crista

Lid Raad van Toezicht Halt profiel sociaal domein-maatschappelijk ondernemen

Sluitingstermijn

Organisatie

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo'n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Ook op het gebied van preventie is Halt landelijk en in gemeenten de autoriteit. Halt werkt naast disciplinair steeds vaker ook preventief; Halt-professionals verzorgen met maatwerkprogramma’s voorlichting op scholen, aan (sport)verenigingen en in de wijk. Daarnaast bieden Halt-medewerkers specifieke, in samenwerking met opdrachtgevers samengestelde, interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving. Meer informatie over Halt is te vinden op de website van Halt.

In verband met uitbreiding van de Raad van Toezicht naar voltallige statutaire sterkte zoekt Halt geïnteresseerde kandidaten als lid van de raad met een specifiek, nieuw profiel.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat met het nieuwe lid uit 7 personen. De raad vergadert vijf keer per jaar in de avond en jaarlijks een dag. Daarnaast is de raad actief betrokken bij (thema) bijeenkomsten en (semi)formele overlegmomenten, onder andere met de Ondernemingsraad. De raad werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht heeft primair een intern toezichthoudende rol, gericht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming door de bestuurder, en geeft gevraagd en ongevraagd advies; is daarmee klankbord en sparring partner. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de raad waar nuttig en nodig optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld, altijd in nauwe samenspraak en afstemming met de bestuurder. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
Onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn o.a.

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie.
 • Volgen van governance vereisten.
 • De organisatie en haar prestaties.
 • De vormgeving van de medezeggenschap.
 • Het functioneren van de bestuurder.
 • Belangrijke externe ontwikkelingen.
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • De statutair voorgeschreven taken.
 • Benoemen van de accountant.

Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

Van kandidaten voor de Raad van Toezicht verwachten wij:

 • Onderschrijven van het doel van de stichting.
 • Affiniteit met het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Strategisch inzicht en ervaring met complexe organisaties bij voorkeur op het vlak van maatschappelijk ondernemerschap en moderne inkoopstrategieën.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Advies en toezicht in teamverband uit kunnen oefenen.
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Halt stellen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Balans tussen afstand en betrokkenheid.
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke eisen voor het profiel ‘sociaal en maatschappelijk ondernemend’:

 • Gelet op de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht wordt voor deze vacature met name gekeken naar deskundigheid en expertise in maatschappelijk ondernemerschap; naar visie op kennis van de ontwikkelingen in het brede, sociale domein en ervaring met actuele manieren van planvorming en samenwerking, inkoop en contractering in het publieke domein. 
 • Halt streeft ernaar om ook op raadsniveau herkenbaar te zijn voor de veelkleurige omgeving en nodigt, gezien de samenstelling van het team, vooral ook vrouwen uit om te reageren. Daarnaast is de raad benieuwd naar reacties van veelzijdige kandidaten met relevante expertise vanuit een migratie-achtergrond en met kennis van het lokale, sociale domein.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze Raad van Toezicht is volgens de adviesregeling NVTZ/sociaal werk en bedraagt € 6.000,= per jaar.
De inschrijftermijn voor deze positie start op 6 april en sluit op 22 april 2018.
De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 24 april, 2 en 3 mei.
De selectiegesprekken bij Halt vinden plaats op 14 mei vanaf 17.30 uur.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, 070 307 29 80.
Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie (bij voorkeur in Word) zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk