crista

Lid Raad van Toezicht - Portefeuille GGZ | Openbaar bestuur Moveoo Roermond

Sluitingstermijn

Organisatie

“In de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en zijn wie je wilt zijn.”

Moveoo is een maatschappelijke organisatie waar circa 170 gedreven medewerkers zich dagelijks inzetten voor het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en individuele begeleiding aan mensen die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving of tijdelijk niet kunnen beschikken over eigen woonruimte. Moveoo helpt mensen op weg om snel en duurzaam naar een zo zelfstandig mogelijke leef- en woonsituatie toe te groeien. Daarbij werkt Moveoo  volgens de principes van de methodiek Krachtwerk, daarmee worden mensen in achterstandssituaties ondersteund om de regie in hun leven te behouden of weer terug te krijgen. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten van de cliënten zelf, én van de hulpbronnen en de gemeenschap om hen heen.  

In samenwerking met Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de Radboud Universiteit, zijn alle zorgmedewerkers geschoold in Krachtwerk. Moveoo biedt een inspirerende omgeving waar ruimte is voor initiatief, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is.

Het werkgebied van Moveoo omvat de regio’s Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek.
Moveoo biedt crisisopvang, dag- en nachtopvang, vervolgopvang en flexibele opvang aan cliënten met het oog op het realiseren van doorstroom. Moveoo is voor de Wlz, Wmo- en Forensische zorg toegelaten tot de functies: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding. De stichting exploiteert 240 opvang- en verblijfplaatsen vanuit voorzieningen op 10 locaties; met een combinatie van wonen, opvang, begeleiding en dagbesteding. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan cliënten in de thuissituatie. In totaal werken er 141 mensen, de omzet bedroeg in 2019 circa   € 14 mio.  De organisatie is financieel gezond.

Moveoo wordt aangestuurd door een bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, bestaande uit zes personen. De taakverdeling tussen bestuurder en Raad van Toezicht is conform de Governancecode Zorg. De medezeggenschap van cliënten is geregeld via een cliëntenraad. De medezeggenschap voor medewerkers wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad. De directeur-bestuurder is gesprekspartner voor zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad.
Meer informatie over de organisatie op www.moveoo.nl.

Als gevolg van het (reglementaire) vertrek van twee leden ontstaan 2 vacatures Lid RvT Moveoo.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft primair een intern toezichthoudende rol, gericht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming door de bestuurder, en geeft gevraagd en ongevraagd advies; is daarmee klankbord en sparringpartner. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad waar nuttig en nodig optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld, altijd in nauwe samenspraak en afstemming met de bestuurder. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De taken en vereisten van leden van de Raad van Toezicht vloeien voort uit de statuten van Moveoo en de Governancecode Zorg. De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie en is klankbord en werkgever van de bestuurder. 
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn met name:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie; inhoudelijk, financieel, vastgoed
 • de organisatie, de prestaties en resultaten, het kwaliteitsbeleid
 • het werkklimaat en de medezeggenschap
 • het functioneren van de bestuurder
 • belangrijke externe ontwikkelingen, de relatie met stakeholders en de externe reputatie
 • de statutair voorgeschreven taken

De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als een eenheid. Terwijl elk lid haar of zijn eigen deskundigheid heeft, is de raad als geheel en elk lid individueel, verantwoordelijk voor het uitgeoefende toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar met eventueel een verlenging van vier jaar.
Moveoo volgt de Governancecode Zorg. De governance-stijl is te typeren door korte lijnen, hands-on, passend bij de informele cultuur in de organisatie; met een zichtbare bestuurder en een RvT die als een team functioneert en in nauw contact staat met de organisatie en betrokken is bij doelgroepen en professionals.
De RvT vergadert regulier 5 a 6 keer, daarnaast zijn er twee reflectiemomenten/studiedagen per jaar en overleg met OR, Cliëntenraad en MT.

Toezichthouders bij Moveoo beschikken over een academisch werk- en denkniveau; zijn bereid om minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen; hebben voldoende tijd voor het reguliere overleg en om incidenteel extra tijd vrij te maken.

Leden van de Raad van Toezicht van Moveoo herkennen zich in de volgende typeringen: integer en reflecterend, zijn rolvast in de governance-verantwoordelijkheden, kunnen werken vanuit de maatschappelijke opgave en kennis van het maatschappelijk domein.

Het profiel

Om de Raad van Toezicht van Moveoo te complementeren zijn wij op zoek naar kandidaten voor de portefeuille GGZ | Openbaar bestuur.

Van het nieuwe lid verwachten we kennis van en/of ervaring met de algemene op Moveoo toegespitste competenties van toezichthouders:

 • aantoonbare kennis van de maatschappelijke opvang en ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • in visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënt voorop stellen;
 • affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin eventueel een rol willen spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Moveoo;
 • gericht op een juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en zijn daarbij zelfreflectief;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moveoo stellen;

Uiteraard geldt voor de kandidaten voor deze positie dat zij affiniteit hebben met de organisatie, vertrouwd zijn met Limburg en hart hebben voor de sector. Kandidaten voor deze nevenfuncties bij Moveoo:

 • hanteren een pragmatische en informele stijl en zoeken naar consensus binnen de RvT;
 • zijn organisatie- en omgevingssensitief, hebben een zichtbaar empathisch vermogen;
 • weten met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële  en strategische aspecten van het functioneren van Moveoo
 • begrijpen het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de (continuïteit)doelstelling van de organisatie
 • beschikken over een goede antenne voor integriteits-, compliance en governance vraagstukken.

Voor de portefeuille “GGZ | Openbaar bestuur” zoeken we kandidaten met relevante kennis, netwerken en ervaring; en op het moment van benoeming bij voorkeur actief in een reguliere functie op passend (bestuurlijk) niveau.

Ook voor nieuwe leden van de RvT is het relevant om ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van zakelijk en/of persoonlijk samenvallende belangen.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond.
De OR heeft vanuit haar voordrachtrecht een belangrijke stem in deze procedure.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de NVTZ en bedraagt € 5000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 mei 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 2 juni; deze gesprekken vinden via een online-meeting plaats. De gesprekken bij Moveoo worden gevoerd tussen 11 en 19 juni, de tweede gespreksronde vindt plaats met leden van de OR; na deze selectie en adviesronde worden advies/klikgesprekken gevoerd met de bestuurder.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, cvonkeman@bosmanvos.nl | 070 307 29 80.
Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk