ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel sociaal domein Zorgplein Maaswaarden Land van Heusden en Altena

Sluitingstermijn

Organisatie

Zorgplein Maaswaarden is een VVT organisatie in het Land van Heusden en Altena en biedt een integraal en professioneel aanbod van wonen, welzijn en zorg. Het zorg- en dienstenaanbod is erop gericht om met name ouderen de ondersteuning te bieden die hen in staat stelt zoveel mogelijk het eigen leven te blijven leiden en leven. Zorgplein Maaswaarden staat bekend als een sfeervolle zorginstelling met persoonlijke aandacht voor de cliënt. Zorgplein Maaswaarden verricht haar diensten vanuit twee locaties in Wijk en Aalburg en Andel en biedt het gehele takenpakket aan zorg en ondersteuning: huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg en verpleeghuiszorg, 

Door oprechte aandacht voor de cliënten en medewerkers, door te investeren in het leren van en met elkaar, door samenwerking met anderen en door te fungeren als ontmoetingsplaats in de omgeving, wil Zorgplein Maaswaarden een organisatie zijn die, zoals de slogan het zegt, het verschil maakt. Samenwerking krijgt onder andere gestalte in de vorm van een Lerend Netwerk, met partners als De Wijngaerd in Made en Het Hoge Veer in Raamsdonksveer. 

Bij de organisatie zijn + 290 medewerkers werkzaam en 300 vrijwilligers actief. Zorgplein Maaswaarden heeft een omzet van € 12 miljoen. Het is een stabiele en financieel gezonde organisatie die kwalitatief goede zorg biedt. De uitdagingen voor de toekomst liggen op het gebied van innovatieve en technologische doorontwikkeling (zoals automatisering, digitalisering, e-health, domotica etc.), opleiden in de breedste zin van het woord, blijvend anticiperen op relevante zorgontwikkelingen (o.a. de landelijke Kwaliteitskaders), een volwaardige positie innemen in de regio en binnen het netwerk en aandacht voor persoonlijk leiderschap. Met de komst van de nieuwe bestuurder die dit voorjaar is gestart, gaat Zorgplein Maaswaarden een nieuwe fase in.  

Zorgplein Maaswaarden heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur.) Meer informatie over Zorgplein Maaswaarden is te vinden op www.maaswaarden.nl.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat conform de Governancecode Zorg toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

- de kwaliteit van leven van de cliënt door het scheppen van een goed woon-
  en leefklimaat;
- financiële positie en bedrijfsvoering;
- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren van de bestuurder;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.

Deze raad kenmerkt zich door haar zichtbaarheid, professionele invulling van de adviesrol en positie van sparring partner, voldoende dynamiek, grote rolvastheid, een consciëntieuze houding en ruime beschikbaarheid. De vergaderingen worden grondig voorbereid en pragmatisch gevoerd. Een mooie raad voor nieuwe leden die zich herkennen in deze werkwijze en een bijdrage willen leveren aan een ambitieuze ontwikkelingsgerichte organisatie. Deze RvT werkt integraal en niet met commissies.

Wij zoeken nu twee nieuwe leden. Eén lid dat naast de visie op zorg grote kennis heeft van de ontwikkelingen in het sociaal domein en één nieuw lid dat naast een zorgvisie specifiek ook visie op en ervaring heeft met innovatieve technologische en digitale ontwikkelingen in de sector. De benoeming zal gefaseerd plaats vinden. De benoeming van het lid met dit profiel is voorzien per 1 oktober, het tweede lid per 1 januari 2020. Dit profiel gaat specifiek in op het sociaal domein. Gezien de samenstelling van de raad benoemen we in ieder geval graag één vrouw.

Het profiel

We zoeken voor dit profiel naar kandidaten met kennis van het sociaal domein, die weten waar regionaal de kansen liggen, wat het betekent om te werken met en voor gemeenten, met kennis van aanbestedingenprocessen, visie op nieuwe samenwerkingsvormen die ontstaan en wat die betekenen voor Zorgplein Maaswaarden. Je denkt in kansen en mogelijkheden en brengt sociaal ondernemerschap mee. Dit lid borgt mede de relatie met de omgeving. Je beschikt over een helicopterview en kijkt integraal en daarna vanuit je specifieke kennis, expertise en ervaring. Dit lid heeft ervaring als toezichthouder, woont in het werkgebied (Land van Heusden en Altena, Drunen en Vlijmen) en is actief in zijn/haar loopbaan. Je kent de politieke verhoudingen. Je bent proactief, initiatiefrijk en pakt van nature een signalerende rol.

Het nieuwe lid dient uiteraard over juiste competenties van toezichthouders te beschikken waaronder

 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Zorgplein Maaswaarden;
 • Betrokkenheid met de (ouderen)zorg en met brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Een visie en handelen waarin de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop staat;
 • Affiniteit met de regio, kennis van de regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol kunnen spelen;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in of gerelateerd aan het sociaal domein;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgplein Maaswaarden stellen;
 • Voldoende tijd om deze nevenfunctie serieus in te vullen:
      - de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen
      - de bereidheid om gemiddeld 1 x per maand beschikbaar te zijn voor
        (regulier) overleg
      - de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de Wet Normering Topinkomen (Zorgplein Maaswaarden is ingedeeld in klasse II van de WNT) en de adviesregeling NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 18 juli. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 22 juli en 22 augustus. De gesprekken bij Zorgplein Maaswaarden worden gevoerd op 16 en 26 september. Een gesprek met de bestuurder, OR en CR maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk