crista

Lid Raad van Toezicht Profiel Cliëntperspectief / Toekomst van de zorg LuciVer Wijchen

Sluitingstermijn

Organisatie

“LuciVer is een organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Al vanaf het einde van de negentiende eeuw liggen onze wortels in Alverna (gemeente Wijchen). Wij zijn er voor alle ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Welzijn staat daarbij voor ons voorop. Ook het omgaan met zingevingsvraagstukken en welbevinden zijn een belangrijk onder deel van het leven en werken bij LuciVer.”

De zorglocaties van LuciVer kennen een rijk verleden. Rond een klooster ontstond eind 19e eeuw een buurtschap dat gaandeweg uitgroeide tot het dorp Alverna, wat nog altijd nauw verbonden is met de zorglocaties van LuciVer. Mede door die geschiedenis hebben de voorzieningen een relevante positie in het zorglandschap in de regio rond de gemeente Wijchen, waar het kerkdorp Alverna inmiddels onderdeel van uitmaakt. Naast deze regionale functie heeft LuciVer door haar oorsprong een eigen bovenregionale functie voor religieuzen, zij kunnen vanuit heel Nederland bij LuciVer komen wonen; circa 25% van de cliënten bestaat uit leden van congregaties uit alle delen van het land.
De visie “Zorg met Betekenis” geeft voor alle betrokkenen bij LuciVer richting aan werken met passie, vakkundigheid en respect voor een gemêleerde groep van bewoners en cliënten. De oude kloosterlocatie(s) en de aandacht voor zingeving zijn daarbij onderscheidende kenmerken. Uitgangspunt voor LuciVer is dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. De eigen regie over wat hierin belangrijk is en hoe hier invulling aan te geven, is elementair voor wat LuciVer “goed leven, betekenisvol leven” noemt.

LuciVer biedt verpleegzorg en woonvoorzieningen aan 80 bewoners (waarvan 30 bewoners PG), thuiszorg en diensten aan 70 cliënten, dagbegeleiding aan 15 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan circa 90 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 80 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen en in de wijk Alverna. In 2021 is het budget € 9 miljoen. Een groot aantal betrokken vrijwilligers geven samen met 235 medewerkers vorm en inhoud aan een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten.
LuciVer realiseert -in samenwerking met woningcorporatie Talis en de Gemeente Wijchen- een ambitieus plan voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna. Recent is de nieuwbouw van 90 appartementen gestart; waarvan 70 voor bewoners van LuciVer en 20 appartementen voor Stichting Driestroom.

LuciVer werkt conform de Governancecode Zorg, de organisatie wordt geleid door de Bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen. Meer informatie, onder meer de Strategische Koers 2016 – 2021, is te vinden via http://www.luciver.nl.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht LuciVer heeft een intern toezichthoudende rol, gericht op de besturing en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad is werkgever van de bestuurder en toetst de besluitvorming, geeft gevraagd en ongevraagd advies, is klankbord en sparringpartner. De raad vervult intern en extern een ambassadeursrol, treedt waar nodig op als belangenbehartiger en legt ook extern verantwoording af, altijd in afstemming met de bestuurder. Het is de kunst van professionele toezichthouders om te schakelen tussen afstand en nabijheid, toezicht en advies, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De RvT LuciVer waakt over het belang van de organisatie en is verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur en het integrale toezicht op de besturing van en de algemene gang van zaken in de organisatie; zij toetst de strategische en financiële afwegingen van de bestuurder aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders; en keurt de jaarrekening, begroting en werkplan die door de bestuurder zijn opgesteld goed. De raad is vanuit haar toezichthoudende rollen actief betrokken bij het ontwikkelen van het strategische (meerjaren)beleid.  

De leden van de RvT LuciVer hebben een zittingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. De raad komt tenminste zesmaal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering en tussentijds waar nodig; daarnaast vinden regelmatig werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. De samenwerking met de bestuurder is open en informeel.
De RvT LuciVer werkt met een Commissie Kwaliteit & Veiligheid, een Financiële Commissie en de Renumeratiecommissie. Één lid wordt benoemd op voordracht van de Cliëntenraad en één op voordracht van de Ondernemingsraad. 

