstermijn

Organisatie

WVO Zorg biedt een totaalpakket aan zorg, welzijn en wonen voor haar klanten op Walcheren. Zij streven er in de 5 verpleeghuizen, de 7 woonzorgcentra, de thuiszorg, op de revalidatie- en kort verblijf afdeling en het hospice naar om met goede zorg en hulp de cliënten een zo goed mogelijk leven te bieden. WVO zorg is innoverend en ondernemend, financieel gezond, is het Zeeuwse expertise- en informatiecentrum voor de ouderenzorg en onderscheidt zich mede door de unieke gebouwen.

WVO Zorg  is een Planetree organisatie. Planetree is een zorgfilosofie waar mensgerichte zorg voorop staat. WVO Zorg gelooft dat alleen een respectvolle relatie opgebouwd kan worden als de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt. Bij WVO Zorg wordt uitgegaan van wat de cliënt nog wél kan. De zorg die geboden wordt sluit daar zo goed mogelijk op aan. Zo komen de professional en de cliënt samen tot bijzondere dingen, tot prettige én persoonlijke zorg. Dit komt terug in het motto van WVO Zorg “Samen Voelt Beter”.

In het meerjaren beleidsplan 2019-2022 wordt uitgewerkt hoe de organisatie wil groeien in de toekomst en wordt toegelicht hoe ze:

 • Samen iedere dag de moeite waard maken middels de Stepped Care Methode;
 • Samen verbonden zijn door het versterken van verbindingen in het zorgnetwerk;
 • Samen de beste werkgever zijn door collega’s en vrijwilligers te waarden en te betrekken;
 • Samen meer kunnen door met en van elkaar te leren.

Ruim 1450 deskundige medewerkers en 800 enthousiaste vrijwilligers spannen zich in om zorg en diensten te leveren die de cliënt als prettig ervaart, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omzet van de organisatie bedroeg in 2019 + 60 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een 2-hoofdige Raad van Bestuur. De vijf locaties en de thuiszorg kennen een eigen cliëntenraad; de voorzitters van deze cliëntenraden vormen de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht (RvT) van WVO Zorg bestaat op dit moment uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van één van de leden is de RvT nu op zoek naar een nieuw lid dat per 1 januari 2021 toetreedt. Het betreft een bindende voordracht vanuit de Centrale Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de Raad van Bestuur. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Zij fungeert voor de Raad van Bestuur als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Deze Raad van Toezicht gaat uit van wederzijds vertrouwen en respect. Ze wil op proactieve wijze en waarden gedreven toezicht houden en de rol van sparringpartner en ambassadeur steeds verder ontwikkelen. 

Het profiel

Bij deze RvT past een integere teamspeler met een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die op moderne wijze de rol als toezichthouder vervult, die zaken op strategisch niveau beschouwt, prikkelende vragen stelt, van nature doorvraagt en de relevante thema’s benoemt. Gezien de huidige samenstelling van de Raad en de verwachte ontwikkelingen gaat de voorkeur uit naar een toezichthouder die:

 • affiniteit heeft met de doelstelling, missie en kernwaarden van WVO Zorg;
 • het cliëntperspectief goed in de afwegingen kan meenemen en benaderbaar is voor de cliëntenraden;
 • zich betrokken voelt bij de zorg en bij de ouderenzorg in het bijzonder;
 • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stelt;
 • goed naar de strategische vraagstukken van WVO Zorg kan kijken en in staat is vanuit de toezichthoudende rol hierop te acteren;
 • een ondernemend profiel heeft;
 • op strategisch niveau kan meedenken over vraagstukken als zorginnovatie en/of organisatie ontwikkeling;
 • oog heeft voor de positie van de medezeggenschap;
 • begrijpt hoe bestuurlijke processen werken;
 • inlevingsvermogen heeft;
 • kennis heeft van de sociale kaart van Zeeland.

Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk en de voorkeur gaat uit naar iemand die actief is in zijn loopbaan. Het is prettig als je kennis hebt van het sociaal domein of de zorg. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling en daarom nodigen we vrouwen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit van zorg, doelmatigheid en continuïteit aan WVO Zorg stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 10.400,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT, de CCR en de Raad van Bestuur. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 23 oktober 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 2 november. De gesprekken bij WVO Zorg worden gevoerd in de week van 9 november. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk