ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel (Sociaal) Ondernemerschap MeerWaarde Haarlemmermeer

Sluitingstermijn

Organisatie

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer die mensen helpt hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken. Tegelijkertijd stimuleert zij mensen om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteert zij initiatieven hiertoe. MeerWaarde wil voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. Zo draagt MeerWaarde bij aan een sociale omgeving die tot steun is voor mensen die dat (even) nodig hebben.  In de visie van MeerWaarde staat de inwoner centraal. Door inwoners met elkaar te verbinden, te activeren en te stimuleren stelt MeerWaarde hen in staat hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. De missie van MeerWaarde is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van knelpunten. De kwetsbare inwoners of mensen in een (dreigend) kwetsbare situatie in staat te stellen hun eigen problemen aan te pakken en grip te krijgen op de situatie door het bieden van begeleiding. MeerWaarde versterkt sociale netwerken door inwoners te stimuleren maatschappelijk actief te zijn en hen te faciliteren bij initiatieven.

De kernwaarden van MeerWaarde zijn dichtbij, betrokken en professioneel. MeerWaarde is op uiteenlopende gebieden actief in welzijn en maatschappelijke dienstverlening: kinderwerk, ouderenwerk, ouderenadvieswerk, tiener- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, jeugdmaatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal raadslieden werk, sociaal makelen, vrijwilligerscentrale en maatschappelijk betrokken ondernemen. De organisatie telt zo’n 100 medewerkers en circa 550 vrijwilligers. Hierbij geldt dat de vrijwilligers steeds dichter bij het primaire proces betrokken worden. De omzet bedraagt een kleine € 6,5 miljoen. Door alle ontwikkelingen in het sociaal domein staat MeerWaarde voor een aantal uitdagingen. Om de relevante positie die MeerWaarde in Haarlemmermeer heeft te behouden, zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst. Wat kan en wil de organisatie in de toekomst bieden? En doet MeerWaarde dat alleen of samen met anderen? In welke vorm? Thema’s die hierbij spelen zijn o.a. het bevorderen van sociaal ondernemerschap en verzakelijking,  behoud van de relatie met de gemeente en verdere oriëntatie op de omgeving (onderzoeken van gebiedsuitbreiding en het aangaan van allianties).

MeerWaarde heeft eind 2016 het Raad van Toezicht model ingevoerd. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt momenteel vier leden. Eén van de leden is per eind december 2016 teruggetreden en één van de leden zal eind 2017 terugtreden. Daarom zoekt de organisatie twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn we voor deze positie op zoek naar een toezichthouder met een (sociaal)ondernemers profiel.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is “maatschappelijk eigenaar” van de organisatie en in die rol eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. In lijn met de recente ontwikkelingen in governance houdt de raad toezicht op de (wijze van) besluitvorming door de directeur/bestuurder. Behalve toezichthouder is de raad ook klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft deze zowel gevraagd als ongevraagd advies. Naast klankbord, adviseur en toezichthouder is de Raad van Toezicht ook werkgever van de directeur/ bestuurder. De Raad van Toezicht keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten van de Raad van Bestuur goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, in samenspraak met de Raad van Bestuur. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren van de directeur/bestuurder;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. De raad kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Daarnaast is een commissie kwaliteit en veiligheid actief. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren een bijdrage aan het collectief.

De Functie

Voor deze positie zoeken we een ondernemer uit het sociaal of publiek domein. Iemand met regionale binding, een relevant netwerk, intrinsieke motivatie en een aantoonbare maatschappelijke antenne. Iemand die lokaal onderneemt en kennis heeft van de link tussen het private en publieke domein. We willen graag minimaal één vrouw laten benoemen. Van de twee nieuwe toezichthouders moet één lid ervaring als toezichthouder hebben en de ander moet over bestuurlijke kwaliteiten en voldoende senioriteit beschikken om het vak te leren.

Het Profiel

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de welzijnssector in het bijzonder;
  • affiniteit met de doelstelling van MeerWaarde;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als MeerWaarde stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 2.500,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 21 september 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 25 september en 2 oktober. De gesprekken bij MeerWaarde vinden op 9 en 10 oktober plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk