ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel gemeentelijke ervaring in het sociaal domein Vivenz Zwijndrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Vivenz is een stichting voor maatschappelijke  dienstverlening in een werkgebied van 17 gemeenten: in de regio Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, Drechtsteden tot en met de BAR gemeenten.

Ruim 200 medewerkers bieden sociaal werk aan inwoners in deze gemeenten. Ongeveer de helft van  alle medewerkers doet dit vanuit hun expertise als (school-) maatschappelijk werker binnen de context van het (sociaal) wijkteam. Thuisbegeleiding, Bureau Sociaal Raadslieden, jongerenwerk, maatschappelijk werk voor asielzoekers, crisisdienst, ervaringsdeskundigheid, mediation en groepswerk wordt door de andere helft van de medewerkers of vrijwilligers gerealiseerd. De medewerkers hebben een ‘hands on’ mentaliteit; zij weten van aanpakken. Met visie en daadkracht zetten zij zich in voor iedereen in een kwetsbare situatie in onze samenleving. Zij ondersteunen mensen bij zowel hun persoonlijk als maatschappelijk functioneren. Dit doen ze voor jong en oud. Zij stellen de mens, zijn naaste omgeving en zijn ondersteuningsvraag centraal.  Ze werken onafhankelijk, zijn gemakkelijk te benaderen en praktisch ingesteld. Vivenz wordt gefinancierd door de gemeenten waar ze actief is en is een financieel gezonde organisatie met een jaarlijks budget van ruim 9 miljoen euro.

Gemeenten vragen steeds meer op elkaar afgestemde oplossingen voor inwoners door  integrale diensten en sturen veelal aan op één opdrachtnemer. Samenwerkingsmodellen met een netwerkorganisatie, penvoerderschap of hoofd- en onderaannemerschap tot deelname aan een alliantie of corporatie behoren tot de mogelijkheden. De rol en positionering van Vivenz in deze wijzigende context (en specifiek in de sociale wijkteams) zijn belangrijke thema’s.

Vivenz wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Voor de RvT zoeken we nu naar een nieuw lid.

de Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van Sociaal Werk Nederland. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Conform het rooster van aftreden heeft een lid de RvT verlaten en komt medio 2018 nog een positie vacant. Daarom zoeken we nu één lid en gaan we in het voorjaar verder met de werving van de volgende toezichthouder.

Het Profiel

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige uitdagingen van Vivenz komen we graag in contact met kandidaten met een gemeentelijke achtergrond en actuele kennis van het sociaal domein. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een directeur of programmamanager sociaal domein en/of jeugd van een grote gemeente. De voorkeur gaat uit naar iemand die de regio goed kent, daar affiniteit mee heeft of werkzaam is in een aanpalend gebied (bv. Rotterdam Rijnmond, de Krimpenerwaard of Hoeksche Waard) en die nog een relevant netwerk heeft. Bij de selectie van de twee leden spreken we graag minimaal 1 vrouw, heeft zeker één kandidaat ervaring als toezichthouder, is één potentiële toezichthouder actief in zijn/haar loopbaan, komt één nieuwe collega uit de regio en heeft één van hen de potentie en ambitie om voorzitter te worden. Beide kandidaten hebben een moderne visie op governance en voldoende tijd om deze rol professioneel in te vullen.

Van nature heeft Vivenz een bescheiden houding: nuchter, pragmatisch, met een mentaliteit van: gewoon doen en erop af. Daar moet je bij passen. We zoeken iemand met een creatieve en vrije geest, die de scherpe vragen stelt en zowel op inhoud als stijl een kritische tegendenker is. Die met gevoel voor humor en integriteit de juiste discussie voert. Je voelt je senang in een RvT die vanuit drive en passie wil bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Dus als jij je ook met hart en ziel aan Vivenz wilt verbinden is dit een mooie nevenfunctie. Het is vanzelfsprekend om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Vivenz;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Vivenz stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 3 december 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 7, 8 en 11 december. De gesprekken bij Vivenz vinden op 13 december plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk