ingrid

Lid Raad van Toezicht Portefeuille financiën KleinGeluk Apeldoorn

Sluitingstermijn

Organisatie

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen Stichting De Goede Zorg en Stichting De Zorgmensen en is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. Ze zijn goed thuis in de wijken van Apeldoorn. De zorg- en dienstverlening is persoonlijk en kleinschalig. Ze richten hun focus op de kracht en betekenis van kleine, maar juist zo waardevolle geluksmomenten in het leven van de cliënten. Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Als je ouder wordt kun je niet alles meer en is je leefwereld kleiner, reden waarom ze fijne ogenblikken en menselijke contactmomenten de volle aandacht geven. Bij KleinGeluk in Apeldoorn kiezen ze bewust voor gezondheidszorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan in plaats van niet. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is omarmd en wordt geïmplementeerd.

KleinGeluk is kleinschalig georganiseerd, waarbij de locaties in de wijk zijn verankerd en de zorg- en dienstverlening in stadsdelen is georganiseerd. De thuiszorg vormt een apart organisatieonderdeel. Ze hebben innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden die passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. Ze werken planmatig, constructief, en in kleine teams - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Ze werken altijd nauw samen met cliënten, contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers. En met samenwerkingspartners als dat betere zorg voor de cliënten oplevert. Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op. Ze maken, samen met Hanzeheerd en Riwis, deel uit van een lerend netwerk.

KleinGeluk heeft vier woonzorgcentra; de locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt herkenbare gezichten om zich heen. In elk woonzorgcentrum zijn ontmoetingsplekken waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en informatie en ondersteuning kunnen krijgen. KleinGeluk heeft twee kleinschalige woonvoorzieningen die beide zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. Op deze locaties wordt wonen, behandeling Wzd (Wet zorg en dwang), verzorging en verpleging geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten. In het eerste kwartaal van 2020 worden er twee nieuwe kleinschalige woonvoorzieningen in gebruik genomen. Een derde nieuwbouwplan is in een afrondend stadium (realisatie 2022).

Bij KleinGeluk zijn ± 850 medewerkers werkzaam en meer dan 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van ± 38 miljoen. De organisatie wordt sinds 1 januari jl. aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De omvang van de RvT is in de postfusieperiode op grond van geleidelijkheid vanwege continuïteit en behoud van deskundigheid gedaald naar vijf per 1 januari 2020. Door het verlopen van de zittingstermijn van één van de leden komt een positie van toezichthouder vacant. We zoeken nu voor KleinGeluk een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een financieel profiel.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode van de NVTZ. De Raad van Toezicht is na de fusie samengesteld. Het is een setting waarin ze elkaar kritisch bevragen, ruimte geven en overstijgend denken. Deze raad wil zich graag en serieus bezighouden met de verdere ontwikkeling en professionalisering van de manier waar toezicht gehouden wordt. Het nieuwe lid moet dus zelf ook de wens hebben om zich verder en blijvend te ontwikkelen.

Het profiel

Dit nieuwe lid zal naar alle waarschijnlijkheid zitting nemen in de auditcommissie. We komen graag in contact met kandidaten met financiële kennis en ervaring in de zorg - inzicht in financiën en bedrijfsvoering, liefst vanuit de accountancy of als controller, vanuit of met kennis van de zorgsector. Die ontwikkelingen kan duiden en vertalen naar consequenties voor KleinGeluk. U bent een strategisch denker met analytisch inzicht. U hebt enige ervaring opgedaan als toezichthouder en u staat met beide benen in de maatschappij. Bestuurlijke kwaliteiten en senioriteit zijn een vereiste. Het is prettig als u geografische binding hebt en als u beschikt over een regionaal netwerk. Om de RvT te completeren zoeken we een stevige toezichthouder die verbindend is. Mensen met een migratie achtergrond worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren. We komen graag in contact met kandidaat toezichthouders die willen bijdragen aan het geluk van de cliënt en die zich vanuit deze intrinsieke motivatie willen verbinden.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare ervaring en kennis van de (ouderen)zorg en van brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van KleinGeluk;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als KleinGeluk stellen;

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 12 juni 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 29 juni, 1, 3 en 8 juli. De gesprekken bij KleinGeluk worden daarna gevoerd. Bij deze gesprekken zijn leden van de OR en CCR aanwezig. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk