crista

Lid Raad van Toezicht Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid/HR LuciVer Wijchen

Sluitingstermijn

Organisatie

LuciVer is een zorgorganisatie die mede door de specifieke signatuur en geschiedenis een relevante positie inneemt in het ouderenzorglandschap en richt zich als zorgaanbieder in Wijchen op mensen in de levensfase waarin dagelijkse (langdurige) zorg noodzakelijk kan zijn. 
Naast een regionale functie in Alverna en Wijchen heeft LuciVer in haar oorsprong een geheel eigen bovenregionale functie voor religieuzen, wat inhoudt dat bewoners en klanten uit deze groep vanuit heel Nederland bij LuciVer komen wonen.

In haar visie “Zorg met Betekenis” geeft LuciVer aan dat de geschiedenis betekenisvol is voor haar identiteit. Met respect voor die rijke geschiedenis zet LuciVer zich vanuit haar passie voor goed leven in voor een inmiddels gemêleerde groep van bewoners en cliënten. De oude kloosterlocatie(s) en de aandacht voor zingeving zijn nog steeds een belangrijk onderscheidend kenmerk.
30% van de cliënten van LuciVer bestaat uit religieuzen, leden van congregaties uit alle delen van het land. Uitgangspunt voor LuciVer is dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. De eigen regie over wat hierin belangrijk is en hoe hier invulling aan te geven, is elementair voor wat LuciVer “goed leven, betekenisvol leven” noemt.

LuciVer biedt verpleegzorg en woonvoorzieningen aan 80 bewoners (waarvan 30 bewoners PG), thuiszorg en diensten aan 60 klanten, dagbegeleiding aan 15 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan 92 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 80 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen. In 2020 is het budget € 8 miljoen. Een groot aantal betrokken vrijwilligers geven samen met 200 medewerkers vorm en inhoud aan een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.

In samenwerking met woningcorporatie Talis en de Gemeente Wijchen heeft LuciVer in 2019 een plan gepresenteerd voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna. Het plan is om in 2021 te starten met nieuwbouw van 90 appartementen, een deel van bestaande gebouwen krijgt dan een veranderende functie.  

Stichting LuciVer wordt aangestuurd door een bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De taakverdeling tussen bestuurder en Raad van Toezicht is conform de Governancecode Zorg. Meer informatie, onder meer de Strategische Koers 2016 – 2021, is te vinden via http://www.luciver.nl.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft primair een intern toezichthoudende rol, gericht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming door de bestuurder, en geeft gevraagd en ongevraagd advies; is daarmee klankbord en sparringpartner. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad waar nuttig en nodig optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld, altijd in nauwe samenspraak en afstemming met de bestuurder. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De Raad van Toezicht van LuciVer waakt over het belang van de organisatie en is verantwoordelijk voor:

 • Een goed functionerend bestuur (benoeming, beoordeling enontslag van de bestuurder).
 • Als klankbord fungeren en de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.
 • Integraal toezicht op de besturing van en de algemene gang van zaken in de organisatie.
 • Laten ontwikkelen en implementeren van het strategische (meerjaren)beleid.
 • Toetsen van de strategische en financiële afwegingen van de bestuurder aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders.
 • Goedkeuren van door de bestuurder vastgestelde jaarrekening, begroting en werkplan. 

De Raad van Toezicht moet als geheel beschikken over affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van LuciVer in het bijzonder. Van de toezichthouders wordt een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk verwacht; onafhankelijkheid in denken en gevoel voor zingeving; vermogen om op strategisch niveau te werken en om vanuit een helikopterview ontwikkelingen te beoordelen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en kritisch; zij hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De Raad van Toezicht komt minimaal zes maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering; daarnaast vinden werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. De samenwerking met de bestuurder is open en informeel.  

De Raad van Toezicht LuciVer bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Financiële Commissie en de Renumeratiecommissie.

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad en eén op bindende voordracht van de Ondernemingsraad. 

Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van LuciVer zijn uitgesloten: 

 • Personen die in dienst zijn van de Stichting of korter dan drie jaar in dienst geweest zijn of familieleden van hen; personen die lid zijn van een commissie of raad betrokken bij LuciVer.
 • Personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben; inclusief personen betrokken bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden of toelatingsvoorwaarden.
 • Personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

De vacature Lid RvT LuciVer met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid / HR ontstaat door het vertrek van een van de leden per 1 maart 2020. 

Het profiel

We zoeken voor de positie die vrijkomt kandidaten met kennis van en visie op Kwaliteit & Veiligheid in de zorg, zo mogelijk gecombineerd met een HR-achtergrond. De kandidaat zal deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en is voordracht-kandidaat vanuit de OR.

Om de RvT te completeren zoeken we een toezichthouder die verbindend is; iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken:

 • Affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin zo nodig een actieve rol willen spelen.
 • Gevoel voor de identiteit en historie van LuciVer en aandacht voor zingeving en spiritualiteit.
 • Een teamspeler en levensgenieter die zich thuis voelt in een open en informele cultuur.
 • Beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare affiniteit hebben met de intra- en extramurale (ouderen)zorg.
 • Visie op kwaliteitsdenken op bestuurlijk, strategisch niveau.
 • Kennis van kwaliteits- en veiligheidsopgaven en ontwikkelingen als de inzet van moderne technologie; in de zorg en/of aangrenzende domeinen.
 • Veranderingsbereidheid in het kader van ontwikkelingen in de regionale zorg op de langere termijn.
 • In visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen
 • Zicht hebben op de opgaven en vraagstukken van ‘good governance’ en visie op de rol van een Raad van Toezicht ook in relatie met de bestuurder.
 • Analytisch vermogen en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen, bij voorkeur in een leidinggevende positie.

Het nieuwe lid van de RvT LuciVer beschikt uiteraard over de algemene competenties van toezichthouder:

 • Een academisch werk- en denkniveau, relevante expertise en ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke omgeving.
 • In staat zijn om afstand en betrokkenheid te combineren en de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van haar functie.
 • Vermogen om op basis van informatie op hoofdlijnen en van zekere afstand een oordeel te vormen over strategische en belangrijke onderwerpen en aangelegenheden.
 • Kunnen functioneren in teamverband én onafhankelijk kunnen denken.
 • De leefwereld van de cliënt centraal stellen, beschikken over een sterk normbesef, integer en zorgvuldig handelen.
 • Voldoende tijd voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, om als aanspreekpunt van de OR te functioneren en voor overige activiteiten van de Raad van Toezicht.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond. Er is binnen de RvT LuciVer ruimte voor een jonge of startende toezichthouder.De OR heeft vanuit haar voordrachtrecht een belangrijke stem in deze procedure.

Aanbod en procedure

Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. 
De inschrijftermijn voor deze positie start op 21 januari en sluit op 14 februari 2020. Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvT en bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 17 en 21 februari. De selectiegesprekken bij LuciVer vinden plaats op 4 maart 2020 vanaf 15.00 uur. Het voordrachtgesprek met de OR vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats. Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos, 070 307 29 80. Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via de link.


Deel deze pagina in uw netwerk