De vacature Lid Raad van Toezicht LuciVer, profiel Cliëntperspectief / Toekomst van de Zorg ontstaat door het vertrek van één van de leden per 1 juni 2021. 

Het profiel

We zoeken voor de positie die vrijkomt in de RvT LuciVer kandidaten met visie op medezeggenschap van cliënten en hun verwanten in de zorg, gecombineerd met kennis van zorgvernieuwing en de (verwachte) ontwikkelingen en veranderingen in de ouderenzorg. De kandidaat zal deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en is voordracht-kandidaat vanuit de Cliëntenraad. 

De RvT LuciVer richt zich bij de vervulling van deze vacature op een toezichthouder die verbindend en onafhankelijk is. Iemand die collegiaal kritisch kan zijn, een toezichthouder die in visie en handelen de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten vooropstelt. Een teamspeler die zich thuis voelt in een open en informele cultuur; en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken:

 • De leefwereld van de cliënt centraal stellen, beschikken over een sterk normbesef, integer en zorgvuldig handelen.
 • Ontwikkelingen spiegelen en bespreekbaar maken in het perspectief van cliënten en hun verwanten én als aanspreekpunt van de Cliëntenraad functioneren
 • Visie op de toekomstbestendigheid van de organisatie.
 • Kennis van ontwikkelingen in de (ouderen)zorg; zicht op innoverende toekomstvisies en de betekenis van (digitale) vernieuwingen.
 • De discussie scherp en opbouwend kunnen voeren; bijdragen als constructieve ‘tegendenker’, kritische beschouwer / de kunst van het vragen stellen verstaan

Leden van de raad beschikken over affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van LuciVer in het bijzonder. Toezichthouders bij LuciVer hebben een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk; zijn onafhankelijk en kritisch in denken en hebben gevoel voor zingeving; kunnen op strategisch niveau werken en vanuit een helikopterview ontwikkelingen beoordelen. Het nieuwe lid van de RvT beschikt uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders bij LuciVer:

 • Gevoel voor de identiteit en historie van LuciVer en aandacht voor zingeving en spiritualiteit.
 • Affiniteit met de intra- en extramurale (ouderen)zorg.
 • Veranderingsbereidheid in het kader van ontwikkelingen in de regionale zorg op de langere termijn.
 • Visie op de rol van een Raad van Toezicht ook in relatie met de bestuurder en de organisatie.
 • Analytisch vermogen en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen.
 • Vermogen om op basis van informatie op hoofdlijnen en van zekere afstand een oordeel te vormen over strategische onderwerpen en actuele vraagstukken.
 • Functioneren in teamverband én onafhankelijk kunnen denken.
 • Een academisch werk- en denkniveau, relevante expertise en ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke omgeving.
 • Voldoende tijd voor de reguliere vergaderingen en voor overige activiteiten in de rol van toezichthouder.

Bij de samenstelling van de RvT LuciVer vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise en netwerk, achtergrond en competenties. Er is vanuit die afweging binnen de RvT LuciVer ruimte voor een toezichthouder met een multiculturele achtergrond. De Cliëntenraad heeft vanuit haar voordrachtrecht een belangrijke stem en actieve rol in deze procedure. 

Aanbod en procedure

LuciVer hanteert het Advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie is van 12 april – 2 mei 2021.
Wij checken de namenlijst van kandidaten bij RvT en bestuurder. De online intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats 6, 7 en 10 mei 2021.
De selectiegesprekken bij LuciVer vinden plaats op 18 mei 2021 vanaf 16.00 uur. Een gesprek met de voltallige Cliëntenraad vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.
Het overleggen van een recente VOG en ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.
Deze procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, 070 3072980; cvonkeman@bosmanvos.nl. Via dit adres kunnen ook het Toezichtkader en de Visie Kwaliteit & Veiligheid LuciVer opgevraagd worden.
Wij lezen graag terug welke visie, kennis en expertise u meebrengt als kandidaat voor deze nevenfunctie. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk