ingrid

Lid Raad van Toezicht Portefeuille financiën MEEr-Groep Amsterdam en Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De stichting de MEEr-Groep is ontstaan uit een fusie en bestaat uit 3 werkmaatschappijen: MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Wilg. Met Stichting Mantelzorg lopen gesprekken over de mogelijke aansluiting bij de MEEr-Groep per 1 januari 2020. Bij de MEEr-Groep zijn dan ruim 360 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt + € 21 miljoen. De MEEr-Groep wil meedoen mogelijk maken voor kwetsbare mensen en dan vooral mensen met een beperking. MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden.  

De MEEr-Groep ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De ondersteuning is gericht op participeren in de samenleving. Ook wordt de kennis en ervaring ingezet om de samenleving steeds beter in te richten voor mensen met een beperking. In de dienstverlening van de MEEr-Groep staat de vraag van de cliënt centraal. De MEEr-Groep is onafhankelijk, handelt vanuit het belang van de cliënt, richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van het zelfstandig functioneren van de cliënt. Voor het helpen beantwoorden van de vragen van de cliënt werkt de MEEr-Groep binnen de keten van zorg- en dienstverlening samen met andere organisaties. De MEEr-Groep signaleert daarbij knelpunten in deelname aan de samenleving en het verkrijgen van de benodigde zorg en maakt deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntorganisaties, de lokale en landelijke overheid. Gezamenlijk werken ze aan oplossingen om participatie voor mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk / psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doet zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk.  

MEE Amstel en Zaan heeft haar werkgebied in de stadsregio Amsterdam, MEE Utrecht, Gooi & Vecht in de regio Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek. De MEEr-groep kent daarnaast een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. Een groot gedeelte van de inkomsten komt via contracten met gemeenten. Het is aan de gemeenten - in het kader van de Wmo - om te besluiten of zij de MEEr-Groep blijven inhuren om haar deskundigheid of dat zij het begeleiden van de burger met een beperking op een andere manier gaan organiseren. Een belangrijke conclusie is dat de MEEr-Groep absolute kwaliteit moet leveren tegen een goede prijs, zodat gemeenten niet om de MEEr-Groep als aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking heen kunnen. Dit betekent dat de MEEr-Groep zich helder en stevig moet profileren en positioneren en zich continu moet beraden op haar propositie. Door alle actuele en toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein zijn nieuwe organisatieontwikkelingen en –veranderingen niet uit te sluiten. 

De Raad van Toezicht van de MEEr-Groep telt 5 personen. Vanwege het rooster van aftreden zoeken we voor de MEEr-Groep twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Zij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ.

Het profiel

Wegens het rooster van aftreden zoeken we twee nieuwe leden voor de RvT. Dit profiel gaat specifiek in op het lid met het financiële profiel. Dit lid wordt voorzitter van de audit commissie en heeft ruime financiële kennis en ervaring. De voorkeur gaat uit naar een CFO met senioriteit die ervaring heeft opgedaan in een veranderende omgeving in de profit én de non-profit sector. Die snapt dat de MEEr-Groep opdrachtnemer is namens de burger en wat het betekent om grotendeels gefinancierd te worden door de overheid. De ideale kandidaat heeft van nature een groot risico awareness (uiteraard op hoofdlijnen) en heeft goed inzicht in de diverse financiële scenario’s en consequenties. Hij/zij kan de vertaling maken van de financiën naar de inhoud en kan schakelen tussen het organisatie perspectief en het financiële plaatje. Dit lid gaat op zoek naar de logica en stelt daar goede vragen over. We komen graag in contact met ervaren toezichthouders die actief zijn in hun loopbaan, met een ondernemende attitude die kritisch door durven te vragen. Uiteraard kan er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Tenslotte heeft het nieuwe lid het hart op de goede plaats voor de doelgroep. 

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en het veld van de MEEr-Groep in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van de MEEr-Groep;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • inzicht in de rol die je inneemt als gesprekspartner voor de cliëntenraad en als onafhankelijk lid van de RvT;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de MEEr-Groep afgezet tegen het cliëntperspectief stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

Jaarlijks vinden er vijf reguliere vergaderingen en één themabijeenkomst (inclusief jaarlijks diner) plaats. De reguliere vergaderingen worden gehouden van 17.00 – 19.30 uur.
De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 6.404,= per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CAO Gehandicaptenzorg. Daarnaast maken leden aanspraak op een onkostenvergoeding voor onder meer reiskosten. Leden van de Raad van Toezicht worden in staat gesteld om in het kader van het deskundigheidsbevordering jaarlijks bijeenkomsten te volgen van de NVTZ en cursussen op maat. 

Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 september 2019. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 3 en 17 oktober. De gesprekken bij de MEEr-Groep vinden in de laatste week op 30 oktober tussen 14:00 en 18:00 uur. Je cv met motivatie (Word documenten) ontvangen we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk