crista

Lid Raad van Toezicht Profiel publiek en sociaal bestuur tevens lid auditcommissie Stichting Halt

Sluitingstermijn

Organisatie

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo'n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Ook op het gebied van preventie is Halt landelijk en in gemeenten de autoriteit. Halt werkt naast repressief steeds vaker ook preventief; Halt-professionals verzorgen met maatwerkprogramma’s voorlichting op scholen, aan (sport)verenigingen en in de wijk.
Daarnaast bieden Halt-medewerkers specifieke, in samenwerking met opdrachtgevers samengestelde, interventies en projecten aan.
Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving. Meer informatie over Halt is te vinden op de website van Halt.
In de Raad van Toezicht is recent een vacature Lid RvT met een specifiek profiel ontstaan.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 personen. De raad vergadert vijf keer per jaar in de avond en jaarlijks een dag. Daarnaast is de raad actief betrokken bij (thema) bijeenkomsten en (semi)formele overlegmomenten, onder andere met de ondernemingsraad. De raad werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de RvT, waarvoor deze vacante positie. De commissie vergadert tenminste drie maal per jaar; in 2019 wordt een hernieuwde rolopvatting van de commissie onderzocht en uitgewerkt.

De Raad van Toezicht heeft primair een intern toezichthoudende rol, gericht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming door de bestuurder, en geeft gevraagd en ongevraagd advies; is daarmee klankbord en sparring partner. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad waar nuttig en nodig optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld, altijd in nauwe samenspraak en afstemming met de bestuurder. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn met name:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie.
 • Volgen van governance vereisten.
 • De organisatie en haar prestaties.
 • De vormgeving van de medezeggenschap.
 • Het functioneren van de bestuurder.
 • Belangrijke externe ontwikkelingen.
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • De statutair voorgeschreven taken.
 • Benoemen van de accountant.

Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

Van kandidaten voor de Raad van Toezicht verwachten wij:

 • Onderschrijven van het doel van de stichting en affiniteit met het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten. Strategisch inzicht en ervaring met complexe organisaties bij voorkeur op het vlak van maatschappelijk ondernemerschap en moderne inkoopstrategieën.
 • Het vermogen om de bestuurder als adviseur en klankbord terzijde te staan en het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Halt stellen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Balans tussen afstand en betrokkenheid.
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke eisen voor de huidige vacature:

 • Gelet op haar positie in de samenleving en de samenstelling van de Raad van Toezicht zoekt Halt voor deze vacature kandidaten met expertise en een bestuurlijk netwerk in het lokale publieke domein; kandidaten met kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Bijvoorbeeld een bestuurder uit een G4- of G40-gemeente of van een sociaal en maatschappelijke onderneming.
 • Aangezien het de bedoeling is dat dit lid toetreedt tot de auditcommissie; is financiële kennis van het (semi) publieke domein en/of ervaring met financiële eindverantwoordelijkheid noodzakelijk.
 • Een heldere visie op eigentijds toezicht is noodzakelijk, toezichthoudende ervaring is een pré.
 • Halt wil ook op raadsniveau herkenbaar zijn voor de omgeving en recht doen aan de diversiteit in achtergrond van haar cliënten en nodigt, voor een evenwichtige samenstelling van het team, kandidaten met een relevant netwerk en vooral ook vrouwen graag uit om te reageren.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht Halt is conform de WNT en de regelingen in de branche Sociaal Werk Nederland.
De inschrijftermijn voor deze positie start op 1 mei en sluit op 21 mei 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 22 of 24 mei 2019.
De selectiegesprekken bij Halt vinden plaats op 4 juni na 17.30 uur.
Het benoemingsgesprek vindt plaats op 12 juni 2019 ‘s avonds.
Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos, 070 307 29 80. Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie (bij voorkeur in Word) zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk